نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، مدرس گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

این پژوهش با هدف شناخت موضوعات مهم شرکت آبفای ایران، اولویت‌هاو چگونگی پوشش اخبار آن از دید مدیران و کارشناسان این شرکت و همچنین آگاهی از میزان و چگونگی پوشش اخبار آب در شبکه‌های 1 و 5 سیما انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در روش تحلیل محتوا، تمامی اخبار شبکه‌های 1 و 5 سیما در بهار، تابستان و پاییز سال 93 و در روش پیمایش،کارشناسان و مسئولان آبفا بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. به منظور بررسی پرسش‌ها نیز از جداول توصیفی دوبعدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تنها 5/1 درصد از کل خبرهای شبکه‌های مورد بررسی به آب و فاضلاب اختصاص دارد و زمان حدود نیمی از این خبرها کمتر از 30 ثانیه و بیشترین فراوانی پخش اخبار آب، مربوط به اولویت چهارم )طرح‌های عمرانی و توسعه) بوده است. همچنین، بین اولویت و میزان، منابع و چگونگی پخش موضوعات آب و فاضلاب از دید صاحبنظران با اولویت و میزان، منابع و چگونگی موارد پخش شده در اخبار شبکه 1 و 5 سیما تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study between "Water and Wastewater Department" Expertise Views and The Way Water-Related News is Covered on Channel 1 and 5

نویسندگان [English]

  • Akbar Nasrollahi 1
  • Ladan Tavana 2

1 assistant prof. in media management, Azad Uni

2 communication

چکیده [English]

The present article aims to shed lights on "Water and Wastewater Department" outstanding issues, priorities and the way its managers and experts think the company's news and developments are covered on TV Channel One and Five. The research population in the content analysis consisted of all news stories broadcast on these two TV channels during summer and autumn 1393 (Iranian Calendar). The department's professionals and experts were also surveyed using clustered sampling. A researcher-made questionnaire was used as the tool for collecting data, and two-dimensional descriptive table was employed for testing the hypotheses. The findings show that only 1.5 percent of the news stories covered in these two channels were allocated to water-related issues, and around half of the stories lasted no more than 30 seconds. The most frequent water-related news stories were broadcast at lower preferences. Furthermore, there was a significant difference between preferred preference, time lapse, sources and the manner of coverage in views of professionals with those of real coverage on these two channels.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • News coverage
  • Water and wastewater
  • TV Channels
  • comparative study
آل یاسین، احمد. (1384). بحران آب. تهران: انتشارات جامعه مهندسان مشاور ایران.
بردبار یزدی، حسین. (1391). بررسی چهار روزنامه پرشمار کشور در سال 91 (اطلاعات، ایران، جمهوری اسلامی و همشهری) در خصوص نحوه انعکاس مطالب مرتبط با کیفیت یا آلودگی در آب تهران.پایان‌نامه کارشناسی‌‌ ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
بدیعی، نعیم. (1377). تحلیل محتوای مطالب 10 روزنامه تهران. فصلنامه رسانه، 9 (1).
بروجردی علوی، مهدخت. (1380). دروزاه‌بانی خبر چیست و دروازه‌بانان کیستند؟ روزنامه‌نگاری حرفه‌ای. مجموعه مقالات. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز دبلیو. (1386). نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کاوسی، اسماعیل و حیدری روچی، مینو. (1391). بررسی نقش رسانه ملی در کنترل بحران آب تهران در سال 1380. فصلنامه مطالعاترسانه‌ای، 7 (17).
کربلایی، رضا. ( 1393). آژیر قرمز آب به صدا در آمد. روزنامه همشهری، 23 تیر.
گرانمایه‌پور، علی و بیگدلی‌نژاد، مجید. (1391). بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در بین شهروندان تهرانی. فصلنامه فرهنگ ارتباطات، 3 (9).
گیل، دیوید و ادمز، بریجیت. ( 1384). الفبای ارتباطات ( ترجمه رامین کریمیان، مهران مهاجر و محمد نبوی). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
معتمدنژاد، کاظم. (1386). روش تحقیق در محتوای مطبوعات. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
معصومی، پریوش. (1380). نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی به افکار عمومی در ارتباط با مصرف بهینه آب. پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
میرفخرایی، تژا. (1385). مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیونی. مرکز تحقیقات صداوسیما.
ندرلو، یوسف. (1386). بررسی چینش اخبار در سیمای جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد. تهران: دانشگاه صداوسیما.
یونسلو، صادق. (1392). بهینه‌سازی مصرف آب. تهران: پژواک فرهنگ.
Dearing, L.W. a. & Rogers, M.E. (1992). Communiation Concepts: Agenda Setting.Thousand Oaks, Sage.
Mathews, G. )2000). Global Culture/Individual Identity: Searching for Home in the Cultural Supermarket. London Routledge Press.
McCombs, M.E. (2004). The Agenda Setting Approch in Don Nimmo and Keith K. Sandrs.
Niezen, R. (1997). A World Beyond Difference: Cultural Identity in the Age of Globalization, Wiley-Blackwell Press.
Windal, S. (1992). Using Communication Theory, 1st . ed., Sage.