نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکترای گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر آگاهی سیاسی دانشجویان در دانشگاه اصفهان بوده است. این مطالعه بر روی 160 نفر از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان انجام شده است. ابعاد آگاهی سیاسی به سه متغیر (آگاهی از مفاهیم سیاسی، آگاهی از نهادهای سیاسی و آگاهی از تاریخ سیاسی) تقسیم می‌شود. با در نظر گرفتن سه نوع وسایل ارتباط جمعی (رسانه‌های چاپی، رسانه‌های پخش و رسانه‌های دیجیتال)، مشاهده شد که همبستگی‌های معناداری میان مصرف رسانه‌های چاپی، رسانه¬های پخش و رسانه¬های دیجیتال با ابعاد آگاهی از مفاهیم سیاسی، آگاهی از نهادهای سیاسی و آگاهی از تاریخ سیاسی وجود دارد. یافته¬ها همچنین نشان داد که مصرف رسانه‌های دیجیتال ارتباطی مثبت اما غیرمعنا¬دار با آگاهی از مفاهیم سیاسی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Relationship between Media Consumption and Political Awareness Case Study: Isfahan University Students

نویسندگان [English]

  • Hossein Harsij 1
  • Seyyed Morteza NoeiBaghban 2
  • Zahra SadeqiNaqdali 3

1 assistant prof. in political science, Isfahan Uni.

2 political science

3 political science

چکیده [English]

The present article aims to examine the effect of mass media on university students’ political awareness. This study was conducted on 160 students, both male and female from Isfahan University. Characterizing political awareness as a three-variable category (being aware of political concepts, political institutions, political history) and considering three types of mass communication tools (press, broadcast and digital media), we found out that there is a significant correlation between press media, broadcast and digital media in terms of consumption with such categories as awareness of political concepts, political institutions and political history. The findings also showed that the consumption of digital media has a positive but insignificant relation with awareness of political concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness of Political Concepts
  • Awareness of Political Institutions
  • Awareness of Political History
  • Press Media
  • Digital Media
امینی، آرمین. (1384). رسانه‌ها و عملّیات روانی. فصلنامه عملّیاتی روانی، 6.
اسدی، علی. (1353). گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌‏های اجتماعی در ایران. تهران: پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران.
بیرو، آلن. (1366). فرهنگ علوم اجتماعی، انگلیسی، فرانسه، فارسی (ترجمه باقر ساروخانی). تهران: کیهان.
تافلر، آلوین. (1370). تغییر ماهیت قدرت (ترجمه حسن نورایی بیدخت و شاهرخ بهار). تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.
تافلر، آلوین. (1374). جابه‌جایی در قدرت (ترجمه شهیندخت خوارزمی). تهران: نو.
داوسون، ریچارد. (1382). جامعه‌شناسی سیاسی (ترجمه مهدی جواهری‌فر). تهران: لاجورد.
شرام، ویلبر؛ لایل، جک و پارکر، ادوین. (1377 ). تلویزیون در زندگی کودکان ما (ترجمه محمود حقیقت کاشانی). تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
کاظمی، علی‌اصغر. (1374). آگاهی واژگونه. فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی.شماره 134ـ 133.
محسنی، منوچهر. (1379). بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران. تهران: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.
مسعودنیا، ابراهیم. (1387). مقایسه آگاهی سیاسی دانش آموزان شاهد و غیرشاهد دوره دبیرستان در استان اصفهان. فصلنامه تعلیم و تربیت  .
Almond, G. & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, N.J, Princeton University Press.
Alvarez, R.M. & Mc Caffery, E.J. (2003). Are tree Sex Differences in Fiscal Political Preferences?. Political Research Quarterly, Vol. 56, No. 1, pp. 5-17.
Baran, S.J. & Davis, D.K. (2009). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment and Future (Fifth Edition). Boston: Wadsworth Cengage Learning.
Bonfadelli, H. (2009). Does the Media Really Contribute to AchievingSustainability? Media and Mass Communication, Signposts and Catalysts to Sustainability, AGS, CCES & ETH Sustainability Workshop, 15-16 Oct. 2009.
Bourdieu, P. (2005). The Political Field, the Social Science Field, and the Joumalistic Field. In R. Benson & E. Neveu (Eds.), Bourdieu and the joumalistic field (pp. 29-47). Cambridge, England: Polity.
Butler, D. & Stokes, D. (1969). Political Change in Britain. London: Macmillan.
Curran, J.M. (2011). Participating in the Conversation: Exploring Usage of Social Media Networking Sites, Academy of Marketing Studies Journal , Vol. 15, No. 1, pp. 21-38.
Dhavan, V.S. (2011). Political Consumerism: How Communication and Consumption Orientations Drive Lifestyle Politics, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 2007 611: 217 DOI: 10.1177/0002716206298714.
Milner, H. (2002). Civic Literacy: How Informed Citizens Make Democracy Work, Hanover: University Press of New England.
Putnam, R.D. (1995). Bowling along: America's Declining Social Capital Journal of Democracy, Vol. 6, pp. 65-78.
Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Renewal of American Community. New York: Simon and Schuster.
Putnam, R. ( 1995). Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America. PS: Political Science & Politics. ? Vol. 7, No. 4, pp. 664-683.
Sodaro, M.; Collinwoo, D.W.; Dickson, B.j.; Klesner, J.L. & Sick, T.D. (2001). Comparative Politics: A Global Introduction. New York: Mc Graw-Hill Press.
Stokes, S.C. (2000). Rethinking Clientalism. Paper Presented at the XXII International Congress of the Latin America Studies Association, Miami, March 16-18.
Vissers, S. (2008). The Potential of Political Mobilization. Retrieved from:
http://www.kuleuven.be/citizenship/bruges/visser
Ward. J. (2011). Political Consumerism, Young Citizens and the Internet. Published by: Sage. http://www.sagepublications.com