تأثیر نگرش نسبت به تبلیغات تلویزیونی بر وفاداری مشتریان به مجتمع‌های تجاری (مورد مطالعه: مجتمع تجاری اطلس مال در سریال پایتخت 3)

علیرضا بخشی‌زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سید‌حمید خداداد حسینی؛ پرویز احمدی

دوره 23، شماره 88، اسفند 1395، صفحه 125-147

https://doi.org/10.22082/cr.2017.24529