نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر/ مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما

2 کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات، پژوهشگر مرکز تحقیقات

چکیده

مقاله حاضر، به بررسی رابطه تلویزیون و فوتبال و نقش این رسانه در همگانی شدن ورزش فوتبال در ایران می‌پردازد. با توجه به همگانی، رسانه‌ای و بویژه، تلویزیونی شدن فوتبال در ایران، پژوهش پیش رو با این هدف انجام شده است که تلویزیون در کشور ما چرا و چگونه مخاطبان و بینندگان فوتبال را جذب می‌کند؟ برای دستیابی به این هدف، پژوهشگران با رویکرد ترکیبی کیفی و کمّی ‌علاوه بر مطالعه منابع و کتاب‌های موجود، از پژوهش‌ها و گزارش‌های پیمایشی، بویژه نظرسنجی‌های جدید مرکز تحقیقات صدا‌و‌سیما، استفاده کردند. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که رسانه‌ای و به ویژه تلویزیونی شدن فوتبال موجب فراگیر شدن آن در سطح جامعه ما شده است. بر این اساس هم مردم علاقه‌مند و پیگیر برنامه‌های فوتبال تلویزیون شده اند و هم این رسانه سعی کرده و توانسته است مخاطبان متعدد و متفاوتی را در این زمینه جذب کند. نتایج نظر‌سنجی‌ها نیز نشان می‌دهد، بیشتر مخاطبان برنامه‌های ورزشی تلویزیون، علاقه‌مندان به تماشای ورزش فوتبال هستند و در مجموع، از این نوع برنامه‌ها رضایت دارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of TV in Popularization of Football in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Enayati Shabkolayee 1
  • Mohammad Mohammad Khani Molkooh 2

1 political science

2 communication research

چکیده [English]

