نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکترای علوم ارتباطات، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

اینترنت یکی از با نفوذ‌ترین ‌فناوری‌های جدید ارتباطی است که همه ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر عظمت و نفوذ خود قرار داده است. سؤالی که در این مقاله در پی پاسخگویی به آن هستیم، این است که اصولاً در تحقق دستیابی به توسعه سیاسی، اینترنت چه جایگاهی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا ارتباطات رایانه‌ای در اینترنت می‌تواند زمینه توسعه سیاسی را فراهم سازد؟ در این پژوهش از روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای استفاده شده است . صاحبنظران علوم سیاسی معتقدند که اینترنت در بعد توسعه سیاسی آثار مثبتی مانند انتشار و کسب آزادانه اطلاعات، تأثیر گسترده بر افکار عمومی و جهت‌دهی به آن، اصلاحات ساختاری کلی و جزئی در جوامع، دموکراسی الکترونیکی، ساماندهی انتخابات و ... به دنبال داشته است. در مجموع می‌توان دریافت که اینترنت با توجه به ویژگی‌هایی چون تعاملی بودن، همزمان بودن ارتباط، همه جایی بودن، فقدان کنترل مرکزی، فقدان مالکیت بر شبکه و سانسورگریزی، می‌تواند فضای مساعدی برای احیای ابعاد از دست رفته مشارکت سیاسی و دموکراسی را فراهم آورد و به این‌ ترتیب، بستری مناسب برای گسترش مشارکت سیاسی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Internet in Political Development

نویسندگان [English]

  • Ali Jafari 1
  • Mehdi Rouhani 2

1 assistant prof. in communication science of Azad Uni.

2 assistant prof. in communication science of Azad Uni.

چکیده [English]

The Internet is one of the most influential modern communicative technologies affecting almost all aspects of human life. The present article addresses the role of this new technology in political development. In other words, could Internet-based communications facilitate political development? The study was carried out using documentary-based methodology. Politics scholars maintain that the Internet has had positive implications in terms of political development, including free circulation of information, wide influence on public opinions, structural reforms in communities, electronic democracy, organizing elections etc. Due to such peculiarities as interactivity, simultaneity, ubiquity and availability, uncontrollability …, the Internet could facilitate the revival of the lost aspects of political participation and democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Internet
  • Modern Technologies
  • Political Development
  • Participation
آذری، غلامرضا. (1383). مقدمه‌ای بر اصول علمی- آموزشی رسانه‌ها. فصلنامه پژوهش و سنجش، 16.
آسابرگر، آرتور. (1378). تحقیق کتابخانه‌ای و مخاطبان گفتگوهای رادیویی (ترجمه افسانه موفقی). فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 19 و 20 .
امین‌زاده، محسن. (1376). توسعه سیاسی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره‌های 118ـ117.
بشیریه، حسین. (1374). جامعه‌شناسی سیاسی. تهران: نی.
تافلر، آلوین. (1374). موج سوم (ترجمه شهیندخت خوارزمی). تهران: آسمان.
جلالی، علی‏اکبر. (1379). نقش اینترنت در جهان آینده. فصلنامه پژوهش و سنجش، 7 (22 و 21)، صص 110ـ96.
دارنلی، جیمز. (1384). جهان شبکه‏ای: درآمدی بر نظریه و عمل در باب جامعه اطلاعاتی (ترجمه نسرین امین دهقانی و همکاران). تهران: چاپار.
ساروخانی، باقر. (1370). دایرة‏المعارف علوم اجتماعی. تهران: مؤسسه کیهان.
ساروخانی، باقر. (1385). جامعه‌شناسی ارتباطات. تهران: اطلاعات.
سام آرام، عزت‌الله. (1378). نیاز صداوسیما به تحقیق اسنادی. فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 19 و 20.
شکرخواه، یونس. (1380). از آغاز تا روزگار اینترنت، دروازه‌بانی در رسانه‌های خبری جهان. روزنامه ایران.
فرهنگی، علی‌اکبر و آذری، غلامرضا. (1381). مبانی ارتباطات. تهران: سنجش.
کلمن، جیمز. (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی (ترجمه منوچهر صبوری). تهران: نی.
محسنی، منوچهر. (1380). جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی. تهران: دیدار.
معتمدنژاد، کاظم. (1375). ارتباطات و توسعه ارتباطات در ایران (مجموعه مقالات). تهران: دانشگاه علامه ‏طباطبایی.
هایدگر، مارتین. (1373). پرسش از تکنولوژی (ترجمه شاپور اعتماد). فصلنامه ارغنون، 1 (1)، صص 30-1.
Abramson, J.R. & Artenton, F.C. et al. (1998). The Electronic Common Wealth: The Impact of New Media Technologies on Democratic Polotics. New York.
Brady, H.E. & Verba, S. et al. (1995). Beyond SES: A Resource Model of political participation. American political science Review, Vol. 89, No. 2, pp. 271-294.
Brandon, B.H. & Carlitz, R.D. (2003). Online Rulemaking and Other Tools for Strengthening Our Civil Infrastructure. Administrative law Review Forthcoming.
Danziger, J.N. & Dutton, W.H. et al. (1982). Computers and Politics: High Technology in American Local Governments. New York, Columbia university Press.
Grossman, L.K. (1995). The Electronic Republic: Reshaping Democracy in the Information Age. New York, Viking.
Laporte, T.M. Dem Chak, CC. et al. (2002). Democracy and Bureaucracy in the Age of the Web: Empirical Findings and Theoretical Speculations. Administration & Society Vol. 34, No. 4, pp. 411- 446.
Musso, J.A. & Wearer, C. et al. (1999). Designing Web Technologies for Local Governance Rcations. Vol. 17, No. 1, pp. 1-19.
Norris, P. (1999). Who surfs? Democracy Com? Governance in a Networked World. E kamarck and J.N. New York, Hollis publishing.
Norris, P. (2002). Democratic Phoenix: Political Activism World Wide. New York, Cambridge University Press.
Rush, M. (1992). Politics and Society an Introduction to Political Sociological, London: prentice Itall.
Wearer, C. (2002). The Internet and Democracy: the Causl links Between Technology and Politics. International Journal of Public Administration. Vol. 25, No. 5, pp. 659-692.