دوره و شماره: دوره 21، شماره 79، پاییز 1393، صفحه 9-181 (پیاپی 79) 
1. نقش رسانه ملّی در رفتار انتخاباتی شهروندان شهر اصفهان

صفحه 9-31

زهرا سادات کشاورز؛ علی ربانی خوراسگانی؛ بهجت یزدخواستی