نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، یافتن «مؤثرترین روش تبلیغاتی در شکل‌دهی به رأی مردم» و «مهم‌ترین توانمندی لازم برای نامزدهای انتخاباتی» در جلب آرای عمومی بوده است. دلیل اصلی این امر، اهمیت جایگاه انتخابات در تعیین سرنوشت ملت‌ها و همچنین نقش تلویزیون و مهارت‌های نامزدها در شکل‌دهی به نگرش و رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان است. این پژوهش با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام شده و جامعه آماری آن، دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور بوده‌اند که از میان آنها، 420 نفر به عنوان نمونه آماری در پژوهش مشارکت کرده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تأثیرگذارترین روش تبلیغ بر رأی پاسخگویان، مناظره‌های تلویزیونی و مهم‌ترین توانمندی نامزدها در جلب آرای مردم، قدرت سخنوری و خطابه است. همچنین، تمام جملاتی که از تبلیغات ریاست جمهوری سال 92 در ذهن پاسخگویان باقی مانده، مربوط به مناظره‌های تلویزیونی است. از این‌رو، می‌توان گفت که مناظره‌های تلویزیونی، جایگاهی بی‌بدیل در ساختار کمپین‌های انتخاباتی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of TV Debates as an Electoral Campaign Technique on Shaping Iranian Voters' Minds: A Case Study of Iranian Students

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Sharifi 1
  • Mohammad Mehdi Farajiyan 2
  • Michael Dayani 3
  • Shamsi Salmanizadeh 4

1 assistant prof. in Human resource management, Tehran Uni.

2 media management

3 media management

4 media management

چکیده [English]

The present study aims to find "the most effective method of electoral campaigns in shaping voters' mind" and "the elections candidates' most significant qualification" in managing public vote. The reason behind this is the significance of elections as an event affecting the fate of nations as well as the role of television and candidates' skills in shaping voters' attitudes. This is a survey carried out through questionnaires distributed among university students across the country, of which some 420 individuals were selected as samples of the research. The findings indicate that the most effective method of electoral campaign in shaping voters' mind is TV debates, and the elections candidates' most significant qualification is their rhetorical skills and presentation capabilities. Furthermore, all the sentences that respondents remember from 2014 Iranian Presidential Elections belong to TV debates. Thus, one could conclude that TV debates have a unique role in the structure of electoral campaigns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • debate
  • Television
  • Elections
  • Presidency
اکرامی، محمود. (1386). روان‌شناسی تبلیغات. مشهد: ایوار.
دادگران، سیدمحمد. (1374). مبانی ارتباط جمعی. تهران: فیروزه.
دارابی، علی. (1388). جامعه‌شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه سیاست خارجی، 89.
دهشیار، حسین. (1391). نقش مناظره در سرنوشت انتخابات ریاست‌ جمهوری امریکا. تهران: پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
سبیلان اردستانی، حسن. (1387). تبلیغات سیاسی: با رویکرد به فنون تبلیغات. تهران: مهربان نشر.
سعیدی، زهرا. (1393). بررسی تأثیرات مناظره‌های تلویزیونی در انتخابات دهم و یازدهم ریاست جمهوری (مطالعه موردی شهر تهران). فصلنامه مطالعات انتخابات، 3 (8 و 7).
سلطانی‌فر، محمد؛ مظفری، افسانه؛ هاشمی، شهناز و هداوندخانی، سمانه. (1391). بررسی شیوه‌های تبلیغات سیاسی در فضای مجازی از نظر دانشجویان ارتباطات. فصلنامه مطالعات رسانه‌ای، 7 (16)، صص 28- 15.
سیدامامی، کاووس. (1388). تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری در ایران. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 16(1).
سیدامامی، کاووس و عبدالله، عبدالمطلب. (1388). عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس (مطالعه موردی در تهران). پژوهشنامه علوم سیاسی، 4 (4).
علوی، پرویز. (1386). ارتباطات سیاسی. تهران: علوم نوین.
عیوضی، محمدرحیم. (1388). تأثیر رسانه بر رفتار انتخاباتی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 16 (1).
کاویانی، محمد. (1387). روان‌شناسی و تبلیغات. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
مک‌لین، ایان. (1381). فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد( ترجمه حمید احمدی). تهران: المیزان.
Choa, S. & Benoit, W. (2006). Presidential Campaign Messages: A Fnctional Analysis of Press Releases from President Bush and Senator Kerry. Public Relations Review, 32.
Gentzkow, M. (2006). Television and Voter Turnout.The Quarterly Journal of Economics.
Hayes, D. (2009). Has Television Personalized Voting Behavior?. Polit Behav, Vol.31, pp.231–260.
Harding, J. (2009). Alpha Dogs: The Americans who Turned Political Spin into a Global Business. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux.
Kathleen, H. J. (2015). The Discipline's Debate Contributions: Then, Now, and Next. Quarterly Journal of Speech.
Krasno, J. S. & Green, D. P. (2008). Do Televised Presidential Ads Increase Voter Turnout?. Evidence from a Natural Experiment. The Journal of Politics, Vol.70, No.1.
Lee Kiad, L. & Postelincu, M. (2013). Political Advertising in The 2004 Election. American Behavioral Scientist,Vol. 42, No. 2.
Lloyd, J. (2004). Opinion Pieces What the Media are Doing to our Politics. Journal of Communication Management, Vol. 9, No. 3, pp.209–214.
Luntz, G. (2013). Promotional Video. Retrieved from,
http://www.luntzglobal.com, January 12, 2013
Mughan, A. (2000). Media and the Anthony Mughan Presidentialization of Parliamentary Elections. Antony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire.
Petrich, S. (2013). Assessing Network TV Ad Watches in the 2012 Presidential Election. The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, Vol. 4, No.1.
Porto, M. (2007). Framing Controversies: Television and the 2002 Presidential Election in Brazil. Political Communication, 24, pp. 19–36.
Prior, M. (2007). How Media Choice Increases Inequality in Political Involvement and Polarizes Elections. New York: Cambridge University Press.
Stockman, F. (2013). America’s Best Export: Politics. Boston Globe, Retrieved, from,
 http://www.bostonglobe.com/opinion/2013/03/05/america-best-export-politics/Po0U5qxrzC2B3PBnyE4sRO/story.htm, March 5, 2013
Willis, J. (2010). 100 Media Moments That Changed America. Greenwood Press.