نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش تلویزیون در اخلاق‌مداری در فوتبال، از دیدگاه بازیکنان لیگ برتر و دسته یک ایران صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر راهبرد، توصیفی و از نظر مسیر اجرا، پیمایشی بوده است. جامعه پژوهش نیز شامل تمام افرادی می‌شود که سابقه بازی در لیگ برتر یا لیگ دسته یک فوتبال کشور را داشته‌اند. نمونه پژوهش 384 نفر را در بر می‌گیرد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای است که روایی از سوی 12 نفر از صاحبنظران رسانه و پایایی آن، از طریق آلفای کرونباخ به تأیید رسیده است. نتایج نشان داد که از نظر پاسخگویان ، شبکه‌های تلویزیونی کشور در اخلاق‌مداری در فوتبال نقش دارند و بین شبکه‌های مختلف از نظر ایفای این نقش تفاوت دیده می‌شود. همچنین بین سابقه ورزشی و دیدگاه فوتبالیست‌های لیگ برتر و دسته یک در خصوص نقش تلویزیون در اخلاق‌مداری در فوتبال ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Television in Ethical Issues in Soccer Games in Footballers Views

نویسنده [English]

  • Hamid Qasemi

assistant prof. in sport management, Payam Noor Uni.

چکیده [English]

This study draws upon Iranian soccer players' views to examine the role of television in promoting ethics in football (Iranian Premier League and Series 1). This survey-based descriptive research included all individuals experiencing either Iranian premier league or series 1. Samples were consisted of 384 individuals who were selected through simple random sampling. A researcher-made questionnaire was used to collect the data. Its validity was verified by 12 media experts and its reliability was confirmed by Cronbach's Alpha. The findings indicate that according to the respondents, television channels in Iran do play a role in promoting ethics in football, yet with various levels. Also, there was a significant relationship between footballers' athletic history and their views on the role of television in promoting ethics in football.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics Promotion
  • Communications
  • TV Channels
  • Soccer
  • Premier League

 

آقاجانی، نوشین و نادری‌نژاد، پریچهر. (1390). بررسی نقش وسایل ارتباط جمعی در اشاعه فرهنگ ورزش همگانی. فصلنامه فرهنگ و ارتباطات، 1 (1).
احسانی، محمد و شجیع، رضا. (1392). اخلاق در ورزش با رویکرد فلسفی. تهران: انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
جامه بزرگی، زهرا. (1392). نقش رسانه‌های جمعی در ترویج اخلاق. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. همدان: دانشگاه آزاد اسلامی. 
خالدیان، محمد؛ مصطفایی، فردین؛ صمدی، مهران و کیا، فرخ. (1392). نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش. مدیریت ارتباطات رسانه‌های ورزشی،
1 (2)، صص 55 ـ 49.
رحمتی، محمدمهدی. (1381). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر خشونت و پرخاشگری در ورزش فوتبال. پایان‌نامه دکترا. تهران: دانشگاه تهران.
قاسمی، حمید. (1386). بررسی نقش رسانه‌های گروهی در توسعه ورزش کشور. پایان‌نامه دکترا . تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
قاسمی، حمید و کشکر، سارا. (1390). مبانی اجتماعی فرهنگی ورزش. تهران: بامداد کتاب.
قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا و تجاری، فرشاد. (1387). فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش. تهران: بامداد کتاب.
قره، محمدعلی و شجیع، رضا. (1389). بررسی قابلیت تصمیم‌گیری دانشجویان
تربیت بدنی در وضعیت‌های دشوار اخلاقی. فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)، 15، صص 46ـ 31.
قیامی‌راد، امیر. (1387). بررسی همسویی عملکرد رسانه‌های گروهی کشور با اهداف تربیت بدنی، تهران: همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم‌انداز
20 ساله کشور.
کرمی، عبدالله. (1390). تحلیل محتوای شبکه‌های تلویزیونی رسانه ملی با تأکید بر ورزش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 
محمدی، مهشید؛ قاسمی، حمید و کشکر، سارا. (1392). رابطه بین مهارت‌های گوش دادن با ویژگی‌های شخصیتی برنامه‌سازان و مجریان ورزشی سازمان صداوسیما. فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 1 (3)، صص 13ـ7.
محرم‌زاده، مهرداد. (1386). مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی. ارومیه: انتشارات دانشگاه پیام نور، ارومیه.
Ballard, M.; Gray, M. & Reilly, J. & Noggle, M .(2009). Correlates of Game Screen Time Among Mles: Body, Physical Activity and Other Media Use. Eating Behaviors, 10, pp. 161-167.
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: Asocial Cognitive Theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
Boynton, L.A .(2006). What We Value: A Delphi Study to Identify Key Values That Guide Ethical Decision-Making in Public Relations. Public Relations Review, 32. pp. 325-330.
Carter, C. (2003). Violence and the Media, First Publishing, Florida: Open University Press.
Dowd, A.; Ashworth, P.; Rodriguez, M. & Jeanneret, T. (2012). Sport in the Media: an Analysis of International Coverage. Sport and Environment, 23, pp. 283–298.
Eitzen, D.S. (1988). Etical Problems in American Sport. Jurnal of Sport and Social Issues, Vol. 12, No. (1/2), pp. 17-30.
Hornig, S. (2012). Reading Risk: Public Response to Print Media Accounts of Technological Risk. Public Understanding of Sport Science, pp. 95-109.
James, J.Y. (2010). Attiude Toward Advertising Through Sport: a Theoretical Framework. Sport Management Review Elsevier, pp. 98-107.
Kretschmann, R. (2012). Moral Values and Beliefs of Christian Athletes. Jurnal of Human Sport & Ezercise, Vol. 7, No. 2, pp. 495- 519.