نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شیعه‌‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دکترای جامعه‌شناسی، دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

انتخابات تحت تأثیر عوامل مختلفی تقویت یا تضعیف می‌‌شود که یکی از آنها رسانه‌های جمعی به صورت عام و رسانه ملّی به صورت خاص، است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه ملّی در رفتار انتخاباتی شهروندان شهر اصفهان بوده است.‌این پژوهش، به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته، با حجم نمونه 384 نفر در میان شهروندان بالای 18 سال مناطق چهارده‌گانه کلانشهر اصفهان در نیمه اول سال 1391 انجام شده است. روش نمونه‌گیری نیز سهمیه‌ای بوده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که رسانه ملّی بر افزایش میزان مشارکت شهروندان در انتخابات و گرایش رأی‌دهی شهروندان اصفهانی تأثیرگذار است. همچنین، بین عوامل برون‌سازمانی رسانه با رفتار انتخاباتی رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود، اما بین متغیرهای مستقل دینداری، تحصیلات، عوامل درون‌سازمانی رسانه، عوامل اجرایی نقش‌های رسانه و سن، با رفتار انتخاباتی رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی با رفتار انتخاباتی رابطه معکوس دیده می‌شود و زنان بیشتر از مردان در انتخابات شرکت می‌کنند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of IRIB in Isfahan Citizens’ Elections Behavior

نویسندگان [English]

  • ZahraSadat Keshavarz 1
  • Ali Rabbani Khorasgani 2
  • Behjat Yazdkhasti 2

1 shi'ie studies

2 assistant prof. in sociology, Isfahan Uni.

چکیده [English]

Elections could be boosted or undermined under various factors, one of which is mass media in general, and IRIB in particular. The present article aims to study the role of IRIB in the electoral behavior of Isfahan citizens. A survey was conducted through a researcher-made questionnaire with a quota sampling of 384 individuals aging above 18 residing in 14 main districts of the city in the first half of the year 1391 (Iranian calendar). The findings indicate that IRIB has influenced the level of participation in elections. Furthermore, there is no significant relationship between intra-organizational factors and people’s electoral behavior, however, there is a positive and direct relationship between independent variables such as religiosity, education, extra-organizational factors, age on the one hand, and electoral behavior on the other. There was an inverse relationship between social-economic status of people and electoral behaviors. The level of women participation was more than men’s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electoral Behavior
  • IRIB
  • Citizens’ Participation
  • religiosity
اسپاک، بنجامین. (1364). پرورش فرزند در عصر دشوار ما (ترجمه هوشنگ ابرامی). تهران: صفی علیشاه.
اسماعیلی، محمدمهدی و موحدیان، احسان. (1388). انتخابات در نظام جمهوری اسلامی‌ و بررسی نقش رسانه ملی در آن. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 16 (1).
بشیریه، حسین. (1383). عقل در سیاست. تهران: نگاه معاصر.
پنابادی، اعظم. (1387). پیامگیران اخبار فصل بهار. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
پناهی، محمدحسین. (1383). شکاف نسلی موجود در ‌ایران و اثر تحصیلات بر آن. فصلنامه علوم اجتماعی، 1.
پی‌یرو، آلن. (1370). فرهنگ علوم اجتماعی (ترجمه باقر ساروخانی). تهران: کیهان.
جعفری، محمدتقی. (1387). انتخابات و تبلیغات انتخاباتی در ‌ایران. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
سراج‌زاده، سیدحسین. (1383). چالش‌های دین و مدرنیته؛مباحثی جامعه‌شناختی در دینداری و سکولارشدن. تهران: طرح نو.
سید‌امامی‌، کاووس. (1388). تلویزیون و انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 16 (1)، صص 91-63.
شیخ‌الاسلامی‌، محمدحسین و عسگریان، محسن. (1388). سازه‌انگاری، رسانه و رفتار انتخاباتی در ایران. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 16 (1).
طالبان، محمدرضا. (1380). بررسی تجربی دینداری نوجوانان کشور. تهران: دفتر توسعه و برنامه‌ریزی امور پرورشی وزارت آموزش و پرورش.
علوی، پرویز. (1386). ارتباطات سیاسی. تهران: علوم نوین.
عسگری تلاوت، علی‌اکبر. (1389). نقش صداوسیما در شکل‌دهی به رفتار سیاسی مردم در انتخابات مجلس ششم. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
قاسمی، وحید. (1380). گونه‌شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در‌ ایران سال تحصیلی 80-1379. پایان‌نامه دکترای جامعه‌شناسی، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
کشاورز، زهرا سادات. (1391). بررسی نقش رسانه ملّی بر رفتار انتخاباتی شهروندان شهر اصفهان با تأکید بر نظام مردم‌سالاری دینی (مورد مطالعه: شبکه استانی اصفهان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
محسنی، منوچهر و جاراللهی، عذرا. (1382). مشارکت اجتماعی در‌ ایران. تهران: آرون.
محسنیان‌راد، مهدی. (1382). انتخابات و تبلیغات در ‌ایران. تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
میلر، دلبرت. (1380). راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی (ترجمه هوشنگ نایبی). تهران: نی.
ﻧﺎﺻﺮﻱ ﻃﺎﻫﺮﻱ، ﻋﺒﺎﺱ. (1387). ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗأﺛﻴﺮ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ‌ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ. ﭘﺎﻳﺎﻥ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ، تهران: ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ).
Arts, K. (2003). The Divided Electorate: Media use and Political Involvement. The Journal of Politics, Vol. 65, No. 3, pp. 759-784.
Jerit, J.; Barajas, J. & Bolden, T. (2006). Citizens, Knowledge, and the Information Environment. American Journal of Political Science, Vol. 50, No. 2, pp. 266-282.
Martin, L. (1976). Recent Theory on Mass Media Potential in Political Campaigns. The Annals of the American of Political Science, 427, pp. 125-133.
Weaver, D. (1996). What Voters Learn from Media. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 546, pp. 34-47.