نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای روان‌شناسی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مرزبندی‌‌های تمایزبخش در حیطه مصرف موسیقی در میان جوانان بوده است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل داده‌اند که از بین آنها 315 نفر نمونه آماری با روش نمونه‌‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، بین میزان مذهبی بودن، با تمامی مؤلفه‌‌‌های ترجیحات موسیقیایی به جز موسیقی پاپ ایرانی تولید‌شده در داخل، موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی محلی اقوام ایرانی، رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل تفاوت میانگین‌ها نیز حاکی از آن بود که تنها در متغیرهای ترجیحات موسیقیایی پاپ ایرانی تولید‌شده در داخل و موسیقی محلی اقوام ایرانی، اختلاف بین زنان و مردان معنادار است. همچنین نتایج نشان از رابطه نه چندان نظام‌مند درآمد بر ترجیح موسیقی جوانان ایرانی دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، شناسایی نیازهای فرهنگی جوانان در حیطه ترجیحات موسیقیایی و پاسخ مناسب به این نیازها از اهمیت ویژه‌‌ا‌ی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Distinct Boundaries of Cultural Goods Consumption: Music Consumption among Youth (Case Study: Students of Allameh Tabatabaee)

نویسندگان [English]

  • Neda Afsharian 1
  • Esmaeil Sadipour 2

1 Psychology

2 Associate prof. in Psychology of Allameh Tabataba'i Uni.

چکیده [English]

This study aims to investigate the distinct boundaries in the area of music consumptionamongyouth.We invents survey research method and research questionnaire.All students of Allameh Tbatabaeehave formedsample population, which 315 people of themhave randomlyselected; theregression analysis shows that the degree of religiosityhas significant relationship with all musical preference components of traditional and folk music of ethnic minorities,except the Iranian pop music that produced in Iran.The analysis of mean differencesalsoshowthatonly within the variables of pop music produced inside of the country and folk musical of ethnic minorities’ there are significant differences between men and women preferences.The results indicate the not-so-systematicrelationship between the incomes on musical preferences of Iranian youth.According to our findings, identifying the cultural needs of youthin the field of musical preferencesand appropriately respond to those needs is particularly important.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musical Preference
  • Religion
  • Income
  • students
آقااحمدی، قربانعلی؛ قلی‌زاده، زهرا و میرمحمدی، فریده. (1392). رابطه پایگاه اجتماعی اقتصادی و مصرف موسیقی در جوانان کلان‌شهر تهران. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 4 (11)، صص 28 ـ 9.
اباذری، یوسف و چاوشیان، حسن. (1381). از طبقه تا سبک زندگی: رویکردهای نوین در تحلیل جامعه‌شناختی هویت اجتماعی.نامه علوم اجتماعی، 20.
الیاسی، مجید و همکاران. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان. فصلنامه جامعه‌پژوهی فرهنگی، 2 (2)، صص 76-55.
بک، الریش. (1388). جامعه در مخاطره جهانی (ترجمه محمدرضا مهدی‌زاده). تهران: کویر.
بوردیو، پیر. (1393). تمایز: نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی(ترجمه حسن چاوشیان). تهران: ثالث.
رضوی‌زاده، سید‌نورالدین. (1386). بررسی تأثیر مصرف رسانه‌ها بر سبک زندگی ساکنان تهران. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
شوکر، روی. (1384). شناخت موسیقی مردم‌پسند(ترجمه محسن الهامیان). تهران: مؤسسه فرهنگی، هنری ماهور.
فاضلی، محمد. (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: صبح صادق.
قاسمی، وحید و صمیم، رضا. (1388). مطالعه‌ای پیرامون رابطه قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی با استفاده از داده‌هایی در زمینه مصرف موسیقایی در شهر تهران. مجله جامعه‌شناسی ایران، 9 (1 و 2)، صص 101-80.
کفاشی، مجید؛ پهلوان، منوچهر و عباس‌نژاد عربی، کاظم. (1389). بررسی تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 15-29 ساله شهر بابل). فصلنامه پژوهش اجتماعی، 3 (9)، صص 139-117.
محمدپور، احمد؛ شریعت‌پناه، ابوبکر و غلامی، احمد. (1392). تحلیل جامعه‌شناختی شیوه برساخت هویت از رهگذر مصرف موسیقی عامه‌پسند در میان جوانان. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 7 (4)، صص 159-137.
مقدس‌جعفری، محمدحسن و قلاوند، محسن. (1393). نقش نیازهای جوانان در نوع مصر موسیقیایی به عنوان مقوله ادبی و هنری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک). فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 5 (14)، صص 146-123.
هال، استوارت. (1391). معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی(ترجمه احمد گل‌محمدی). تهران: نی.
Bennett, A. (2008). Towards a Cultural Sociology of Popular Music. Journal of Sociology, Vol. 44 (-), Pp. 419-432.
Chan, W. & Goldthrope, J. H. (2007). The Social Stratification of Cultural Consumption: Some Policy Implications of a Research Project. Cultural Trends, Vol. 16, No. 4.
DeNora, T. (1999). Music As A Technology of The Self. Poetics, 27, Pp. 31-56.
Ginocchio, J. (2006). Music Style preference: A ranking of Musical Styles and Comparisons by: Gender Ethnicity Music Training and Rural Suburban or Urban upbringing. A Dissertation for the Degree Doctor of art.
Grazian, D. (2004). Opportunities for Ethnography in the Sociology of Music. Poetics, 32, Pp. 197-210.
Holmes, C. et al. (2006). Keep Music Live: Music and the Alleviation of Apathy in Dementia Subjects. International Psycho Geriatrics, Vol. 18, No. 4, Pp. 623 – 630.
Jackson, J. (2001). Youth and the Popular Music Business. Queensland Journal of Educational Research, Vol. 17, No.1, Pp. 17-28.
Knobloch, S. & Mundorf, N. (2005). Enjoyment of Music and Music Television. In J. Bryant, D. Roskos-Ewoldsen & J. Cantor (Hrsg), Communication and Emotion: Essays in Honor of Dolf Zillmann. Mahwah, NJ: Lawrence-Erlbaum Associates.
Larsen, G. et al. (2006). The Symbolic Consumption of Music, Working Paper.
Persinger, B. E. (2001). An Investigation of the Music Preferences of Adults in Northern Colordo Community with Relation to the Variable of Age Ethnic Group Gender Musical Training and Socio-Economic Status.
Peterson, R.A. (2001). Production of Culture. Int.Encycl. Soc. Behav. Sci. 8, Pp. 328–332.
Peterson, R.A. (1992). How Musical Tastes Mark Occupational Status Groups. See.
Roberts, K. & Fagan, C. (1999). Young People and their Leisure in Former Communist. Countries: Four theses Examined. Leisure Studies, Vol. 18, Pp. 1-17.
Sassatell, R. (2008). Consumer Culture. Sage.
Shah, S. M. (2000). Relationships Among Musical Styles Ethnicity age Gender Musical Training Familiarity Intercultur Tolerance and Musical Preferences of Malasyan Students. Submited For The Faculty of University School In Partial Fulfillment of The Requirement For Graduate Degree of Philosophy.
Shwartz, K. (2004). Music Preferences personality Style and Development Issues of Adolescents.
Timothy, J.D. (2005). Introduction: The Sociology of Music: Sounds, Songs, and Society, American Behavioral Scientist, Vol. 48 (-), Pp. 1407-1409.
Wells, A. & Tokinoya, H. (2008). The Genre preferences of Western popular music by Jepanes Adolescent.