رابطه ساختاری کاربری آسیب‌زای تلفن همراه و احساس تنهایی نوجوانان با میانجیگری مدیریت زمان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر رشت)

سجاد رضائی؛ سیده افسانه گراکوئی؛ امیر قربان‌پور لفمجانی

دوره 27، شماره 103، آبان 1399، صفحه 181-197

https://doi.org/10.22082/cr.2020.122164.2011