نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‌کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی نقش شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای بر فرهنگ سیاسی جوانان شهر تهران بوده است. این مطالعه به روش پژوهش پیمایشی، با جمعیت نمونه 417 نفری از جوانان مناطق 1 تا 5 شهر تهران و در اردیبهشت سال 1394 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بین تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و فرهنگ سیاسی جوانان همبستگی معکوس وجود دارد؛ به بیان دیگر، جوانانی که شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان را تماشا می‌کنند، فرهنگ سیاسی منفعلانه‌ای دارند. همچنین با افزایش تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان از میزان اعتماد سیاسی جوانان (اعتماد به نهادهای مختلف جامعه) کاسته می‌شود. باز شدن فضای نقد و بررسی عملکرد قوای سه‌گانه و سایر نهادهای دولتی در رسانه ملی به منظور تعامل با مردم و مسئولان، یکی از گام‌هایی اساسی است که می‌تواند در راه مقابله با برنامه‌های خبری شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان برداشته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Role of Persian Language Satellite TV Channels in Youths Political Culture; a Case Study of Tehran Districts 1 to 5

نویسندگان [English]

  • Hojjat Esmaeeli 1
  • Akbar Nasrollahi 2

1 communication

2 assistant prof. in media management, Azad Uni.

چکیده [English]

The present article aims to study the role of Persian language satellite TV channels in the political culture of youths residing in Tehran. This is a survey-based research carried out in the current year with 417 samples from Districts 1 to 5. The findings indicate that there is a reverse correlation between watching Persian language satellite TV channels and youths' political culture; in other words, those young people who watch Persian language satellite TV channels have a passive political culture. Furthermore, as the level of exposure increases, the youths' political trust (in society institutions) decreases. Opening review and criticizing of Legislative assembly,Judiciary and Executive and other state institutions performance in the IRIB to engage people to interaction with officials is one of the steps that can be the way to confronting with Persian-language satellite network news programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Culture
  • Political Participation
  • Political Trust
  • Political Awareness
  • Persian Language Satellite TV Channels

 

دادگران، ‏سید‌محمد. (1374). مبانی ارتباطات جمعی. تهران: فیروزه.
روشه، گی. (1376). جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز(ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر). تهران: نی
خانیکی، هادی و سرشار، حمید. (1391). گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان. دوفصلنامه علمی‌ـ پژوهشی پژوهش سیاست نظری، 11، صص 130-91.
عالم، عبدالرحمن. (1373). بنیادهای علم سیاست. تهران: نی.
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. (1381). نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کاظمی، علی‌اصغر. (1376). دموکراسی و پراگماتیسم. مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 107 و 108، صص 17-12.
مک‌کوئیل، دنیس. (1380). مخاطب‌شناسی(ترجمه مهدی منتظرقائم). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مهرداد، هرمز. (1380). مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط‌ جمعی. تهران: فاران.
محمدى، مجید. (1371). مقدمه‏اى بر مطالعه فرهنگ سیاسى ایران‏. ماهنامه فرهنگ توسعه، 1 (3)، صص 31-27.
ویندال، سون؛ سیگنایرز، بنو و اولسون، جین. (1376). کاربرد نظریه‌های ارتباطات(ترجمه علیرضا دهقان). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
Bretzer, N. Y. (2002). How Can Institutions Better Explain Political Trust than Capitals Do? PHD Theses. University of Gothenburg, Sweden.
Oakes J. M. (2006.( The Effect of Media on Children: a Methodological Assessment From A Social Epidemiologist, Workshop On Media Research Methods and Measures March 2‌ـ‌3.
Gerbner, G.; Gross, L.; Morgan, M. & Signorielli, N. (1980). The Mainstreaming of America: Journal of Communication, Vol. 30.