نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تمایل به مشارکت انتخاباتی و جهت‌گیری‌های سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان)

محمودرضا رهبر‌قاضی؛ حسین مسعودنیا؛ زهرا صادقی نقدعلی؛ امیرحسین پوره

دوره 23، شماره 86، مرداد 1395، صفحه 125-145

https://doi.org/10.22082/cr.2016.21016