The present article aims to examine the relationship between television and football in Iran. It seeks, further, to study the role of the media in popularization of football in Iranian society. Given the current process of popularization of football in Iran, the study, in fact, aims to reveal why and how television attracts football fans and what role this media plays in this significant process. In the present enquiry the researchers adopted both qualitative and quantitative approaches including descriptive methodologies and surveys in IRIB Reseach Center. Research findings indicate that media, television in particular, is the main factor behind popularization of this sport in Iranian society. Thus, people have become interested in TV football programs, and television has tried and been able to attract audience from various walks of life. The survey findings, further, show that much of the audience watching TV sports programs is, in fact, football fans, and is, therefore, satisfied with the contents of such programs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football Popularization on TV
  • Popularization of Football
  • Representation of Football
  • Football Audience
آزاد ارمکی، تقی. (1381). فوتبال: پارادوکس نوسازی. نامه علوم اجتماعی، 19 (1)، صص 18ـ 5.
آسابرگر، آرتور. (1379). روش‌های تحلیل رسانه‌ها (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
اقبالی، بنفشه. (1376). نظرسنجی از مردم تهران درباره مسابقات فوتبال جام جهانی. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما، ص 7.
خان دیزجی، امیرحسین. (1380). فوتبال؛ ابزاری در خدمت صنعت فرهنگ. رسانه، 19 (4)، صص 84-79.
داوری اردکانی، رضا. (1388). جهان ما به فوتبال چه نیازی دارد؟. ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت،4 (41). 
رحمتی، محمدمهدی. (1376). جامعه‌شناسی ورزش دیدگاه‌ها و نظریه‌ها. فرهنگ عمومی، 4 (10 و 11)، صص 79-68.
رمضانیان، محمد. (1376). نظرسنجی از مردم تهران درباره فوتبال. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
رییل، مایکل. (1376). فوتبال، اسطوره جامعه‌ مدرن (ترجمه فریبا سیدان). فرهنگ عمومی، 4 (12 و 13)، صص 151ـ144.
شورای فرهنگ عمومی. (1377). نظرسنجی از شهروندان تهرانی در مورد مسابقه فوتبال ایران و امریکا: گزارش مقایسه‌ای. تهران: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، ص 5.
عبدی، عباس. (1376). فوتبال از منظر فرهنگی. فرهنگ عمومی، 4 (12 و 13)، صص 49ـ30.
فاضلی، نعمت‌الله. (1385). بازنمایی فوتبال یا واقعیت؟ نگاهی به رسانه‌ای شدن فوتبال در ایران. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 2 (6)، صص 109ـ81.
فکوهی، ناصر. (1389). فوتبال، ارتباطات، جهان‌گرایی.آیین، 30 و 31، صص 32ـ 29.
قاسمی، حمید. (1387). فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش. تهران: بامداد کتاب.
قاضیان، حسین. (1376). فوتبال به مثابه کالایی فرهنگی. فرهنگ عمومی،4 (12 و 13).
گروهی از نویسندگان. (1382). تلویزیون و ورزش. تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما.
محیط طباطبایی، سیداحمد. (1389). چرا فوتبال؟. آیین، 30 و 31، صص 70ـ 69.
مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. (1389). بررسی دیدگاه‌های مردم شهر تهران درباره پیامدهای برگزاری بازی‌های جام جهانی فوتبال. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ص 25.
مرکز تحقیقات صداوسیما. (1390 الف). نظرسنجی از مردم تهران درباره برنامه نود. تهران: مؤلف.
مرکز تحقیقات صداوسیما. (1390 ب).نظرسنجی از مردم تهران درباره برنامه‌های ورزشی سیما. تهران: مؤلف.
هاریس، ریچارد جکسون. (1390). روان‌شناسی شناختی وسایل ارتباط جمعی (ترجمه حسن اسدزاده؛ اسماعیل سعدی‌پور و منیژه شهبازخان). تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
هاشمی، سیدضیا و جوادی یگانه، محمدرضا. (1386). فوتبال و هویت ملی. مطالعات ملی، 8 (2).
Barnett, S. (1990). Games and Sets: The Changing Face of Sport on Television. London: BFI.
Blain, N.B.R. & O'Donnel, H. (1993). Sport and National Identity in the European Media. Leicester University Press.
Boyle, R. & Haynes, R. (2000). Power Play: Sport, the Media and Popular Culture. London: Longman.
Conn, D. (1997). The Football. Business: Fair Game in the 90s? Edinburgh: Mainstream.
Donnelly, P. (2000). Interpretive Approaches to the Sociology of Sport, in Handbook of Sports Studies, Coakley, J. and Dunning, E. eds. London: Sage.
Eitzen, D.S. (2000). Social Control and Sport. In Handbock of Sports Studies, Coakley, J. and Dunning, E. eds. London: Sage.
Fyne, A. & Guest, l. (1994). Out of Time. London: Simon and Schuster.
Goldlust, J. (1987). Playing for Keeps: Sport, the Media and Society. Melbourne: Longman.
Kennedy, E. & Hills, L. (2009). Sport, Media and Society. New York: Berg Publish.
McChesney, R.W. (1999). Media Convergence and Globalization. In Electronic Empires: Global Media and Local Resistance. London: Arnold.
Rojek, C. (1992). The Field of Play in Sport and Leisure Studies. In Sport and Leisure in the Civilizing Process. Dunning, E. and Rojek, C. eds. London: Macmillan.
Rowe, D. (1995). Popular Cultures: Rock Music, Sport and the Politics of Pleasure. London: Sage.
Rowe, D. (2004). Sport, Culture and the Media. London: Open University Press.
Sage, G.H. (2002). Global Sport and Global Mass Media, in the Sociology of Sport and Physical Education: an Introductory Reader, Edited by Anthony Laker, London: Routledge falmer, Pp. 211-233.
Thompson, J.B. (1990). Ideology and Modern Culture. Cambridge: Polity Press.
Wenner, L. et al. (1998). Mediasport. New York: Routledge.
Whannel, G. (1992). Fields in Vision: Television Sport and Cultural transformation. London: Routledge.
Whannel, G. (2000). Reading the Sports Media Audience. In Media Sport. Wenner, L. A. ed. London: Routledge.
Williams. J. (1994). The Local and the Global in English Soccer and the Rise of Satellite Television. Sociology of Sport Journal, 11 (4), Pp. 376-379