نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد، تبریز

2 دکترای جامعه‌‌شناسی، دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده

مهارت‌های ارتباطی از ابزارهای مهم شغل خبرنگاری است که تأثیر مثبت آن در مدیریت ارتباطات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. بر اساس مطالعات صورت گرفته، استرس شغلی نیز به عنوان یکی از معضل‌های محیط کار خبرنگاران، ضمن تهدید سلامتی افراد، منجر به کاهش بازدهی عملکرد آنان می‌شود. بنابراین، بررسی این موضوع که سطح مهارت‌های ارتباطی خبرنگاران، چه رابطه‌ای با استرس شغلی آنان دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که پژوهش حاضربه آن پرداخته است؛ جامعه آماری پژوهش را خبرنگاران باشگاه خبرنگاران شهر تهران، تشکیل داد‌ه‌اند که به روش پیمایشی و به طور تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. گردآوری اطلاعات به کمک پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی کوئین‌دام و پرسشنامه استرس شغلی اچ اس ای، انجام شده و یافته‌ها نشان داده است که ضمن بالاتر بودن میانگین مجموع نمره‌های استرس شغلی خبرنگاران از حد متوسط و پس از آن مهارت‌های ارتباطی، بین دو متغیر رابطه‌ای از نوع همبستگی منفی وجود دارد. در نتیجه، هر‌چه سطح کلی مهارت‌های ارتباطی خبرنگاران بیشتر باشد، استرس شغلی کمتری را تجربه می‌کنند و برعکس.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship Between Communicative Skills and Work-Related Stress Among Journalists Working in Tehran Press Club

نویسندگان [English]

  • Seyyed Eisa Emad 1
  • Mohammad Abbaszadeh 2

1 communication sciences

2 associate prof. in sociology, Tabriz Uni.

چکیده [English]

Communicative skills are among important tools in journalism profession, having a positive effect on managing social communication. According to various studies, job stress is a grave issue in journalists’ work place, threatening individuals’ health and impacting their productivity and performance. Therefore, it is important to examine the relationship between communicative skills and work-related stress among journalists, which is the main objective of the present study. Journalists working in Tehran press Club form the population in this research; they were studied through a survey based on Queendom communication skills questionnaire as well as H.S.A Work-related Stress Questionnaire. Findings show that there is a negative correlation between the two variables, i.e. the more the general communications skills of the journalists, the less their work-related stress, and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communicative skills
  • Press Club
  • Communications
  • media
  • Work-Related Stress
احمدی، عذرا؛ احمدی، مسعود؛ الیاسی، فروزان؛ احمدی، اکرم و نسیبه احمدی. (1392). رابطه فرسودگی شغلی با مهارت‌های ارتباطی پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 23 (106)، صص 139-130.
امینی، مهنوش؛ نوری، ابوالقاسم و سماواتیان، حسین. (1392). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سلامت عمومی پرستاران. مدیریت اطلاعات سلامت،10 (1)، صص 117ـ 109.
حسین چاری، مسعود و دلاورپور، محمد. (1385). آیا افراد کمرو فاقد مهارت‌های ارتباطی‌اند؟. فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 3 (10)، صص 136-123.
حسین چاری، مسعود و فداکار، محمدمهدی. (1384). بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارت‌های ارتباطی بر اساس مقایسه دانش‌آموزان و دانشجویان. دوماهنامه دانشور رفتار، 12 (15)، صص 32-21.
حسین خانزاده، عباسعلی و همکاران. (1392). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان اضطراب و پرخاشگری دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 12 (7)، صص 558-545.
رضایی، شادی؛ حسینی، محمدعلی و فلاحی خشکناب، مسعود. (1385). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان استرس شغلی پرسنل پرستاری شاغل در مراکز توان‌بخشی شهرستان‌های ری، تهران و شمیرانات.مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 64 (1)، صص 26-21.
عطارها، مهتاب؛ شمسی، محسن و اکبری ترکستانی، نعیمه. (1391). مهارت‌های ارتباطی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در فرایند آموزش. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 12 (9)، صص 685-676.
عنبری، زهره؛ گودرزی، داود؛ سیروس، علی و مهدیان، فهیمه. (1391). طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه آموزش مهارت‌های ارتباطی کارورزان با بیماران بر اساس الگوی سازمان بهداشت جهانی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 12 (5)، صص 316ـ 308.
کاظمی، سلطانعلی؛ جاویدی، حجت‌اله و آرام، محبوبه. (1389). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر استرس شغلی کارشناسان. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1 (4)، صص 80-63.
کایوند، فریدون؛ شفیع‌آبادی، عبدالله و سودانی، منصور. (1388). اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطه ناحیه 4 آموزش‌وپرورش شهر اهواز. فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 11 (42)، صص 24-1.
محمودی، مسعود و نجفی، فیروز. (1391). بررسی اثر آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد. مجله روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 2 (8)، صص 53 - 35.
میرزایی، البنین؛ واقعی، سعید و کوشان، محسن. (1389). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار،17 (2)، صص 95-88.
نظری، رسول؛ احسانی، محمد؛ گنجویی، فریده اشرف و قاسمی، حمید. (1391). اثرات مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات بین‌فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو. مجله مطالعات مدیریت ورزشی،4 (16)، صص 173-157.
 
