نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت، دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد ارتباطات،دانشگاه تهران

چکیده

در مقاله حاضر، به این موضوع پرداخته می‌شود که چطور با وجود دور بودن فضای فرهنگی سریال‌های اخیر ماهواره‌ای از جامعه ایران، مخاطبان آنها توانسته‌اند در بسیاری از موارد با این سریال‌ها ارتباط نزدیک و حس همجواری برقرار کنند. در این پژوهش، با تقسیم افراد به سه گروه شمال شهر تهران، جنوب تهران (حومه) و روستا، هفده نفر از میان جوانان استان تهران به شیوه نمونه‌گیری تدریجی انتخاب شده‌اند و مورد مصاحبه‌های گروهی متمرکز قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از مصاحبه نشان می‌دهد که دو گروه با عقایدی از دو قطب مخالف، رو به ‌روی هم قرار داشتند: مصاحبه‌شوندگان گروه شهری و مصاحبه‌شوندگان گروه روستایی. گروه حومه هم تقریباً جایی در بین این دو گروه، و البته متمایل به سمت دیدگاه‌های شمال شهری‌ها، قرار گرفته بودند. مصاحبه‌شوندگان متعلق به گروه شمال شهر بیشتر بر مشابهت‌های محیطی و فرهنگی خود با مضامین این سریال‌ها تکیه داشتند و نوعی همجواری ارزشی و ظاهری با این سریال‌ها نشان می‌دادند ـ همجواری ملی و محلی. اما افراد متعلق به گروه روستایی بیشتر به تضاد فرهنگی و محیطی خود با این سریال‌ها اشاره می‌کردند و احساس همجواری آنها فقط به لحاظ ژانری بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Popularity of Satellite TV Series in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Rabi’ei 1
  • Hajar Pak Kurdkandi 2

1 associate prof. in management of Tehran Uni.

2 communication

چکیده [English]

The present article examines how Iranian audiences have been able to build close relationship with a number of satellite TV series, despite the existing cultural and contextual differences. Subjects of this survey were divided into three groups: individuals from northern, southern neighborhoods of Tehran and rural/ suburban areas. Seventeen individuals were chosen through sequential sampling and were given an interview. The results are indicative of two groups with polarized opinions: Tehran residents and rural group. The suburban group could be placed somewhere in between. Interviewees from northern parts of the city stressed on their cultural and contextual similarities with those of the series; however, individuals residing in rural areas pointed to cultural and contextual differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closeness
  • Satellite TV Soap Operas
  • Audience Research
  • Cultural Differences and Similarities
بوردیو، پیر. (1390). تمایز: نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی (ترجمه حسن چاووشیان). تهران: ثالث.
بیچرانلو، عبدالله. (1388). تهدیدات «وان»: نگاهی به تهدیدها و تبعات فرهنگی شبکه ماهواره‌ای فارسی وان برای خانواده ایرانی. دو هفته‌نامه پگاه حوزه، شماره 274، صص 38-30.
خواجه‌وند احمدی، سمانه. (1390). تحلیلی بر نحوه خوانش جوانان از شبکه ماهواره‌ای فارسی وان: سریال‌های مردم‌پسند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
علی‌اصغر، فاطمه. (1390). تحلیل دریافت زنان تهرانی از سریال‌های فارسی وان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
فیلیک، اووه. (1378). درآمدی بر تحقیق کیفی (ترجمه هادی جلیلی). تهران: نی.
کاوند، رضا. (1378). نحوه دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان توسط جوانان. پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد. تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
کلانتری، مونا و رضایی، محمد. (1390). خوانش مخاطبان سریال‌های شبکه ماهواره‌ای فارسی وان: مورد تماشاگری ویکتوریا. مجله زن در فرهنگ و هنر، 3 (2)، صص 24ـ 5.
Ang, I. (1985). Watching Dallas: Soap Opera and Melodramatic Imagination. New York: Routledge.
Castello, E. (2010). Dramatizing Proximity: Cultural and Social Discourses in Soap Operas From Production to Reception. European Journal of Cultural Studies, Vol. 13, pp. 207-223.
Creeber, G. (2001). Taking Our Personal Lives Seriously: Intimacy, Continuity and Memory in the Television Drama Serial. Media, Culture & Society, Vol. 23, No. 4, pp.439–455.
Davis, L.L. (2003). Cultural Proximity on the Air in Ecuador: National, Regional Television Outperforms Imported U.S. Programming. In M. G. Elasmer (Ed.), The impact of International Television: A Paradigm Shift (pp. 111–132). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Dunleavy, T. (2005). Coronation Street, Neighbours, Shortlands Street: Localness and Universal­ity in the Primetime Soap. Television & New Media, Vol. 6, No. 4, pp. 370-382.
Featherstone, M. (1992). Global Culture: An Introduction, Theory, Culture and Society, 7, pp. 1-15.
Hall, S. (1980). Encoding /Decoding in Television Discourse, in S. Hall, D. Hobson, A. Lowe and P. Willis (eds) Culture, Media, Language,
pp. 128-38.
Iwabuchi, K. (2002). Recentering Globalization: Popular Culture and Japanese Transnationalism. Durham, NC: Duke University Press.
Lapastina, A.C. & Straubhaar, J.D. (2005). Multiple Proximities Between Television Genres and Audiences: The Schism Between Telenovelas Global Distribution and Local Consumption, Gazette, Vol. 67, No. 3, pp. 271-288.
Lee, J. & Chiou, J. (2008). What Do They Say About Friends? A Cross-Cultural Study on Internet Discussion forum. Computers in Human Behavior, Vol. 24, pp. 1179-1195.
Skuse. A. (2002). Vagueness, Familiarity and Social Realism: Making Meaning of Radio Soap Opera in South-east Afghanistan. Media, Culture & Society, Vol. 24, No. 3, pp. 408-427.
Straubhaar, J.D. (2003). Choosing National TV: Cultural Capital, Language and Cultural Proximity in Brazil. InM. G.Elasmer (Ed.), The Impact of International Television: A Paradigm Shift (pp. 77–110). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Straubhaar, J.D. (1991). Beyond Media Imperialism: Asymmetrical Interdependence and Cultural Proximity, Critical Studies in Mass Communication 8, pp. 39-59.