نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه، اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه‌ریزی برای سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت دارند و پیوسته در حال ارائه برنامه‌های خلاق برای رشد این ورزش هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا رسانه ملی در توسعه ورزش همگانی در جامعه مؤثر است یا خیر؟ آیا رسانه ملی می‌تواند افکار عمومی مردم را در مورد ورزش همگانی تحت تأثیر قرار دهد؟ روش تحقیق در این پژوهش، از نوع پیمایشی و علی‌ـ مقایسه‌ای است. به دلیل فقدان ابزاری دقیق و معتبر برای اندازه‌گیری نقش رسانه ملی در توسعه ورزش همگانی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه شامل 30 سؤال است که در سه عامل مؤلفه‌های ورزشی، منابع مالی و منابع انسانی مطرح شده‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین رسانه ملی و توسعه ورزش همگانی در هر سه عامل مؤلفه‌های ورزشی، منابع مالی و منابع انسانی تفاوت معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

National Media and Popularizing Sports

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Zarifi
  • Karim Davoudi

sport management of Allameh Tabatabaee Uni.

چکیده [English]

Today most developed countries across the world compete with each other in terms of planning and organizing popular sports and are busy offering creative programs to boost this type of sport. The present study aims to tackle the following questions: does National Media play an effective role in development of popular sports in the society? Can National Media influence public opinion with regard to popular sports? The research methodology contains a range of approaches including a survey, comparison and explanation. Due to lack of precise and valid tools to measure the role of National Media in developing public sports, a researcher-made questionnaire was employed in the study. The questionnaire consists of 30 items at three levels: sports components, financial resources and human resources. Research findings indicate that there is a significant relationship between National Media and development of public sports at all three aforementioned levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Media
  • Public Sports
  • Sports Development
  • financial resources
  • human resources

 

آفرینش خاکی، کریم. (1384). راه‌های توسعه ورزش همگانی در کشور از دیدگاه متخصصان،صاحبنظران،مربیان و ورزشکاران. رساله دکترا، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
انورالخولی، امین. (1381). ورزش و جامعه (ترجمه حمیدرضا شیخی). تهران: سمت.
بار‌فروش، احمد. (1381). تحلیل محتوای نشریات ورزشی (از سال 79 تا سه ماه اول سال 81) بر روی 8 روزنامه ورزشی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
رحمانی، بیژن. (1373). مقدمه‌ای بر جغرافیای ورزشی،زمینه‌ها و انگیزه‌های طبیعی و انسانی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
رضوی‌زاده، حسین. (1381). تحلیل محتوای مهم‌ترین روزنامه‌های سراسری در سال 81 . تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
رمضانی‌نژاد، رحیم. (1386). اصول ومبانی تربیت بدنی. تهران: بامداد کتاب.
سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی. (1382). سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور. مصوبه جلسه 9/6/1382، هیئت وزیران.
سجادی، سید نصرالله. (1378). تحلیلی بر نقش رسانه‌های جمعی در بازی‌های المپیک طی قرن بیستم. نشریه حرکت، 1 (3)، صص 56ـ39.
شفیعی، محسن. (1373). بررسی وضعیت اجتماعی‌ـ اقتصادی افراد شرکت‌کننده در ورزش‌های همگانی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله. (1373).قشربندی اجتماعی ورزشکاران ومربیان تیم ملی. تهران: شورای عالی پژوهشی کمیته ملی المپیک.
غفرانی، محسن؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، سیدنصرالله؛ جلالی فراهانی، مجید و مقرنسی، مهدی. (1388). طراحی و تدوین سند راهبرد توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان. نشریه حرکت، 39.
قاسمی، حمید. (1387). فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش. تهران: بامداد کتاب.
قیامی‌راد، امیر. (1387). بررسی همسویی عملکرد رسانه‌های گروهی کشور با اهداف تربیت بدنی. همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران،آکادمی ملی المپیک، تهران: اطلاعات.
قیامی‌راد، امیر. (1388). بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه رشته‌های ورزشی در ایران. نشریه حرکت، 39، صص 192ـ175.
کردی، محمد‌رضا. (1383). بررسی وضعیت نشریات ورزشی کشور. تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
کردی، محمد‌رضا. (1386). بررسی نقش مطبوعات و رسانه‌های گروهی در ورزش ایران. طرح پژوهشی، تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
کریمی، سعید. (1382). رسانه‌ها و راه‌های تقویت مشارکت مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی. قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداو‌سیما.
مرکز تحقیقات صدا‌و‌سیما. (1375). نظرسنجی از مردم تهران درباره طرح پیشنهادی همگانی کردن ورزش. تهران: مؤلف.
مهدویان مشهدی، مریم. (1387). بررسی نقش رسانه‌های گروهی در ورزش بانوان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان.
نوابی‌نژاد، شکوه. (1376). بررسی وضعیت تحصیلی ورزشکاران شرکت‌کننده درچهارمین المپیادفرهنگی ورزشی دانش‌آموزان دخترمقاطع مختلف تحصیلی راهنمایی ومتوسطه سراسرکشور. تهران: وزارت آموزش و پرورش، معاونت پژوهشی اداره کل تربیت بدنی.
Barney, R.) 1993(. American Olympic Commercialisation-A Boom Olympism, Thirty-eight years of lectures 1961-1998, International Olympic Academy (IOA), p.306.
Coakley, J.J.)  1978(. Issues and Controversies, Sport in Society. C.V. Mosby Co. S.L.
DeMoragas, S.M.; Rivenburgh, K.N. & Larson, F.J. (1995). Television in the Olympics. London: John Libbey & company Ltd.
Home, J.( 2005). Sport and the Mass Media in Japan, Sociology of Sport Journal, Vol. 22, No. 4, Pp. 415-432.
Kolt, G.S.; Driver, R.P. & Giles, L.C. (2004). Why Older Australians Participate in Exercise and Sport, J Aging Phys Act, Apr, 12 (2), Pp.185-198.   
Lee, L.F.( 2005). Spectacle and Fandom: Media Discourse in Two Soccer Events in Hong Kong, Sociology of Sport Journal. Vol. 22, No. 2, Pp.194-213.
Macaloon, J. (1992). Sponsorship Policy and Olympic Ideology: Towards a New Discourse, Thirty-eight years of lectures 1961-1998, International Olympic Academy (IOA), P. 295.
Smith, B.L.; Handley, P. & Eldredge, D.A. (1998). Sex differences in Exercise Motivation and Body-Image Satisfaction Among College Students, Perceptual & Motor Skills. Apr. 86 (2), Pp.723-732.
Yarles, M. (1994). The New Political, Economic, Social and Organizational Aspects of the Olympic Movement, Thirty-eight years of lectures 1961-1998, International Olympic Academy (IOA), p. 314.
Zecevic, L. (1985). The XIVth Olympic Winter Games Sarajevo 1984. Thirty-eight years of lectures 1961-1998, International Olympic Academy (IOA), p. 235.