نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت معلم

2 دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشیار دانشگاه تهران

3 دکترای مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی دیدگاه اعضای انجمن‌های ورزشی دانشگاه‌ها، در خصوص رویکرد رسانه‌ها به ورزش و رابطه میزان رضایت‌مندی با دیدگاه‌های نیروهای داوطلب ورزشی است. روش این پژوهش، پیمایشی و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را انجمن‌های ورزشی دانشگاه‌های شمال غرب کشور تشکیل داده‌اند که در نهایت 120 نفر از افراد این انجمن‌ها انتخاب و اطلاعات لازم، از طریق سه پرسشنامه محقق ساخته به دست آمد. نتایج نشان می‌دهد، بیشتر داوطلبان، برای ارتباط با ورزش از تلویزیون و اینترنت استفاده می‌کنند و به نظر آنان، بیشترین توجه رسانه‌ها به ورزش قهرمانی و سپس به ترتیب اطلاع‌رسانی، ورزش همگانی، فرهنگ ورزشی، ایجاد تشنج و در نهایت اخلاق است. همچنین در دو دیدگاه فرهنگ ورزشی و اخلاق در میان پسران و دختران تفاوت معنا‌داری دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Views of Sports Associations towards Media Approach to Sports

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadeq Afroozeh 1
  • Mehrzad Hamidi 2
  • Alireza Elahi 3

1 sport management of Tarbiat mo'alem Uni

2 assistant prof. in sport management of Tehran Uni

3 assistant prof. in sport management of Tarbiat Mo'alem Uni.

چکیده [English]

