نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت، استاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

3 دکترای مدیریت، استادیار دانشگاه تربیت مدرس

4 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

 بر مبنای نظریه توسعه ساختاری سازمان صدا‌وسیما، افزایش رقابت در فضای رسانه‌ای، پیشرفت‌ فناوری‌های رسانه‌ای و تحولات اجتماعی ـ فرهنگی ازجمله عوامل محیطی هستند که در مدیران و متولیان صداوسیما احساس نیاز به تغییر و توسعه ساختار را به وجود آورده‌اند. همچنین برخی عوامل درون سازمانی مانند تغییر مؤلفه‌های راهبردی سازمان و لزوم پاسخگویی به انتظارات ذی‌نفعان نیز منجر به تغییر و توسعه ساختار شده‌ است.   بر اساس نظریه توسعه ساختاری سازمان صداوسیما، احساس نیاز به تغییر در ساختار، منجر به توسعه منطقی یا غیرمنطقی ساختار می‌شود. حاکمیت داشتن یا نداشتن دیدگاه کارشناسی در توسعه ساختار، درجه اختیار واحدها، میزان اختیارات ریاست سازمان و نگرش مدیران عالی به توسعه ساختار از عوامل زمینه‌ای تأثیرگذار بر توسعه ساختار هستند. ضعف نگاه سیستمی در توسعه ساختار، فقدان طرح جامع توسعه رسانه‌ای و ماهیت دولتی سازمان صدا‌و‌سیما از‌جمله عواملی هستند که مانع از اجرای توسعه منطقی ساختار می‌شوند. تکثر شرکت‌های وابسته، تورم ساختاری و فقدان توازن و تناسب ساختار سازمان صدا‌و‌سیما از‌جمله پیامدهای نامطلوب توسعه ساختاری طی سال‌های مورد مطالعه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Constructing a Structural Development Theory for IRIB

نویسندگان [English]

  • Asghar Moshabaki 1
  • Abbas Nejad Abdollah 2
  • Jalil Delkhah 3
  • Mohammad Badakhshan 4

1 assistant prof. in management of Tarbiat Modarres Uni.

2 Management

3 assistant prof. in management of Tarbiat Modarres Uni.

4 management

چکیده [English]

According to IRIB’s structural development theory, the increased media competition together with the technological advancements and the socio-cultural changes are among the environmental factors making IRIB’s managers and administrators feel the need for structural change and development in the organization. Furthermore, certain intra-organizational elements, such as the change in the IRIB’s strategic components and the necessity to meet the needs and expectations of the beneficiaries, have also led to structural change and development. According to IRIB’ structural development theory, feeling need for a change in structure would end in logical or illogical development in structure. Structural development based or not based on expertise, the degree of autonomy of the departments, the level of authority of the organizations’ head and the attitudes of high ranking managers toward the structural development are among the ground factors affecting structural development. Weak systematic approaches to structural development, lack of a comprehensive media development plan and the state-run nature of IRIB are among factors impeding a logical structural development plan. The plurality of the affiliated companies, structural inflation and IRIB’s structural imbalance are a few unpleasant implications of the structural developments during the years examined in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Change
  • Structural Development
  • Structural Inflation
  • Structural Balance
  • grounded theory
دانایی‌فرد، حسن. (1384). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت. تهران: صفار.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت سازمان صدا‌و‌سیما. (1391). ساختار و تشکیلات کلان سازمان صدا‌و‌سیما. تهران: سازمان صدا‌و‌‌سیما.
Charmaz, J.H. (2006). Grounding Grounded Theory: a Practical Guide Through Qualitative Analysis. London: Sage.
Corbin J.M. & Strauss, A.L. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluative Criteria Qualitative Sociology, Vol. 13, No. 1, pp. 3-21.
Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. 2nd ed., Sage Publication, USA.
Danaee Fard, H. & Eslami, A. (2010). Discovery Theory of Organizational Indifference: a Grounded Theory Starategy. European journal of Scientific Research, Vol. 40, No. 3, pp. 450-460.   
Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity. Sociology Press, Mill Valley, CA.
Goulding, C. (2005). Grounded Theory, Ethnography and Phenomenology
(A comparative Analysis of Three Qualitative Strategies for Marketing Research). European Journal of Marketing, Vol. 39, No. 3/4,
pp. 294-308.
Guba, E.G. & Lincoln, YS. (1994).Competing Paradigms in Qualitative Research. in N.K. Denzin and Y.5. Lincoln (eds), Handbook of QualitativeResearch. Thousand Oaks, CA: Sage. pp. 105.
Hutchinson, S.A. (1993). Grounded Theory: The Method in P.L. Munhall & C.B. Boyd (Eds.), Nursing Research: A Qualitative Perspective. New York: National League for Nursing Press.
Kendall, J. (1999). Axial Coding and Grounded Theory. WesternJournal of Nursing Research, Vol. 21, No. 6, pp. 743-757.
Strauss, A.L. & Corbin, J.M. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Beverly Hills, CA: Sage.
Strauss, A.L. & Corbin, J.M. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London: Sage.