نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی تربیتی، استادیار دانشگاه یزد

2 دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه اعتماد میان‌فردی در بینندگان شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه ملی در زنان 35ـ 20ساله شهرستان ابرکوه بوده است. این مطالعه از نوع علی ـ مقایسه‌ای بوده و در سال 1393 روی 140 زن بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه ملی انجام شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین آزمودنی‌های بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه ملی در دو بعد قابلیت اعتماد و وفاداری، تفاوت معناداری وجود دارد و در بعد پیش‌بینی‌پذیری، هر دو گروه نسبت به هم برابر هستند و تفاوتی ندارند. با توجه به یافته‌های به دست آمده از پژوهش به نظر می‌رسد بینندگان ماهواره نسبت به افرادی که رسانه ملی را تماشا می‌کنند، از اعتماد میان‌فردی پایین‌تری برخوردارند. هر چند متغیرهای دیگری همچون سن، جنس، تحصیلات، شغل و ... نیز می‌تواند بر اعتماد افراد تأثیرگذار باشد، این یافته نشان‌دهنده آن است که پدیده نوظهور ماهواره می‌تواند تأثیرات مخربی بر مخاطبان خود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison Between Satellite TV and Iranian National Media (IRIB) Viewers in Term of Trust in Interpersonal Relationships (A Case Study of Women in Abarkuh City)

نویسندگان [English]

  • Kazem Barzegar Befruyee 1
  • Esmaeil Sadipour 2
  • Somayeh Zare’e Mehrjerdi 3

1 assistant prof .in Educational psychology, Yazd Uni.

2 assistant prof. in Educational psychology, Allameh Tabatabaee Uni.

3 educational psychology

چکیده [English]