Asmawati, D.; Fatimah, Y.; Norhayati, I.; Norbayah, A.K. & Roselliza Murni, A.R. (2014). A Study of The Relationship And Influence of Personality on Job Stress Among Academic Administrators At a University. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 114, pp. 355-359.
Aoki, Y.; Malcolm, E.; Yamaguchi, S.; Thornicroft, G. & Henderson, C. (2012).  Mental Illness Among Journalists: A Systematic Review. International Journal of Social Psychiatry, Vol. 59, No. 4, pp. 377-390.
Buchanan, M. & Keats, P. (2011). Coping With Traumatic Stress In Journalism: A Critical Ethnographic Study. International Journal of Psychology, Vol. 46, No. 2, pp. 127-135.
Colligan, T. W. & Higgins, E. M. (2006). Workplace Stress Etiology and Consequences. Journal of Workplace Behavioral Health, Vol. 21, No. 2, pp. 89-97.
Dam ـ Baggen, R. & Kraaimaat, F. (2000). Group Social Skills Training or Cognitive Group Therapy As The Clinical Treatment of Choice For Generalized Social Phobia. Journal of Anxiety Disorder, Vol. 14, No. 5, pp. 437-451.
Emold, C.; Schneider, N.; Meller, I. & Yagil, Y. (2011). Communication Skills, Working Environment And Burnout Among Oncology Nurses. European Journal of Oncology Nursing, Vol. 15, No. 4, pp. 358-363.
Farber, B. A. (2000). Understanding and Treating Burnout In A Changing Culture. Journal of Clinical Psychology, Vol. 56, No. 5, pp. 589-594.
Guo, K. L. (2009). Effective Communication In Health Cares: Strategies To Improve Communication Skills For Managers. The Business Review, Cambridge, Vol. 12, No. 2.
 
Herbert, J.D.; Gaudiano, B.A.; Rheingold, A.A. & Myers, V.H. (2005). Social  Kills Training Augment The Effectiveness of Cognitive Behavioral Group Therapy For Social Anxiety Disorder.Behavior Therapy, Vol. 36, No. 2, pp. 125-138.
HSE (Health and Sofety Executive). (2007). Managing The Causes of Work-Related Stress. Published By HSE, ISBN: 9780717662739, Available online by internet: http://www.hse.gov.uk/stress/standards, http://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg218.htm
Ji- Min, S. ; Sukhee, A.; Eun-Kyung, B. & Chul-Kweon, K. (2007). Social Skills Training As Nursing Intervention To Improve The Social Skills Self-Esteem of Inpatients With Chronic Schizophrenia. Archives of Psychiatric Nursing, Vol. 21, No. 6, pp. 317-326.
Lee, S. & Crockett, MS. (1994). Effect of Assertiveness Training on Levels of Stress And Assertiveness Experienced By Nurses In Taiwan, Republic of China. Issues Ment Health Nurs, Vol. 15, No. 4, pp. 419 - 432.
Queendom. (2004). Communication Skills Test-Revised.[online].
http://www.queendom.com/tests/access_page/index.htm?idRegTest=2288
Rapee, M. & Thompson, S. (2002). The Effect of Situational Structure on The Social Performance of Socially Anxious And Non-Anxious Participants. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, Vol. 33, No. 2, pp. 91-102.
Russler, M.F. (1991). Multidimensional Stress Management In Nursing Education. Journal of Nurs Educ, Vol. 30, No. 8, pp. 341-346.
Smeltzer, L.R. (1987). The Relationship of Communication to Work Stress. Journal of Business Communication, Vol. 24, No. 2, pp. 47-58.
Tignol, J.; Faytout, M.; Swendsen, J.; Grabot, D.; Aouizerate, B. & Lepine, J.P.
 (2007). Social Phobia, Fear of Negative Evaluation and Harm Avoidance.
 European Pstchiatry, Vol. 22, No. 2, pp. 75-79.