نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 دکترای علوم ارتباطات،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

3 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات اردبیل

چکیده

تولید و محتوای اخبار در اتاق‌های خبر؛ قلب تپنده رسانه‌ها، به ‌شدت تحت تأثیر عوامل درون و برون‌سازمانی است. در این مقاله، عوامل درون‌سازمانی، باهدف تعیین میزان نقش متغیرهای ساختار، فرهنگ، سرمایه و نیروی انسانی، بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر بررسی شده‌اند. پژوهش مبتنی بر روش پیمایش و پرسشنامه محقق‌ساخته است. جامعه آماری 530 نفر و نمونه آن 112 نفر از کارکنان خبرگزاری صداوسیما را در برمی‌گیرد. بر اساس یافته‌ها؛ همه عوامل درون‌سازمانی، به نحوی در میزان کمیت و کیفیت اخبار نقش دارند؛ اما با توجه به نظر پاسخگویان، متغیر ساختار سازمانی به ‌عنوان مؤثرترین عامل در اتاق خبر، بیشترین نقش را در کمیت و کیفیت اخبار ایفا می‌کند. نتایج این پژوهش، با تبیین نقش برجسته ابعاد یکپارچگی (67/3)، فنّاوری (55/3)، تعهد (36/3)، تجهیزات (30/3) و حرفه‌ای بودن (25/3) بر کمیت و کیفت اخبار، ضرورت توجه مدیران رسانه را در توانمندسازی نیروی انسانی و تجهیز اتاق‌های خبر، به امکانات و فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Intra-organizational Factors on the Quality and Quantity of TV News (from the Perspective of IRIB ’s News Experts)

نویسندگان [English]

  • Nader Sadeghi Lavasaninia 1
  • Sara Mohammadpour 2
  • Mohammad Borjalizadeh 3

1 assistant prof. in communication sciences, Azad Uni.

2 assistant prof. in communication sciences, Azad Uni.

3 communication sciences

چکیده [English]

Producing news stuff in newsrooms is highly influenced by inter- and intra-organizational factors. In the present paper intra-organizational factors have been investigated and the role of such variables as structure, culture, and human resources in the quality and quantity of TV news have been determined. This article is based on a survey-based research which used a researcher-made questionnaire to collect data. The population consisted of 530 individuals mostly IRIB News Agency staff, of which some 112 were selected as samples. Findings indicate that all intra-organizational factors play a role in the quality and quantity of news stories; according to the findings, organizational structure as the most influential factor in newsroom has the greatest role in the quality and quantity of news stories. Illustrating the distinguished role of such factors as integration (3.67), technology (3.55), obligation (3.36), equipment (3.30) and professionalism (3.25) in the quality and quantity of news stories, this research reveals the necessity of media managers' attention to empowering human resources, equipping newsrooms with modern information and communication technologies and facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newsroom
  • Intra-organizational
  • Quantity and Quality of News
  • Systems Theory
اویلز و همکاران. (1386). بررسی فرایند دیجیتالی شدن در اتاق خبر شبکه‌های تلویزیونی Tele5 و Antena3 اسپانیا (ترجمه مجید اعزازی). مجله افق، 6 (58)، صص 55-38.
ایران‌‌نژاد پاریزی، مهدی و ساسان‌‌گهر، پرویز. (1379). سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل. تهران: خورشید.
پرایس، گرت. (1388). دستنامه مدیریت رسانه(ترجمه طاهر روشندل اربطانی و حمیدرضا پاکدل). تهران: سروش.
دفت، ریچارد ال. (1392). مبانی تئوری و طراحی سازمان(ترجمه علی پارسائیان و سید‌محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌‌های فرهنگی.
دویله، گیلیان. (1390). آشنایی با اقتصاد رسانه(ترجمه محمد نعمتی و روح‌‌الله کهن‌‌هوش‌‌نژاد). تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌‌ریزی رسانه‌‌‌‌ها.
رضائیان، علی. (1390). ‌‌مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سمت.
شاداب، زهرا سادات. (1386). بررسی ارتباط بین ساختار و تعهد کارکنان معاونت صدا. پایان‌‌نامه کارشناسی‌ارشد. تهران: دانشگاه صداوسیما.
شکرخواه، یونس. (1388). خبر. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
علاقه‌بند، علی. (1388). مدیریت عمومی. تهران: روان.
گرانمایه‌‌پور، علی. (1386). نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت رسانه مطبوعات؛ نگاهی به چالش اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مدیریت مطبوعات در ایران. مجله رسانه، 71.
لیسی، استفان و همکاران. (1386). ساختار سازمان‌‌های رسانه‌‌ای(ترجمه پیروز ایزدی). مجله رسانه، 71.
مظفر، حسین. (1386). بررسی تناسب و سازگاری ساختار سازمانی با اهداف راهبردی سازمان صداوسیما. ماهنامه راهبرد، 44.
نامور، حسن. (1388). تأثیر تغییر تکنولوژی آنالوگ به دیجیتال در واحد مرکزی خبر. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. تهران: دانشگاه صداوسیما.
ویکس، ژان لوبلان و همکاران. (1388). مدیریت رسانه(ترجمه طاهر روشندل اربطانی). تهران: صداوسیما.
William, B. (1990). Human Resource andPersonal Management, premise- Hall inc, p. 14.
Seharan, U. (1992). Research Methods For Business: a Skill BillingApproach 2nd Edition. Puplished by, John Willey & Sons.
Carincross, F. (1997). The Death of Distance: How the Communication will Change our Lives. First puplished by Harvard School press. Retrieved from, https://www.translate.google.com/hbswk.hbs. edu/archive/2234
Hemmingway, E. (2005). PDP, The News Production Network and Transformation of News, Convergence, Sage Puplication, Vol. 11, No. 3, pp. 8-27. Retrieved from, http://www.con.sagepub.com/content/11/3/8