نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای روان‌شناسی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکترای تکنولوژی آموزشی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

4 دکترای روان‌شناسی، استادیار دانشگاه بقیه‌الله

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی مفهوم سواد دیجیتالی و جایگاه مؤلفه‌های مختلف تفکر انتقادی در توسعه آن بوده است. با مرور منابع، مؤلفه‌هایی مانند: مهارت‌های دیداری- بصری، بازآفرینی، فعالیت در مسیر شاخه‌ای، اطلاعاتی، عاطفی- اجتماعی و تفکر بلا‌درنگ؛ به همراه مؤلفه‌های تفکر انتقادی، در دو بعد شناختیو عاطفیبه‌ دست آمده و سپس، مهارت تفکر انتقادی، به عنوان پیش‌نیازی بسیار ضروری برای آموزش مهارت‌های سواد دیجیتالی و محیط‌های دیجیتالی به عنوان زمینه‌ و محیطی بسیار کارآمد برای پرورش مهارت‌های تفکر انتقادی مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت، تعدادی راهکار عملی برای تقویت توأمان هر دو مهارت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Critical Thinking in Using Digital Literacy

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Kalantari Dehaghi 1
  • Khadijeh Aliabadi 2
  • Mohammadreza Nili 3
  • Behnaz Doran 4

1 educational technology

2 Associate prof. in psychology, Allameh Tabatabaee Uni.

3 Associate prof. in educational technology, Allameh Tabatabaee Uni.

4 assistant prof. in psychology Bagiyatallah Uni.

چکیده [English]

This study aims to examine the concept of "digital literacy" and the role that different components of critical thinking play in its development. A thorough review of the literature provided us with these components for digital literacy: photo-visual skills, reproduction skills, branching skills, information skills, socio-emotional skills, as well as real-time thinking skills, and two aspects for critical thinking: cognitive and emotional. Furthermore, Critical thinking as an essential prerequisite for teaching digital literacy skills, and digital environments as effective contexts for nurturing critical thinking skills are discussed. Finally, a few practical solutions for simultaneous improvement of both skills is be presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Thinking
  • digital literacy
  • Photo-Visual Skills
  • Reproduction Skills
باقری، خسرو. (1381). فلسفه فناوری و آموزش فناوری. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، 32 (1)، صص 98-75.
سیف، علی‌اکبر. (1393). روان‌شناسی پرورشی نوین، روان‌شناسی یادگیری و آموزش.تهران: دوران.
 سولسو، رابرت ال. (1381). روان‌شناسی‌شناختی (ترجمه فرهاد ماهر). تهران: رشد.
شاو، رون. (1389). فلسفه در کلاس درس (ترجمه مراد یاری‌دهنوی و روح‌الله حیدری). تهران: آوای نور.
شریعتمداری، علی. (1378). روان‌شناسی تربیتی. تهران: امیرکبیر.
فیشر، رابرت. (1385). آموزش و تفکر (ترجمه فروغ کیان‌زاده). اهواز: رسش.
Bawden, D. (2001). Information and Digital Literacies: a Review of Concepts. Journal of Documentation,Vol. 57, No. 2, pp. 218-259.
Bennett, S., Maton, K. & Kervin, L. (2008). The Digital Natives Debate: A Critical Review of the Evidence. British Journal of Educational Technology, Vol. 39, No. 5, pp. 775-786.
Daniel, M.F. & Auriac, E. (2011). Philosophy, Critical Thinking and Philosophy for Children. Educational Philosophy and Theory, Vol. 5, No. 43, pp. 415-435.
Elder, L. (2013). Professional Development Model for K-12, Foundation for Critical Thinking. https://www.criticalthinking.org /pages/professional-Development-model-for-k-12/436.
Elder, L. (2013). The Miniature Guide to Critical Thinking for Children, Foundation for Critical Thinking. 2013. [online]. http://www.criticalthinking.org/pages/critical-thinking-for-children/552.
Ennis. R.H. (1985). A Logical Basis for Measuring Critical Thinking Skills. Educational Leadership,Vol. 43, No. 2, pp. 44-48.
Eshet, Y. (2012). Thinking in Digital Era: a Revised Model for Digital Literacy. Issues in Informing Science and Information Technology, No. 9, pp. 267-276.
Eshet, A.Y. (2004). Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital Era. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia,Vol. 13, No. 1, pp. 93-106.
Eshet, A.Y. & Amichai, H.Y. (2004). Experiments in Digital Literacy. CyberPsychology & Behavior, Vol. 7, No. 4, pp. 421-429.
Eshet, A.Y. & Chajut, E. (2009). Changes Over Time in Digital Literacy. CyberPsychology & Behavior, Vol. 12, No.6, pp. 713-715.
Facione, P.A. (1990). Critical Thinking A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction, Research Findings and Recommendations. Newark, DE: American Philosophical Association.
Halpern, D.F. (1998). Teaching Critical Thinking for Transfer Across Domis: Dispositions, Skills, Structure Training, and Metacognitive Monitoring. American Psychologist,Vol. 53, No. 4, pp. 449-455.
Jones, B. & Flannigan, S.L. (2006). Connecting the Digital Dots: Literacy of the 21st Century. Educause Quarterly, Vol.29, No. 2, pp. 8-10.
Koltay, T. (2011). The Media and the Literacies: Media Literacy, Information Literacy, Digital Literacy. Media, Culture & Society, Vol. 33, No. 2, pp. 211-221.
Lipman, M. (1988). Critical Thinking-What Can It Be?.Educational Leadership,Vol. 46, No.1, pp. 38-43.
Livingstone, S. (2004). Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies. The Communication Review, Vol. 7, No. 1, pp. 3-14.
Mackey, T.P. & Jacobson, T. E. (2010). Reframing Information Literacy as a Metaliteracy. College & Research Libraries, Vol.72, No.1, pp. 2-33.
McClintock, C. (1990). Causal Thinking and Computer Literacy. Computers in Human Services,Vol. 6 , No.4, pp. 313-335.
Norris. S.P. (1985). Synthesis of Research on Critical Thinking, Education Leadership, pp. 40-44.
Ontario Ministry of Education. (2009). Critical Literacy. Capacity Building Series. 2009/ feb /15. http://www.edu.gov.on.ca/eng/literacy numeracy/ inspire/research/capacityBuilding.html
Peirce, W. (2005). The Year of Critical Thinking at Prince George's Community College: An Integrated Professional Development Program, in Critical Thinking: Unfinished Business. Ed. Christine McMahon New Directions for Community Colleges, 130, pp. 79-85.
Prensky, M. (2005). Computer Games and Learning: Digital Game-Based Learning. Handbook of Computer Game Studies, 18, pp. 97-122.
Simpson, E. & Courtney, M. (2002). Critical Thinking in Nursing Education: Literature Review. International Journal of Nursing Practice,Vol. 8, No. 2, pp. 89-98.