نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی، مدیر ارزیابی عملکرد و تحلیل محتوا و دبیر کمیته ارتقای بهره‌وری و تعالی رسانه ملی

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی شبکه‌های تلویزیونی رسانه ملی با استفاده از روش سنجش کارایی و رتبه‌بندی تحلیل پوششی داده‌ها و تعیین نقاط قابل بهبود کارایی آنها انجام شده است. در این پژوهش به ترتیب از سه روش تحلیلی دلفی، عاملی و پوششی داده‌‌ها برای تعیین شاخص‌های کلان (دروندادی، پردازشی و پیامدی) کارایی شبکه‌های تلویزیونی و ارزیابی و تحلیل نظام عملکردی شبکه‌های تلویزیونی استفاده شده است. میزان مقبولیت عوامل ورودی و خروجی یا نهاده و ستانده مؤثر بر کارایی شبکه‌های تلویزیونی از طریق پنل خبرگی احصا شد و با کمک آزمون‌های تحلیلی و تبیینی، عوامل اصلی مؤثر بر نظام عملکرد کارایی شبکه‌ها شناسایی گردید. در مرحله بعد، پس از جمع‌آوری اطلاعات، بر اساس اطلاعات عملکردی رسانه ملی طی دو سال اخیر و با استفاده از تحلیل داده‌ها مبتنی بر مقایسه‌های متوالی و زوجی بین ورودی‌ها و خروجی‌ها، شبکه‌های کارا و نیازمند بهبود شناسایی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، شش شبکه، کارا بودند و سایر شبکه‌ها به کاهش یا افزایش درصد مشخصی از عوامل نهاده‌ها و ستانده‌های کلیدی خود نیاز داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring TV Channels Efficiency; Introducing Improvements

نویسنده [English]

  • Saeed Alavi Vafa

strategic management

چکیده [English]

This article aims to evaluate IRIB TV channels efficiency, using Efficiency-Measurement Method and Data Envelopment Analysis approach, and tries to offer solutions for improving their efficiency. This study employs three methodologies, i.e. Delphi Method, Causative Analysis, and Data Envelopment, to determine general indicators (input, Process, Consequence) for measuring TV channels efficiency and assessing their performance system. The popularity level of input and output factors influencing television channels' efficiency was discovered through experts' panel, and the factors influencing system performance efficiency were identified by analytical and explanatory tests. Following the collection of data and their analysis based on consecutive and pair comparisons between inputs and outputs, efficient channels subject to improvement were identified, using IRIB performance data over the last two years. The findings show that six channels were efficient and the rest needed increased or decreased level of key inputs and outputs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • TV Channels
  • Indicator
  • Data Envelopment Analysis

 

پورکاظمی، محمد حسین و حیدری، کیومرث. (1381). استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی کارایی نیروگاه‌های حرارتی تولید برق کشور. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 24.
حقیقی، رضا. (1386). فرهنگ و دیپلماسی. تهران: المهدی.
خجسته، حسن و علوی‌وفا، سعید. (1393). طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد سرمایه‌های انسانی رسانه ملی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 21 (78).
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران. (1392). فرهنگ شهر ما. تحلیل‌های ارزیابی برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری. تهران: شهر.
شهدادی، هرمز. (1367). کاربرد شاخص­های اجتماعی اقتصادی در برنامه­ریزی توسعه. تهران: وزارت برنامه و بودجه.
صفری، سعید و آذر، عادل.(1383). ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس شاخص‌های جوایز کیفیت با رویکرد DEA. دوفصلنامه دانشور رفتار، 11.
عباسی، ملوک. (1392). بومی‌سازی مدل تعالی در رسانه ملی.فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 20 (74).
علیرضایی، محمدرضا؛ دانشیان، بهروز و ایرانمنش، مجید. (1379). ارزیابی عملکرد ادارات کل وزارت راه و ترابری به کمک تحلیل پوششی داده‌ها. تهران: اداره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی.
فرهنگ، منوچهر. (1373).فرهنگ یک جلدی علوم اقتصادی. تهران: البرز.
فرهی، برزو. (1381). طراحی و تبیین الگوی توسعه مدیران (نظام اداری کشور) با رویکرد منابع انسانی. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
فضلی، صفر و آذر، عادل. (1381). طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیر با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 3.
قادری، حسین؛ غلامرضا گودرزی و محمودرضا گوهری. (1385). تعیین کارایی فنی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها. فصلنامه مدیریت سلامت،26.
کاظمی، مصطفی.(1383).طراحی مدلی برای ارزیابی بهره‌وری واحدهای تصمیم‌گیری همگن با گسترش مدل DEA. تهران: دانشگاه علم و صنعت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام. (1380). بررسی نظری و روش‌شناسی شاخص‌‌ها. تهران: انتشارات دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
مجموعه گزارش‌های عملکرد سالانه رسانه ملی. (1392ـ1383). گزارش عملکرد رسانه ملی. اداره کل ارزیابی عملکرد سازمان صداوسیما. تهران: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت.
مرکز مطالعات بهره‌وری و تعالی سازمانی. (1392). الگوی تعالی سازمانی. تهران: سرآمد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. (1391). ارزیابی رسانه‌ها. معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری. تهران: دبیرخانه جشنواره ارزیابی رسانه.
میرسپاسی، ناصر و بابایی، محمدرضا. (1393). مباحث منتخب در مدیریت منابع انسانی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
وقار کاشانی، اکبر. (1389). مدل‌های ارزیابی عملکرد. بازیابی شده:
http://www.iranianca.com
Banker, R.D.; Charnes, A. & Cooper, W.W. (1981). Evaluation Program and Managerial Efficiency: An Application of Data Envelopment Analysis to Follow Through. Management Science, Vol. 27, No. 6, pp. 668-697.
Charnes, A.; Cooper, W.W. & Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision-Making Units. European Journal of Operational Research, Vol. 2, pp. 429-444.
Colbert, A. (2000). Determining Relative Efficiency of MBA Programs Using DEA. European Journal of Research, Vol. 125.
Reichmann, G. (2004). Measuring University Library Efficiency Using Data Envelopment Analysis. Liberal, Vol. 54, pp. 136-146.
Sarkis, J. (2000). A Comparative Analysis of DEA as a Discrete Alternative Multiple Criteria Decision Tool. European Journal of Operational Research, Vol. 123, pp. 543-557.