The present article aims to compare the level of trust in interpersonal relationships among viewers of satellite TV and IRIB with a focus on women aged between 20 and 35 from Abarkuh city. The research is a causative-comparative study which was carried out in 1393 (Iranian calendar) on 140 women watching both satellite TV and Iranian National TV. The findings indicate that there is a significant difference between the subjects watching these two clusters of media in terms of reliability and loyalty. The two groups were equal in terms of predictability. According to the findings, it seems that satellite TV viewers have a lower interpersonal trust compared to those watching Iranian national TV. In addition, the research findings show that satellite TV could possibly have a negative effect over its audience too; however, such factors as age, gender, education, profession etc. might have a play as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship
  • Interpersonal trust
  • National Media (IRIB)
  • Satellite TV Channels
آذری، غلامرضا. (1381). ماهواره و بی­خویشتن­شدگی مخاطبان. فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، 9 (30)، صص 262-237.
آزاد ارمکی، تقی و کمالی، افسانه. (1383). اعتماد، اجتماع و جنسیت؛ بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس. فصلنامه جامعه‌شناسی ایران، 5 (2)، صص 132- 100.
امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد و همکاران. (1393). تحلیل رابطه بین مصرف رسانه­ای و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 25 (2)، صص 32- 15.
بصیریان جهرمی، رضا و بصیریان جهرمی، حسین. (1385). درآمدی به سواد رسانه­ای و تفکر انتقادی. فصلنامه رسانه، 17 (4)، صص 50-36.
پاتنام، روبرت؛ لئوناردی، روبرت و ناتنی، رافائلا. (1380). دموکراسی و سنت­های مدنی: تجربه ایتالیا و درس­هایی برای کشورهای در حال گذار (ترجمه محمدتقی دلفروز). تهران: روزنامه سلام.
تاجبخش، کیان .(1384). سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه (به کوشش افشین خاکباز و حسن پویا). تهران: شیرازه.
تانکارد، جیمز و سورین، ورنر. (1386). نظریه­‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: دانشگاه تهران.
جلایی­پور، حمیدرضا و محمدی، جمال. (1387). نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی. تهران: نی.
جواهری، فاطمه و بالاخانی، قادر. (1385). رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی).
مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد،
3 (1)، صص 29-1.
چلبی، مسعود. (1389). جامعه‌‌شناسی نظم: تشریح و تحلیلی نظری نظم اجتماعی. تهران: نی.
حسین‌زاده، معصومه و همکاران. (1391). بررسی نقش رسانه­های جمعی در شکل­گیری اعتماد اجتماعی در بین ساکنان شهر رشت. مجموعه مقالات همایش ملی رسانه­‌ها و مسائل اجتماعی ایران. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه اصفهان.
حسین­پور، جعفر و معتمدنژاد، کاظم. (1390). بررسی رابطه میزان مصرف رسانه­ها و میزان سرمایه ­اجتماعی شهروندان تهرانی. فصلنامه برنامه ­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 3 (6)، صص 158-129.
راجرز، اورت. ام. (1379). رسانش نوآوری­ها، رهیافتی میان‌فرهنگی (ترجمه عزت­الله کرمی و ابوطالب فنایی) شیراز: دانشگاه شیراز.
رسولی، محمدرضا و پاک‌طینت، داوود. (1390). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد. فصلنامه فرهنگ ارتباطات، 5 (1)، صص 94-61.
ریتزر جرج. (1386). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: علمی.
ریتزر، جرج. (1389). مبانی نظریه جامعه‌شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن (ترجمه شهناز مسمی‌پرست). تهران: ثالث.
شارع­پور، محمود. (1380). فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن. فصلنامه انجمن جامعه‌شناسی ایران،1 (1).
شارع­پور، محمود؛ رازقی، نادر و غلام­زاده، خلیل. (1389). بررسی رابطه انواع اعتماد ‌اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 4 (3).
طباطبایی، صادق. (1388). طلوع ماهواره افول ارزش‌ها. تهران: اطلاعات.
فاضل، رضا و همکاران. (1392). بررسی تأثیر وسایل ارتباط‌ جمعی برون‌مرزی بر انواع اعتماد: مطالعه تجربی شهر تنکابن. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی ، 7 (20).
فوکویاما، فرانسیس. (1385). پایان نظم؛ سرمایه اجتماعی و حفظ آن (ترجمه غلامعباس توسلی). تهران: جامعه ایرانیان.
کانسیداین، دیوید. (1379). درآمدی بر سواد رسانه ای (ترجمه ناصر بلیغ). تهران: دفتر مطالعات و توسعه صدا.
کلمن، جیمز. (1377). بنیادهای نظریه‌های جامعه‌شناسی(ترجمه منوچهر صبوری). تهران: نی
گونتر، بری. (1384). روش‌های پژوهش رسانه‌­ای (ترجمه مینو نیکو). تهران: اداره کل پژوهش­های سیما.
گیدنز، آنتونی. (1384). پیامدهای مدرنیت (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: مرکز.
گیدنز، آنتونی. (1388). تجدد و تشخص (ترجمه ناصر موفقیان). تهران: نی.
مک­کوئیل، دنیس. (1385). نظریه ارتباطات اجتماعی (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
منصوریان، محمدکریم و قدرتی، حسین. (1388). اعتماد اجتماعی و تعیین‌کننده­های آن: رهیافت نهاد محور یا رهیافت جامعه محور؟ (مورد مطالعه: شهر سبزوار). فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی،  20(2).
نای، جوزف اس. (1389). قدرت نرم؛ ابزارهای موفقیت در سیاست بین­‌الملل (ترجمه سیدمحسن روحانی و مهدی ذوالفقاری). تهران: دانشگاه امام صادق.
Cappella, N. (2002). Cynicism and Social Trust in the New Media Environment. Journal of Communication, Vol. 52, No. 1, PP. 229-241.
Coleman, J. (1998). Foundation of Social Theory. Cambridge: Harwaed University Press.
Cook, K . S. (2001). Trust in Society. New York: Russell Sage.
Ferlander, S. (2007). The Importance of Different Forms of Social Capital for Health. Acta Sociologica, Vol. 50, No. 2, PP. 115-128.
Foulger, D. (2004). Models of The Communication Process. from: http://wwww.davis.foulger. info/research/unified Model Of Communication.htm
Fukuyama, F. (1995). Trust The Social Virtues and The Creation of Prosperity. New Yourk: free press.
Gross, K; Aday, S. & Brewer, P.R. (2004). A Panel Study of Media Effects on Political and Social Trust After September 11, 2001. The Harvard International Journal of Press/Politics, Vol. 9, No.4, pp. 49-73.
Moy, P. (2000). Media Effects on Political and Social Trust. Journalism and Mass Communication Quartery, Vol. 77, No. 4, PP. 744-770.
Parry, R. (2004). The Ascent of Medial: From Gilgamesh to Google Via Gutenberg. London: Nicholas Brealey publishing.
Putnam, R. (1998). Bowling Alone: Americas Declining Social Capital. Journal of Democracy, Vol. 6, No. 1, PP. 342-375.
Romer, D. & Jamieson, K.H. (2009). Building Social Capital in Young People: the Role of Mass Media and Life Outlook. Political Communication, Vol. 26, No. 1, pp. 65-83.
Schmitt-Beck, R. & Wolsing, A. (2010). European TV Environments and Citizens’ Social Trust: Evidence from Multilevel Analyses. Communication, Vol. 35, No. 4, pp. 461-483.
Shah, D. (1998). Civil Engagement, Interpersonal Trust and TV use. Political Psychology, Vol. 19, No. 3, PP. 342-378.
Sztompka, P. (1999). Trust: A Sociology Theory; United Kingdom; Cambridge Trust, Optimism, and Civic Participation. Sociological Inquiry, Vol. 75, No. 4, pp. 453-473.
Uslander, E.M. (2002). The Moral Foundations of Trust. NewYork Combridge University Press.
Welch, M.R. Et al. (2005). Determinants and Consequences of Social Trust. Sociological Inquiry, Vol. 75, No. 4, pp. 453-473.