برانگیختگی حافظه عناصر شناختی و هیجانی خبر در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های تهران
DOr: 20.1001.1.25382977.1399.27.4.4.7

شهلا پاکدامن؛ صدیقه‌‌السادات میرزایی؛ روح‌اله منصوری سپهر؛ مهسا سلیمانی

دوره 27، شماره 104، اسفند 1399، صفحه 93-117

https://doi.org/10.22082/cr.2021.131230.2068