نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت، استاد دانشگاه صداوسیما

2 دانشجوی مدیریت دولتی

چکیده

هدف از این مقاله، طراحی مدل بومی و مطلوب نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی رسانه ملی است تا از این طریق، عملکرد سرمایه¬های انسانی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. همچنین در مقاله حاضر، پس از تبیین نقش و کارکردهای رسانه و بیان مفهوم ارزیابی عملکرد و کارکردهای آن، مبادرت به تبیین، واکاوی و طراحی ارکان، مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و مدل مناسب ارزیابی عملکرد سرمایه‌های انسانی رسانه ملی شده است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است و بر اساس مطالعات جامع، مدل ارزیابی عملکرد سرمایه‌های انسانی رسانه ملی تجرید و تفرید شده است. بر این اساس، مدل ارزیابی عملکرد سرمایه‌های انسانی رسانه ملی بر سه رکن کلان: الف) ارزیابی قابلیت‌ها و شایستگی‌های شغلی، با 5 زیر‌مؤلفه و 150 نشانگان رفتاری مبتنی بر ارزیابی 360 درجه، ب) ارزیابی عملکرد سیستمی، با 7 زیرمؤلفه، مبتنی بر ارزیابی سیستماتیک و ج) ارزیابی عملکرد گروهی، با 8 زیر‌مؤلفه، مبتنی بر ارزیابی واحدی ـ سازمانی استوار شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Model for IRIB Human Capital Performance Assessment

نویسندگان [English]

  • Hasan KhojastehBagherzadeh 1
  • Saeed Alavivafa 2

1 assistant prof. in management, IRIB Uni.

2 strategic management

چکیده [English]

The present article aims to develop a domesticated model for performance assessment of the National Media (IRIB) human capital. The article, first, explains the role and functions of media and conceptualizes the performance assessment and its functions in relation to Iranian radio and television organization, and then, develops components, principles and indicators of a performance assessment model suitable for National Media. A descriptive-survey method was used in this research. The proposed human capital performance assessment model for IRIB is based on three pillars: a) assessment of professional capabilities and competencies with 5 subcomponents and 150 behavioral indications based on 360 degree assessment; b) System-based performance assessment with 7 subcomponents based on systematic assessment; c) Group performance assessment with 8 subcomponents and based on organizational-unit assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Media
  • human capital
  • Assessment
  • Performance
  • Performance Capability and Competency
دراکر، پیتر. (1373). مدیریت آینده(ترجمه عبدالرضا رضایی‌نژاد). تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. چاپ اول.
دعائی، حبیب اله. (1381). مدیریت منابع انسانی. مشهد: بیان هدایت. چاپ پنجم.
رابینز، استیفان. (1379).مدیریترفتارسازمانی (ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی). تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. چاپ سوم.
سازمان امور اداری و استخدامی. (1388). طرح ارزشیابی کارکنان دولت. تهران: ناشر سازمان معین ادارات.
سعادت، اسفندیار. (1375). مدیریت منابع انسانی. تهران: سمت. چاپ سوم.
سند راهبردی نظام ارزیابی عملکرد سرمایه انسانی رسانه ملی (مانا). (1391). مدیریت ارزیابی عملکرد نیروی انسانی رسانه ملی (سعید علوی‌وفا و همکاران). تهران: معانت برنامه‌ریزی و نظارت، مدیریت ارزیابی عملکرد نیروی انسانی صداوسیما.
سید جوادین، سیدرضا. (1381). مدیریت منابع انسانی و کارکنان.تهران: نگاه دانش.
عباس‌پور، عباس. (1384). مدیریت منابع انسانی پیشرفته. تهران: سمت. چاپ دوم.
علاقه‌بند، علی. (1388). مدیریت عمومی. ‌تهران: روان. چاپ بیستم. ‌ویرایش دوم.
فرهادی، سیدمحمد و همکاران. (1381). چالش‌های جدید ارزیابی عملکرد و ارائه الگوی مؤثر در سازمان‌های تحقیقاتی. تهران:   www. modir.ir http://
قلیچ‌لی، بهروز. (1385). مدیریت عملکرد (فرد، تیم و سازمان). تهران: سرآمد مؤسسه مطالعات بهره‌وری.
کارآفرینان بصیر. (1386). مدیریت بهره‌وری و کیفیت (ترجمه گروه مؤلفان بصیر). تهران: کارآفرینان. جلد 1. چاپ سوم.
Bernardin, H.J. (2003). Human Resource Management: an Experiential Approach. New York: Mc GrawHill.
Byars, L.I. & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management: 9 th Edition. New York: Mc GrawHill.
Carell, M.R & et al. (1992). Personnel / Human Resource Management. Mac Millan. Publishing.
Foot, M. & Hook, C. (1999). Introducting Human Resource Management. Longman.
Noe, R.A.; Hollenbeck, J.R.; Gerhurt, B. & Wright, P.M. (2008). Human Resource Management: Gaining Competitive Advantage. New York: Mc GrawHill.
Snell, S.A. & Bohlander, G.W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company. 2007.
Stredwick, J. (2005). An Introduction to Human Resource Management. Elsevier Ltd.