نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

اطلاع‌رسانی رسانه، از راه‌های تغییر رفتار زیست‌‌محیطی است که در صورت وجود تعامل مناسب میان رسانه و مخاطب، واکنش‌های غیرمنتظره در رفتار شهروندان را کاهش می‌دهد و کنشی به نسبت قابل پیش‌بینی را در سیاستگذاران، جامعه موجب می‌شود. این تعامل در مسائل غیرمتعارفی همچون استفاده از آب بازیافتی حساسیت و اهمیت بیشتری دارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی معنایی در واکنش شهروندان نسبت به این مسئله، با روش نظریه زمینه‌ای انجام شده است. در روش نمونه‌‌گیری با حداکثر تنوع با 23 نفر از افراد مصاحبه شد و داده‌ها در قالب 107 مفهوم، 39 مقوله محوری و یک مقوله هسته کدگذاری شدند. نتایج نشان داد که افراد «بی‌اعتمادی نهادی» را زمینه نپذیرفتن اخبار رسانه در نظر می‌گرفتند و «مخاطره ادراکی» و «درک قدرت منفعت‌طلب» از شرایط علّی مهم تلقی می‌شد. در این پژوهش، مقوله هسته «استحاله اعتبار خبر رسمی و پذیرش ریسک هدفمند شایعه» است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semantic Analysis of Citizens Reactions to IRIB Environmental Contents A focus on recycled water

نویسندگان [English]

  • Mahshid Talebi Someesarayee 1
  • Mahmood Shahabi 2
  • Ali Anayati Shabklayee 3

1 Political Sociology

2 Assistant prof. in Sociology, Allameh Tabataba'i Uni.

3 Political Sciences

چکیده [English]

Giving information to public through media is a way of changing people’s environmental behavior, which if there should be interaction between media and audience, decreases unexpected reactions in citizens’ behavior and brings about a relatively predictable action within the society. This interaction in such an unusual field as using recycled water is more sensitive and significant. Using ground theory, the researchers interviewed 23 individuals and the data were collected within 107 concepts of which 39 key category and one core category were coded. The findings indicate that the subjects introduced institutional distrust as the reason for rejecting media news; perceptional risk and understanding the power of opportunist are considered as important causal conditions. In this study the core category is transformation of the validity of informal news and accepting purposeful risk of rumor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycled Water
  • Environmental Sociology
  • IRIB
  • Institutional trust
استروس، آنسلم و کوربین، جولیت. (1385).اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی، رویه­ها و شیوه­ها (ترجمه بیوک محمدی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بک، اورلیش. (1392). جامعه در مخاطره جهانی(ترجمه محمدرضا مهدی­زاده). تهران: کویر.
بلیکی، نورمن. (1384). طراحی پژوهش‌های اجتماعی (ترجمه حسن چاوشیان). تهران: نی.
ذکایی، سعید. (1381). نظریه و پژوهش در روش‌های کیفی. فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، 17، صص 70 -41.
ربانی، رسول. (1385). جامعه‌شناسی شهری. تهران: سمت.
صالحی، صادق و طالبی صومعه‌سرایی، مهشید. (1393). تحلیل کیفی موانع اجتماعی‌ـ فرهنگی استفاده از آب بازیافتی. مجله بازیافت آب، 1 (1)، صص 77- 67.
غلام‌پور‌راد، مسعود. (1393). نقش رسانه در تغییرات خط­مشی عمومی با استفاده از چارچوب­بندی رسانه و تحلیل روایی خط­مشی. فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، 21 (4)، صص 60-37.
فلیک، اووه. (1392). درآمدی بر تحقیق کیفی(ترجمه هادی جلیلی). تهران: نی.
مارشال، کاترین و راسمن، کرچن. (1381). روش تحقیق کیفی(ترجمه علی پارساییان و سید‌محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
محمد‌پور، احمد. (1390). روش تحقیق کیفی، ضد‌روش 2، مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی.تهران: جامعه‌شناسان.
محمدخانی ملکوه، محمد. (1389). 5 خبرگزاری داخلی (ایسنا، ایرنا، ایلنا، فارس و مهر) خبرگزاری خارجی (رویترز، الجزیره، CNNT, NBC, BBC). تهران:
دفتر مطالعات و برنامه­ریزی رسانه.
ویندال، سون و اولسون، جین. (1376). کاربرد نظریه­های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.
هاشم‌زهی، نوروز و مهدوی، سمیه‌سادات. (1391). عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکه یک تلویزیون. مجله مطالعات رسانه، 7 (18)، صص 194- 177.
Barr, S; Ford, N.J. & Gilg, A.W. (2003). Attitudes Toward Recycling Household Waste In Exeter, Devon, Quantitative & Qualitative, Pp.3-4.
Bayard, B. & Jolly, C. (2007). Environmental Behavior Structure and Socio-Economic Conditions of Hillside Farmers, A Multiple - Group Structural Equation Modeling Approach. The Journal of Ecological Economics, Vol. 3, Pp. 24-31.
Borden, R.J & Schettino, A.P. (1979). Determinants of Environmentally Esponsible Behavior. The Journal of Environmental Education, Vol. 10, Pp. 35–39.
Dhiman, O.P. (2007). Principles and Techniques of Education. India: Kalpaz Publications.
Dunlap, R. & Van‌Liere, K. (1978). The New Environmental Paradigm, A Proposed Measuring Instrument and Preliminary Results. The Journal of Environmental Education, N. 9, Pp. 10-19.
Dunlap, R. ; Vanliere, K; Mertig, A. & Emmet Jones, R. (2000). Measuring Endorsement of The New Ecological Paradigm, A Revised NEP Scale. The Journal of Social Issues, Vol. 56, No.3, Pp. 425-442.
Grob, A.) 1995). A Structural Model of Environmental Attitudes & Behavior. The Journal of Environmental Psychology, Vol. 15, Pp. 209-220.
Hines, G. M.; Hungerford, H. R. & Toma, A. N. (1986). Analysis and Synthesis of Research on Responsible Environmental Behavior, A Meta-Analysis.The Journal of Environmental Education.
Jeffrey, P. & Jefferson, B. (2002). Public Receptivity Regarding In-House Water Recycling; Results From A UK Survey; Paper Presented At The Enviro 2002 Convention and Exhibition; Melbourne; Australia.
Julian, M. P. & Karcher, N. (2003). Factors Influencing Public Perceptions of Water Reuse; CSIRO land and Water.
Kaiser, F.G.; Wolfing, S. & Fuhrer, U. (1999). Environmental Attitude and Ecological Behavior. Journal of Phsycology, Vol. 19, Pp. 1-19.
Lyons, E. & Breakwell, G. M. (1994). Factors Predicting Environmental Concern and Indifference In 13- To 16-Year-Olds. Environment and Behaviour, Vol. 26, No. 2.
Salehi, S. (2008). New Environmental Paradigm and Environmental Behavior, Journal of Environmental Education, Under Consideration.
Schahn, J. & Holzer, E. (1990). Studies of Individual Environmental Concern,The Role of Knowledge, Gender, and Background Variables. Environment and Behavior, Vol. 22, No. 6, Pp.767-786.