نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای پژوهش هنر، استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

در دهه اخیر، برنامه‌های زیادی از شبکه‌های مختلف تلویزیونی امریکا پخش شده‌ که تأثیر قابل توجهی بر افکار عمومی این کشور و جهان، در خصوص ایرانیان و بویژه زنان ایرانی داشته است. این مقاله تلاش دارد با مطالعه 3 مستند تلویزیونی مشهور ساخته شده برای تلویزیون‌های امریکا درباره ایران: «جهانی بینابین»، «به مادرم نگویید که در ایران هستم» و «ایرانِ ریک استیوز»؛ به این سؤال پاسخ دهد که تصویرپردازی از زن ایرانی در این مستندهای تلویزیونی چگونه است؟ بدین منظور با رویکردی تفسیری، از روش تحلیل محتوای کیفی (نشانه‌شناختی) برای تحلیل 3 مستند انتخاب شده، استفاده شده است. تحلیل مستندهای برگزیده نشان می‌دهد که زن ایرانی در این مستندها، در دو تصویر کلی بازنمایی شده است: تصویر اول، حاصل مستندهایی است که به بازتولید کلیشه‌‌های شرق‌شناسانه رسانه‌ای در خصوص ایران پرداخته و فضایی مطلقاً سیاه از وضع زن ایرانی تولید کرده‌ا‌ند که برخی از مختصات آن عبارت‌اند از: زندگی در فضای سیاه اجتماعی، فرودستی مطلق، تقابل سیاست‌ و رویکردهای رسمی کشور با آزادی و استقلال و حیات خودمختار زن ایرانی و ... . تصویر دوم از زن ایرانی در این مستندها، تاحدودی از سیاه‌نمایی افراطی فاصله گرفته و برخی تصاویر خاکستری نیز از زن ایرانی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian Women’s Feature at America TV Channels With Focus on Women's Clothing At Documentaries in Link TV, The National Geographic, and PBS

نویسنده [English]

  • Seyyedeh Razieh Yassini

Assistant Prof. in Art Research of Institute of Culture, Art & Communication

چکیده [English]

At Recent decade many programs About Iranians and particularly Iranian women have b. broadcast by different America TV channels thatsignificantly effect on American and the world’s public opinion. This article aims to study three famous TV documentaries about Iran “The intermediate world” » ،, “ Do not say to my mother that I am at Iran” »  and « “ Rick » ؛ Steves' Iran”, « that has made by American TVs to answer this question: How؟ is Iranian female imagery at these documentaries.? To this purpose the mentioned documentaries have analyzed by using qualitative  content analysis (Semiotic) with interpretation approach ،, have analyzed. The results indicate that the Iranian female representation is in two type of general imagery :: First one is،, media orientalist stereotypes reproduction about Iran, and projects an utterly black situation from Iranian female’s life. Some of those peculiarities are living at black، social space, absolute inferiority،, and Iranian contrast policy and official approaches to the freedom, independence, and autonomous life of Iranian female. The second illustrations are somehow away from extreme black propaganda, and expose some gray pictures of Iranian women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Female
  • Documentary
  • Representation
  • Television
چندلر، دانیل. (1387). مبانی نشانه‌شناسی (ترجمه مهدی پارسا). تهران: سوره مهر.   
سفیری، خدیجه. (1387). روش تحقیق کیفی. تهران: پویش.‌
بیچرانلو،‌ عبدالله. (1388). بازنمایی اسلام و ایران در رسانه‌های غرب. فصلنامه رسانه، 77.
پیرنیا، حسن. (1341). ایران باستان. تهران: کتاب‌های جیبی.
جوادى آملى، عبدالله. (1369). زن در آیینه جلال و جمال. تهران: مرکز نشر فرهنگى رجا.
دیاکونوف، ایگور میخائیلویچ. (1345). تاریخ ماد (ترجمه کریم کشاورز). تهران: ترجمه و بنگاه نشر.
راوندی، مرتضی. (1354). تاریخ اجتماعی ایران. جلد اول. تهران: امیرکبیر.
روشن‌ضمیر،‌ الی لستر و رضایی، سبحان. (1385). ‌بازنمایی ایران و حجاب زنان ایرانی در رسانه‌های امریکا. ‌فصلنامه رسانه، 68.
سعید، ادوارد. (1382).‌ فرهنگ و امپریالیسم (ترجمه افسر اکبری). تهران:‌ توس.
سمتی، محمدمهدی. (1385). عصر سی اِن اِن و هالیوود (ترجمه نرجس‌خاتون براهوئی). تهران: نی.
طباطبایى، سیدمحمد حسین. (1399 ق). المیزان فى تفسیر القرآن. جلد 16. بیروت: مؤسسه الاعلمى.
 عضدانلو، حمید. (1383). ادوارد سعید. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
غزالی طوسی، ابوحامد امام محمد. (1380). کیمیای سعادت (به کوشش: حسین خدیوجم). چاپ نهم. دو جلدی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
غیاثیان، مریم سادات. (1386). بازنمایی «ما» و «آنها»، تصویر سفیدپوستان و مسلمانان در نشریات غرب پس از یازدهم سپتامبر. فصلنامه رسانه، 72.
کلینی‌، محمد. (‌1391 ق). الکافی(به‌ کوشش‌ علی‌اکبر غفاری). جلد 6. تهران: بی نا.
مهدی‌زاده، سید‌محمد. (1378). رسانه‌ها و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
نفیسی، سعید. (1342). تاریخ اجتماعی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
همتی گلیان، عبدالله. (1386). تاریخچه شرق‌شناسی؛ کاوشی در سیر مطالعات اسلامی در غرب. مشهد: جهاد دانشگاهی.
واعظ خرگوشی، ابوسعید. (1361). شرف‌النبی (ترجمه نجم‌الدین محمود راوندی، تصحیح و تحشیه محمد روشن). تهران: بابک.
Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.
Izadi, F. & Saghaye-Biria, H. (2007). A Discourse Analysis of Elite American Newspaper Editorials: The Case of Iran’s Nuclear Program. Journal of Communication, Inquiry,Vol. 31, No.1, Pp. 140-165.
Wilkins, K. G. (2009). Home /Land/ Security: What We Learn about Arab Communities from Action - Adventure Films, Lexington Books.
Totman, S .A. (2009). How Hollywood Projects Foreign Policy. Palgrave and Macmillan.