نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دکترای زبان‌شناسی همگانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

ماهیت مسابقات ورزشی به‌ گونه‌ای است که مربیان ورزش در اغلب موارد، پس از مسابقه دچار هیجان می‌شوند. این گونه هیجان‌های ناشی از خوشحالی یا ناراحتی، به احتمال بسیار، تـأثیری مستقیم بر گفتار و بویژه نوع واژه‌های به ‌کار رفته در مصاحبه‌های این افراد خواهد داشت. برای مشخص شدن این موضوع در مقاله حاضر، سعی شده است تا ساختار واژگانی مصاحبه‌های مربیان فوتبال لیگ برتر ایران (دوره نهم (فصل 89-1388)) پس از بازی مورد بررسی قرار گیرد. برای دست یافتن به این هدف، ابتدا پیکره زبانی از مصاحبه هر یک از 18 مربی لیگ برتر فوتبال، شامل یک مصاحبه پس از برد (کسب نتیجه مناسب) و یک مصاحبه پس از باخت (کسب نتیجه نامناسب) تهیه شد و سپس به‌ کمک روش‌های آماری، فراوانی ساختارهای زبانی این مربیان استخراج شد. با بررسی اطلاعات به دست آمده مشخص ‌شد که مربیان، اغلب پس از برد، از واژه‌هایی با بار عاطفی مثبت و پس از باخت از واژه‌هایی با بار عاطفی منفی استفاده می‌کنند. ضمن آنکه میزان فرافکنی آنان پس از باخت، نسبت به شرایط پس از برد بسیار بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Lexical Structures of Football Couches’ Interviews Following Matches

نویسندگان [English]

  • Kamran Teimuri 1
  • Shahram Modarres Khiyabani 2

1 general languages of Azad university

2 assistant prof. in general languages of Azad university, Karaj

چکیده [English]

The nature of sports’ matches usually arouses excitement on part of coaches following games. Such excitement resulting from joy or disappointment of the individuals has, most probably, a direct impact on their speech, particularly, the lexicon employed in their interviews. The present article aims to examine the lexical structure of interviews given by football coaches in Iranian premier league following the matches (ninth round, season 88-89). First a corpus of interviews from 18 couches in Iranian premier league including one after winning and another after losing were collected. Then, the frequency of lexical structures of their interviews was counted using statistic methodologies. Research findings indicate that the couches mostly use emotionally positive terminology after winning, while they adopt an emotionally negative terminology after losing. Furthermore, the level of their projection after losing is much more than the time they win.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football
  • Couch
  • Lexical Structure
  • Win
  • Lose
  • Projection
  • Corpus
اخلاقی، فریار و محمودی بختیاری، بهروز. (1384). بررسی ویژگی‌های کلامی گزارشگران ورزشی. زبان و رسانه(به کوشش محمد پروری). تهران: طرح آینده.
اسپنانی، رضوان. (1385). بررسی ویژگی های گفتمانی گزارش خبری تلویزیونی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
ایرانی، ناصر. (1375). زبان فارسی را حفظ کنیم؛ پژوهشی مختصر در زبان تلویزیون در زبان فارسی. تهران: نشر دانشگاهی.
بیگدلی، شعله. (1389). اثر عواطف بر پردازش اطلاعات و یادگیری زبان بیگانه (دوم). مجله علوم انسانی،دانشگاه الزهرا، 17 و 18. 
حسن‌شاهی، محمد مهدی. (1383). اثر خلق بر عملکرد سیستم حافظه. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 21 و 22.
داوری اردکانی، نگار. (1385). رسانه ملی متولی برنامه‌ریزی زبان. فصلنامه پژوهش‌‌های ارتباطی (پژوهش و سنجش)، 13، (47).
شایگان فرد، حمیدرضا. (1376). معرفی مکاتب مهم نقد ادبی و تحلیلی نقد متون. رساله دکترا، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
صفوی، کوروش. (1384). فرهنگ توصیفی معنی‌شناسی. تهران: فرهنگ معاصر.
علیلو، محمود. (1373). بررسی آزمایشی اثر خلق بر حافظه. مجله پژوهش‌های روان‌شناختی، 1و2، صص 25-11.
مدرس خیابانی، شهرام. (1389). آسیب شناسی زبان در گزارش‌های فوتبال آسیا. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
مدرسی، یحیی. (1368). درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
Beard, A. (1998). The Language of Sport. Routledge.
Beck, A.T. & Clark, D.A. (1988). Anxiety and depression, an information processing perspective, anxiety research. Blaney. Pp. 13-36.
Eysenck, M.W. & Keanes, M.T. (2000). Cognitive Psychology, a Student Handbook, Hove, Psychology Press, UK.
Fairclough, N. (1989). Language and Power. London: Longman.
Ferguson, C. (1983). Sports Announcer Talk: Syntactic Aspect of Register Variation, In Language in Society, 12, Pp. 153-172.
Kennedy, G. (1998). An Introduction to Corpus Linguistics. London: Longman.
Politis, P. (2007). Lexical Variation in Written Sports Reports, in
http://www. Linguist- uoi.gr/cd- web/docs/English/029-politisICGL8-ok
Richards, J.C. & Schmidt, R. (2010). Longman Dictionary of Language TeachingandApplied Linguistics, Great Britain: Pearson Education.
Vanleeuwen, T.A. (1996). The Representation of Social Actors, In Caldas Courtland, M. (eds). texts and practices, London: Routledge.