نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیق در ارتباطات، دانشگاه صداوسیما

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما

چکیده

ساختار زبانی و زیبایی‌شناختی، از طریق رمز‌ها و قراردادهای تولید متن رسانه‌ای، قراردادهای استفاده از متن رسانه‌ای را خلق می‌کنند. مقاله حاضر با استفاده از روش «فرا هم‌نهاد کیفی» و مرور ادبیات نظری مربوط به روایت‌شناسی و نشانه‌شناسی در مطالعات فیلم و بازی‌های رایانه‌ای، اثرات مداخله یادگیری قراردادهای استفاده از بازی‌های رایانه‌ای را بر پذیرش قراردادهای استفاده از فیلم (برنامه نمایشی تلویزیونی)، به مثابه دو ژانر در متون رسانه‌ای، مورد بررسی قرار می‌دهد. برای این منظور، ساختارهای زبانی و زیبایی‌شناختی فیلم و بازی رایانه‌ای مورد مطالعه مقایسه‌ای قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که این ساختار‌ها در بازی‌های رایانه‌ای، اختیارات کاربران را در سطوح «مواجهه با متن» و «تصرف در متن» افزایش و در سطح «تفسیر متن» کاهش می‌دهند؛ در حالی که فیلم‌ها، معکوس این وضعیت را در ارتباط با مخاطبان خود به وجود می‌آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Audience and Contractions of Using Media Texts: a Comparative Study of Films and Computer Games as two Genres of Media Texts

نویسندگان [English]

  • Arian Taheri 1
  • Komeil Sohani 2

1 communication research

2 media managment

چکیده [English]

Linguistic and esthetic structures create contractions of using media texts through codes and contractions of media texts production. The present article examines the impacts of mediation of learning contractions of using computer games on acceptability of contractions of using films (dramas) as two genres of media texts; the study was carried out through Qualitative meta-synthesis and a literature review over narratology and semiotics in film studies and computer games studies. To this end, a comparative study was conducted on linguistic and esthetic structures of film and computer games. The findings show that such structures in computer games enhances users’ willpower at the levels of “facing the text” and “modifying the text”, and reduces it at the level of “text interpretation”; while films create the opposite situation in connection with audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Games
  • Film
  • text
  • Audience/ User
  • Contractions of Text Usage
احمدی، بابک. (1389). از نشانه‌های تصویری تا متن: به‌سوی نشانه‌شناسی ارتباط دیداری. تهران: مرکز.
کوثری، مسعود. (1389). عصر بازی: بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای در جامعه معاصر. تهران: دریچه نو.
محسنی آهویی، ابراهیم. (1388). رسانه نوین و امر جدید: بازی رایانه‌ای یا رسانه بازی‌پذیر. در بازی‌های رایانه‌ای: مجموعه مقالات. تهران: همشهری.
مک کوئیل، دنیس. (1388). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
منطقی، مرتضی. (1373). بررسی پیامدهای بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای.تهران: فرهنگ و دانش.
فیسک، جان. (1388). درآمدی بر مطالعات ارتباطی (ترجمه مهدی غبرایی). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
هیوارد، سوزان. (1388). مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی (ترجمه فتاح محمدی). زنجان: هزاره سوم.
Bogost, I. (2008). The Rhetoric of Video Games. In Katie Salen (ed.), The Ecology of Games: Connecting Youth, Games, and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, pp. 117-139.
Davidson, D. (2008) .Stories in Between Narratives and Mediums. Halifax, NS. Canada: ETC Press.
Genette, G. ( 1980) . Narrative Discourse: An Essay in Method. Ithaca: Cornel University Press.
Juul, J. (2001) .Games Telling Stories? A Brief Note on Games and Narratives. The International Journal of Computer Game Research. Vol. 1, issue 1. From: http://www.gamestudies.org/0101/juul-gts/
Kellner, D. & Sahre, J. (2005). Toward Critical Media Literacy: Core Concepts, Debates, Organizations, and Policy. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. Vol. 26, No. 3, pp. 369-/386.
Nack, L. & Lindley, C. (2009) . Affective Ludology, Flow and Immersion in a First- Person Shooter: Measurement of Player Experience. The Journal of the Canadian Game Studies Association, Vol. 3. From:
http://www.journals.sfu.ca/loading/index.php/loading/article/view/72
Sweetser, P. (2008). Emergence in Games. Boston: Charls River Media, Inc.
Thorne, S.; Jensen, L.; Kearney, M.H.; Noblit, G. & Sandelowski, M. (2004). Qualitative Metasynthesis: Reflections on Methodological Orientation and Ideological Agenda. Qualitative Health Research,Vol. 14,
No.10, pp. 1342-1365.