نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی، پژوهشگر مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما

2 دانشجوی دکترای سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی نحوه تفسیر و رمزگشایی سریال «کلاه‌ پهلوی» در بین زنان پرداخته است. برای این منظور، ابتدا پنج گروه از زنان شهر تهران، به روش غیراحتمالی و هدفمند، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و سپس، با استفاده از روش مصاحبه گروهی متمرکز، خوانش‌های آنان از این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تفاوت‌هایی در واکنش مخاطبان به این سریال وجود دارد و آنان دریافت‌کنندگان منفعل پیام‌های موجود در سریال نیستند. زنان بسته به ویژگی‌ها و شرایط زندگی خود به منابع اطلاعاتی و گفتمانی گوناگونی دسترسی دارند و به نحو متفاوتی با پیام‌های تلویزیونی مواجه می‌شوند؛ چنانکه برخی از شرکت‌کنندگان، گفتمان سنت‌گرایی را پیام مرجح سریال دانسته‌اند و در چارچوب آن به بحث و گفتگو پرداخته‌اند و تعدادی نیز بر اساس تجارب خود، بعضی از مؤلفه‌های هر دو گفتمان سنت‌گرایی و تجددگرایی را پذیرفته‌اند و برخی را مورد چالش و انتقاد قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women Reading of the Soap Opera “Pahlavi Hat” 

نویسندگان [English]

  • Maryam Hosseini 1
  • Alireza Khoshgooyanfard 2

1 assistant prof. in general psychology, IRIB researcher

2 statistics

چکیده [English]

Using focus group method, the present research examines the way the soap opera “Pahlavi Hat” is interpreted and decoded by women . First, five groups of women were chosen purposively to conduct focus group discussion.Each group consisted of people with different cultural background. The findings indicate that there are differences in the audience’s reading of the soap opera, and they are not passive against series’ messages. Depending on their characteristics and lifestyle, women have access to various sources of information and discourses and hence, receive TV messages accordingly and differently. Some participants read the series according to traditional discourse while others, based on their own experiences, have received components messages related to both traditionalism and modernism .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernism
  • Preferred Reading
  • Coding
  • traditionalism
  • Focus Group
  • Discourse
استوری، جان. (1385). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه(ترجمه حسین پاینده). تهران: آگه.
آزاد ارمکی، تقی و محمدی، جمال. (1385). تلویزیون و هژمونی فرهنگی (قرائت‌های زنان از سریال نرگس). فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطی، 2 (7).
 بهار، مهری و حاجی محمدی، علی. (1390). تحلیل قرائت‌های زنان از آگهی‌های تلویزیونی.فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 35، صص 72 - 43.
حسینی انجدانی، مریم. (1392). نظرسنجی ملی در خصوص نتایج مطالعه گروه متمرکز سریال کلاه پهلوی. تهران: مرکز پژوهش و سنجش افکار.
خضریان، عاطفه. (1392). نظرسنجی اینترنتی درباره سریال کلاه پهلوی. تهران: مرکز پژوهش‌ و سنجش افکار.
سپاسگر شهری، ملیحه و منوچهری، مریم. (1393). شناسایی ذهنیت بینندگان سریال کلاه پهلوی با روش کیو. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 21 (2).
شریفی ساعی، محمدحسین. (1392). تحلیل نشانه‌شناختی نحوه بازنمایی زنان در سریال کلاه پهلوی. تهران: مرکز پژوهش‌ و سنجش افکار.
صادقی، فاطمه. (1392). کشف حجاب: بازخوانی یک مداخله مدرن. تهران: نگاه معاصر.
فیسک، جرالد. (1390).فرهنگ تلویزیون (ترجمه مژگان برومند). ارغنون، 19.
محمدی، جمال و کریمی، مریم. (1390). تحلیل قرائت‌های زنان از مجموعه‌های تلویزیونی (سریالفاصله‌ها). فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1، صص 77-49.
نورهاشمی، میترا. (1391). نظرسنجی تلفنی درباره سریال کلاه پهلوی. تهران: مرکز پژوهش‌ و سنجش افکار.
Ahmad, A. )2012). Women and Soap - Operas: Popularity, Portrayal and Perception. International Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 2, pp. 1-6.
Katz, E. & Liebes, T. (1990). Interacting With Dallas: Cross Cultural Reading of American TV. Canadian Journal of Communication, Vol. 15, No.1, pp. 45-66.
Stewart, D.W. & Shamdasani, P.N. (1990). Focus Group: Theory and Practice, Sage publication, Newbury park, California.
Wilkinson, S. (2004). Focus Group Research. In D.Silverman (ed.), Qualitative Research: Theory, Method, and Practice (pp. 177-199). Thousand Oaks, CA: Sage.
Wilson, T. (2009). Understanding Media Users, Wiley Black Well.