The present article aims to identify various views of universities’ sports associations on media approaches to sports. The article, also, studies the relationship between level of satisfaction and sports volunteers’ views. The research methodology is of correlation type and data were collected from the field. Research population includes sports associations of northwest universities in Iran. Samples consisted of 120 members of the associations and data were collected through three researcher-made questionnaires. Findings indicate that most of the volunteers get their sports information from TV and the Internet. In their view, media’s attention is firstly invested on championship; then on giving information, popular sports, sports culture, tension-creating and ethics respectively. Furthermore, there is a significant difference between boys and girls in terms of sports culture and ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Volunteers
  • media
  • Popular Sports
  • Championship Sports
آسابرگر، آرتور. (1379). روش‌هایتحلیلرسانه‌ها (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
احمدی، عبدالحمید؛ هنری، حبیب؛ مرادی، مهدی؛ احمدی، علی رضا و مردای، ستار. (1390). بررسی وضعیت رسانه‌های گروهی در توسعه و ترویج مؤلفه‌های ورزش قهرمانی. دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
اکبری، رضا و روحانی، محمدرضا. (1387). اخلاق فضیلت محور در رسانه. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 3 (3 و4).
تامپسون، جان. (1378). ایدئولوژیوفرهنگمدرن:نظریهاجتماعیانتقادیدرعصرارتباطاتتوده‌گیر (ترجمه مسعود اوحدی). تهران: آینده پویان.
حیدری، عزالدین. (1386).ورزش همگانی چیست؟.بازیابی از:
http://www.magiran.com/npview.asp
رمضانی‌نژاد، رحیم. (1382). تربیت بدنی در مدارس. تهران: سمت.
روشندل اربطانی، طاهر. (1386). تبیین جایگاه رسانه‌های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور. نشریه حرکت، 23.
شفیعی سروستانی، اسماعیل. (1387). تربیت پهلوانی. تهران: هلال.
طلوعی، عباس؛ پاشایی، محمود و مدبری، رحیم. (1389). نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش شهروندی. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 2 (2).
ظهرابی، فاطمه و صابونچی، رضا. (1390). مقایسه نقش رسانه‌ها در توسعه بازاریابی ورزش قهرمانی. ششمین همایش ملی دانشجویی، تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
عبدلی، بهروز. (1384). مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزش. تهران: بامداد کتاب.
غفوری، فرزاد؛ رحمان‌سرشت، حسین؛ کوزه‌چیان، هاشم و احسانی، محمد. (1382). مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه‌های جمعی (رادیو، تلویزیون و نشریات)در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی. نشریه حرکت، 16، صص 78ـ57.
فاضلی، نعمت‌الله. (1385). بازنمایی فوتبال یا واقعیت؟ نگاهی به رسانه‌ای شدن فوتبال در ایران. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 2 (6).
فتحی‌نیا، محمد. (1389). آسیب‌شناسی برنامه‌های ورزشی تلویزیون از نظر نحوه پرداختن به ناهنجاری رفتار تماشاگران فوتبال. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 17 (64).
قاسمی، حمید. (1386). بررسی نقش رسانه گروهی در توسعه ورزش کشور. رسالهدکترا، تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
قاسمی، حمید. (1387). فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش. تهران: بامداد کتاب.
قاسمی، حمید. (1390). تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی با تأکید بر پوشش مؤلفه‌های ورزش در نیم سال پایانی سال 1388. دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
قاسمی، محمد. (1389). بررسی نقش رسانه‌ها در ایجاد همگرایی ملی و امنیت پایدار. فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، 3 (2).
کردی، محمدرضا. (1386). بررسی نقش مطبوعات و رسانه‌های گروهی در ورزش ایران. طرح پژوهشی، تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
کلایتون استوار، جی و همکاران. (1388). روابط عمومی ورزشی (ترجمه حمید قاسمی، سارا کشکر و ناتاشا قلعه). تهران: علم و حرکت.
محمدی، رزگار؛ هنری، حبیب؛ صادقی، رضا و شجاعی، سهیلا. (1390). نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی. ششمین همایش ملی دانشجویی، تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
مرادی، مهدی. (1389). بررسی نقش چهارگانه رسانه‌های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی و قهرمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
مطهری، مرتضی. (1367). فلسفه اخلاق. تهران: صدرا.
مظفری، افسانه و نیکروح متین، فرزانه. (1388). تحلیل محتوای فیلم دو زن.پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، 3 (2).
نیکوبخت، محمد. (1380). تربیت بدنی در آیینه فرهنگ و ادبیات ایران. تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
هنری، حبیب؛  احمدی، عبدالحمید؛ مرادی، مهدی؛ احمدی، علیرضا و مردای، ستار. (1390). بررسی عوامل مؤثر نقش‌های اطلاع‌رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌سازی رسانه‌های ورزشی در توسعه ورزش همگانی. دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
Black, J. & Bryant, J. (1995). Introduction to Media Communication (4th ED) Dubuque. IA: Brown & Benchmark.
Cavanagh, R.P. (1992).The development of Canadian sports broadcasting 1920-78. Canadian Journal of Communication, 17, 3.
Earnheardt, A. C. (2010). Exploring sports television viewers’ judgments of athletes’ antisocial behaviors. International Journal of Sport Communication, 3, Pp.167-189.
Hendissune, E. (1981). Television, Family and Social Origins and Effects of Adolescent TV Used. Stockholm, alquist and wiksel.
Honeybourne, J.; Hill, M. & Moors, H. (2000). Physical education and sport. Stanly thones 2nd edition.
McQuail, D. (1996). Mass Communication Theory, 3d edition, California, sage publication, P. 302.
Ran, W. & Leung, L. (1998). Owning and Using New Media Technology as Predicators of Quality of Life, Telematics and Informatics, Vol. 15, Pp. 237-281.
Roberts, R. & Olson, J. S. (1989). Wining is the Only Thing: Sport in America Since 1945. Baltimore, MD: Johns Hopkins university press. 
Rowe, D. (2004). Sport, Culture and the Media, London:Open University press.
Sage, GH. (1998). Wining is the Only thing: Sport in America Since 1945. Baltimore, MD: Johns Hopkins university press. 
Samaranch, J.A. (1996). Introduction in the Olympic Movement and the Mass Media, International Olympic Committee, Pp. 9-10. 
Siebert, F.; Peterson, T. & Schramm, W. (1956). Four Theories of Press, University of Illinois. Chicago.
Taylor, R.S. (1986). http://www.daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara
Terry, P.C. & Jackson, K. (1985). The Determinants and Control of  Violence in Sport. London: Sage.
Wann, D. & et al. (2001). Sport Fans: the Psychology and Social Impact of  Spectators. London: Routledge.