نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در ورزش، دانشگاه تهران

2 دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در ورزش، استاد دانشگاه تهران

3 دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در ورزش، دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، دستیابی به مدل نقش تلویزیون در توسعه ورزش قهرمانی بوده است. این مطالعه به روش کیفی و استراتژی نظریه زمینه‌ای انجام شده است. گردآوری داده‌ها از طریق بررسی اسنادی و مصاحبه صورت گرفته و پس از انجام 14 مصاحبه از متخصصان رسانه و ورزش، اشباع نظری حاصل‌ شده و مقوله‌های اصلی، پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج شده‌اند. پس از تکمیل یافته‌ها، مدل زمینه‌ای بر اساس مدل سیستماتیک استراس و کوربین (1994) طراحی شده و با شناسایی مقوله انعکاس نامطلوب و نامتوازن مسابقات ورزش قهرمانی به عنوان مقوله محوری، مقوله‌های اصلی بر اساس مدل پارادایمی حول آن سازماندهی شده‌اند. این مقولات عبارت‌اند ‌از: شرایط علی، شرایط تأثیرگذار و زمینه‌ای، استراتژی‌های کنش ‌- واکنش و پیامد‌ها. مهم‌ترین مقولات شامل، تمرکز بر مقام و مدال‌آوری، توجه به رشته‌های محدود و رده سنی محدود، ضعف سیاست‌ها و معیار‌های اولویت پخش، اجبار تطبیق با رویداد‌های غیرمنتظره، در نظر گرفتن غرور ملی و تعداد و ظرفیت محدود شبکه‌ها که پیامد‌های پوشش ناعادلانه مسابقات و محدودیت فرصت را برای معرفی و ایجاد اقبال عمومی به سایر رشته‌ها در برداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Television in Developing Championship; a Study Based on Ground Theory

نویسندگان [English]

  • Batoul Arab Narmi 1
  • Mahmood Goudarzi 2
  • Seyyed Nasrollah Sajjadi 3
  • Mohammad Khabiri 3

1 assistant prof. in sport management, Tehran Uni.

2 full prof. in sport management, Tehran Uni.

3 associate prof. in sport management, Tehran Uni.

چکیده [English]

The present paper aims to introduce a model defining the role of television in promoting championship. This qualitative study has been carried out based on grounded theory, and the data were collected through documentary approach as well as interview with 14 experts on media and sport. Following coding process, a grounded model based on Strauss and Corbin (1994) systematic model was designed and thereof, unbalanced and unpleasant factor affecting championship competitions was identified as the key factor, and other factors were organized based on the paradigm model. These factors are as follows: causal conditions, ground and influential conditions, action-reaction strategies and consequences. The most significant factors include focus on position and clinching medal, focusing on a few types of sports and certain ages, weak policies and criteria for broadcasting, a force for comparing with unique events, considering national proud, number and capacity of TV channels which brings about unbalanced and unfair coverage of games and limited chance of introducing individuals and hence sparking their popularity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV
  • development
  • grounded theory
  • paradigm model
  • Championship

 

استراس، آنسلم و کوربین، جولیت. (1385). اصول روش تحقیق کیفی نظریه زمینه­ ای (ترجمه بیوک محمدی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
افروزه، محمد‌ صادق؛ حمیدی، مهرزاد و الهی، علیرضا. (1391). شناسایی دیدگاه اعضای انجمن‌های ورزشی دانشگاه‌ها در خصوص رویکرد رسانه‌ها به ورزش. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 19 (69)، صص 70 ـ 55.
روشندل اربطانی، طاهر. (1386). تبیین جایگاه رسانه‌های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در ورزش کشور. فصلنامه حرکت، 33، صص 177- 165.
سند تفصیلی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور. (1384). سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سیب سبز.
شعبانی، عباس؛ غفوری، فرزاد و هنری، حبیب. (1390). چالش‌های ورزش دوومیدانی در ایران (یک مطالعه دلفی).فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، 9، صص 64-51.
ظریفی، مجتبی و داوودی، کریم. (1391). رسانه ملی و توسعه ورزش همگانی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 19 (69)، صص 134-119.
قاسمی، حمید؛ تجاری، فرشاد؛ بروجردی علوی، مهدخت؛ امامی، حسین و امیری، مریم. (1391). تحلیل محتوای دیدگاه‌های روسای سازمان تربیت‌بدنی درباره مؤلفه‌های ورزش از سال 1388- 1357. فصلنامه مدیریت ورزشی، 13، صص 152- 137.
قیامی‌راد، امیر و محرم‌زاده، مهرداد.‌ (1388).‌ بررسی راهکارهای بازاریابی برای توسعه و ترویج رشته‌های‌ورزشی. فصلنامه حرکت، 39، صص 192-175.
کردی، محمد‌رضا. (1386). بررسی نقش مطبوعات و رسانه‌های گروهی در ورزش ایران. گزارش پژوهشی. تهران: دانشگاه تهران.
مظفری، امیر احمد و همکاران. (1391). راهبرد‌های توسعه نظام ورزش قهرمانی ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی، 13، صص 48-33.
Asayesh, L.&  Karkon, H. (2013). The Challenges of Athletics in Iran: A Delphi Study. European Journal of Experiment Biology,Vol. 3, No.6, PP. 66-72.
Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd ed): Prentice Hall.
Ilhan, L. & Genser, E. (2012). The Media as the Factor of Tending to Sport in Children: A Study After a TV Competition Program Named as "ICE DANCING". Journal of Physical Education and Sport Sciences, Vol. 6, No.1, pp. 85-93.
Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Rresearch, Handbook of Qualitative Research. London: Sage.
Rowe, D. (1999). Sport, Culture and the Media: The Unruly Trinity. Buckingham, Philadelphia: Open University Press.