نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز

2 کارشناس ‌ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد همدان

3 کارشناسی ‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین میزان استفاده از رسانه‌های جمعی داخلی و خارجی، با هویت اجتماعی و سبک زندگی نوین جوانان بوده است. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته، با حجم نمونه 400 نفر در میان مردان و زنان 15 تا 30 سال کلان‌شهر تبریز انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از متفاوت بودن سبک زندگی زنان با مردان است و نشان می‌دهد که مردان سبک زندگی مدرن‌تری را در مقایسه با زنان تجربه کرده‌اند. به این ترتیب، می‌توان گفت از آنجا که هویت زنان و در نتیجه، سبک زندگی آنان بیشتر در ارتباط با خانواده تعریف شده است، تمایزهای هویتی آنان بر انتخاب سبک زندگی، مؤثر واقع شده به طوری که هرچه هویت ملّی زنان، قوی‌تر و هویت دینی و خانوادگی آنان دارای اهمیت کمتری باشد، تمایل آنان به سبک زندگی جدید بیشتر است. همچنین میزان استفاده از رسانه‌های داخلی، تنها با تمایل به پذیرش سبک زندگی نوین در بین زنان رابطه معناداری را نشان می‌دهد و تمایل به سبک زندگی جدید در بین مردان، ارتباطی با میزان استفاده از رسانه‌های داخلی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Media Consumption and Social Identity and Modern Lifestyle: A Case Study on Tabriz Young Citizens

نویسندگان [English]

  • Samad Adlipoor 1
  • Hamid Soleimani 2
  • Eqbal Mafakheri 3

1 sociology

2 psychology

3 sociology

چکیده [English]

The present research aims to study the relationship between the level of domestic and foreign mass media consumption, and young people’s social identity and lifestyle. The study was carried out through a survey with research-made questionnaire and a sample of 400 youths, including both men and women aging between 15 to 30 years in Tabriz city. The findings are indicative of difference between men and women in terms of lifestyle. The findings show that men’s lifestyle is more modern compared to women’s. Thus, since women identity and hence their lifestyle, is defined based on the concept of “family”, their identity differentiations affect their lifestyle, so that the stronger women’s national identity and the less significant their religious and family identity, the more willingness towards modern lifestyle on their part. Furthermore, the level of domestic media usage has a positive relationship with women’s inclination towards modern lifestyle; however, this is not the case about men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Lifestyle
  • Media Consumption
  • Social Identity
اباذری، یوسف و چاووشیان، حسن. (1381). از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی: رویکردهای نوین در تحلیل جامعه‌شناختی هویت اجتماعی. نامه علوم اجتماعی، 18 (20)، صص 28-3.
امیدعلی، میثم. (1391). نقش شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان در تغییر سبک زندگی جوانان ایرانی (با تأکید بر شبکه من و تو). فصلنامه مطالعات جوان و رسانه، 2 (5)، صص 65-49.
بحرانی، شعله؛ سروش، مریم و حسینی، مریم. (1390). مقایسه جنسیتی رابطه رسانه‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شهر شیراز. فصلنامه مطالعات ملی، 12 (3)، صص 120-103.
بشیر، حسن و افراسیابی، محمد صادق. (1391). شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 5 (1)، صص 62-31.
پاستر، مارک. (1377). عصر دوم رسانه­‌ها (ترجمه غلامحسین صالحیار). تهران: مؤسسه ایران.
حاجیانی، ابراهیم. (1388). جامعه‌شناسی هویت ایرانی. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
حسنوندعموزاده، مهدی و همکاران. (1389). بررسی تأثیر اینترنت بر هویت دانشجویان دانشگاه ایلام. مجموعه مقالات دومین همایش سراسری هجوم خاموش.
خانی­جزنی، جمال. (1388). هویت مجازی. تهران: مهرتاب.
خوشنویس، ناهید. (1389). رسانه و سبک زندگی. ماهنامه انجمن روابط عمومی ایران، 73، صص 17ـ 9.
دوران، بهزاد. (1383). هویت خانوادگی و تعامل در فضای سایبرنتیک. تهران: ویژه‌نامه تخصصی علوم اجتماعی، 12 (44)‌، صص 128ـ 89.
رفعت‌جاه، مریم و شکوری، علی. (1387). اینترنت و هویت اجتماعی. مجله جهانی رسانه، 3 (1)، صص 17ـ 1.
ساروخانی، باقر (1388). جامعه‌شناسی ارتباطات. تهران: اطلاعات.
عدلی‌پور، صمد. (1391). تحلیل جامعه‌شناختی پیامدهای شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی کاربران جوان شهر اصفهان. رساله کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
فاضلی، محمد. (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: صبح صادق.
کاستلز، مانوئل. (1389). عصر اطلاعات: ظهور جامعه شبکه‌ای (ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز). تهران: طرح نو.
کوهی، کمال و حسنی، محمدرضا. (1391). رابطه استفاده از رسانه‌های نوین با ابعاد هویتی در نوجوانان و جوانان 14 تا 29 ساله شهر تبریز. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 4 (72)، صص130-109.
گیدنز، آنتونی. (1387). تجدد و تشخص (ترجمه ناصر موفقیان). تهران: نی.
مقدس، علی‌اضغر و همکاران. (1387). تأثیر فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی بر سبک زندگی‌: مطالعه موردی افراد مهاجر و بومی طایفه دهدار فارس. مجله جهانی رسانه، 3 (1)، صص 18-1.
Adlipour, S.; Memar, S. & Khosravi, E. (2013). Sociological Analysis of the Relation Between the Uses of Virtual Social Networks and Life Style of the Young (Case Study of Facebook and the Young of Isfahan). Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 4, No. 6.
Almjeld, J.M. (2008). The Girls of Myspace. College of  Bowling Green State University.
Brown, R. (1985). Social Identity.‌ In Adam and Jessica Kupper (eds) The Review of Social Science Encyclopedia. London: R. K. P.
Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.
Grasmuck, S. & et al. (2009). Lifestyle and TV. Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 15.
Kelley, F.L. (2007). Face-Time: The Construction of Identity on Facebook. London: Wadsworth.
Reimer, B. (1998). Youth and Modern Lifestyles. in Fornas, J. & G. Bolin, (Eds), Youth Culture in the Late Modernity, London: Sage Publication.
Valkenburg, P.; Schouten, A. & Jochen, P. (2005). Adolescentʼs Identity Experiments on the Internet. Journal of New Media & Society. Vol. 7 , No. 3.