نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دکترای مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه پیام نور و کارشناس رسانه‌های ورزشی

3 عضوهیئت علمی دانشگاه صداوسیما / مدیر کل روابط عمومی صداوسیما

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تحلیلی برنامه‌های ورزشی شبکه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از نظر شکلی و محتوایی با تأکید بر ورزش بانوان است و سعی شده تصویری جامع از شیوه پرداختن به ورزش بانوان در تلویزیون ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش روش تحقیق، توصیفی، نوع تحقیق کاربردی و روش اجرا تحلیل محتوا می‌باشد. برنامه‌های ورزشی شبکه‌های یک، دو، سه، پنج و خبر به صورت تصادفی انتخاب و در مجموع برنامه‌های هر شبکه به مدت سه هفته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد، سهم بانوان از مدت زمان نمایش برنامه‌ها 3/3درصد و در مقابل برای آقایان 3/84درصد می‌باشد، بانوان در 23 و آقایان در 44 رشته ورزشی در تلویزیون نمایش داده شده‌اند. طی اجرای این تحقیق هیچ گونه مسابقه ورزشی زنده مربوط به بانوان نمایش داده نشده است. مؤلفه قهرمانی با بیشترین مدت زمان نمایش رتبه اول و در رتبه‌های بعدی مؤلفه همگانی ـ تفریحی، حرفه‌ای و تربیتی قرار دارند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content Analysis of TV Women Sports Programs

نویسندگان [English]

  • Abdollah Karami 1
  • Hamid Qasemi 2
  • Davoud N’emati Anaraki 3

1 sport management of Azad Uni

2 assistant prof. in sport management of Payam Noor Uni

3 assistant prof. in communication science, Teacher in IRIB university

چکیده [English]

This article aims to carry out an analysis on both form and content of television women sports programs. It tries to give a conclusive picture of the way television addresses women sports in Iran. This applied research uses content analysis plus description to obtain its findings. Sports programs of Channel One, Two, Three, Five and News Channel were randomly selected within a time table of three weeks. Research findings indicate that 3.3 percent of the programs belong to women sports while this amount is 84.3 percent for men; women were active in 23 sports while men played in 44 sports. During the time this research was being carried out no sports match belonging to women was not shown live on these channels. As for women sports components, championship stands at top in terms of time being allocated, and public-recreational, professional and educational sports stand next respectively.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Sports
  • TV Channels
  • Sports
  • Sports Components
  • Content Analysis
اندرسون، فیل. (1389). روزنامه‌نگاری ورزشی (ترجمه سارا کشکر و حمید قاسمی). تهران: نشریه علم و حرکت، ص 139.
بارفروش، احمد. (1386). تحلیل محتوای نشریات ورزشی سه ماهه چهارم زمستان سال 86 . تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
بارفروش، احمد. (1381). تحقیقی به عنوان تحلیل محتوای نشریات ورزشی (از سال 79 تا سه ماه اول سال 81) بر روی 8 روزنامه ورزشی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
پلایمایر، دارسی. (2005). روش‌های کیفی در مطالعات ورزشی (ترجمه نگین حسینی). دانشگاه توسون، برگ. بازیابی از: http://www.hamsharionline.ir
تجاری، فرشاد؛ زارعی، علی؛ صادقیانی، آزیتا  و رضایی، مونا. (1385). تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی منتخب، مورد کاربرد برای ورزش زنان. تهران: مجله تربیت بدنی و علوم ورزشی، صص 26ـ 19.
محمدخانی ملکوه، محمد. (1386). نیازسنجی از مردم تهران درباره برنامه‌های ورزشی صداوسیما. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
رضوی‌زاده، حسین. (1381). تحلیل محتوای مهم‌ترین روزنامه‌های سراسری در سال 81. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
رهنما، بهروز. (1382) تحلیل محتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیما ساعت 19:45. پایان‌نامه کارشناسی، تهران: دانشکده صداوسیما.
صدیقی، فاطمه. (1388). تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود در سال 1387. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.
علیرضایی، حسن. (1383). تحلیل محتوای اخبار ورزشی بخش خبری ساعت 13:15دقیقه. پایان‌نامه دوره کارشناسی، تهران: دانشکده صداوسیما، گروه ارتباطات.
علیزاده، علی. (1389). تحلیل محتوای پژوهش‌های انجام شده در سازمان تربیت بدنی از سال 1369 تا 1388.پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده تربیت بدنی.
قاسمی، حمید. (1386). بررسی نقش رسانه‌های گروهی در توسعه ورزش. رساله دکترا، تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
کبیری مقدم، محمدرضا. (1384). تحلیل محتوای خبر های چاپ شده در روزنامه‌های ورزشی شش ماهه دوم سال 1383. پایان‌نامه کارشناسی، تهران: دانشکده صداوسیما.
کردی، محمدرضا. (1383). بررسی وضعیت نشریات ورزشی کشور. تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
مرادعلی، مهدی. (1384). تحلیل محتوای اخبار ورزشی بخش خبری ساعت 21. پایان‌نامه کارشناسی، تهران: دانشکده صدا‌وسیما.
ناظمی، مازیار. (1379).تحلیل محتوای اخبار ورزشی واحد مرکزی خبر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
هرمز، مهرداد. (1380). مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی. تهران: فاران.
Coakley, J. (2007). Sport in Society. Issues and controversies (9 Ed.). New York: Mcgraw - Hill.
Collins, C. & Jackson, S. (2007). Sport in Aotearoa. New Zealand society (2 Ed.). South melborne: Thomson.
Craig, P. & Beedi, P. (2008). Sport society. Exter: Learning Matters.
Creedon, P.J. (1994). Women, Media and Sport: Challenging Gender Values. Thousand Oaks,CA: Sage.
Delorme, N. & Raul, P. (2009). Production feminine et domination masculine dans le sous - champ du Journalisme Sportif. Retrieved 13 April 2009 from http://www.afsrt31.u-paris10.fr
Dowling, C. (2000). The Frailty Myth: Women Approaching Physical Equality. New York: Random House.
Duncan, M.C.; Messner, M.A. & Willms, N. (2005). Gender In Televised Sport: News and Highlights Shows, 1989-2004.
Final, S. & Faulkner, G. (2004). Institute of Communication and Culture the University of Torento at Mississauge. Torento, on Canada. L5L, available online 22 October.
Kane, M.J. & Greendorfer, S. (1994). The Media’s Role in Accommodating and Resisting Stereotyped Images of Women in Sport, Women media and sport: challenging gender values. Pp. 28-44.
Katz, J. (1995). Advertising and the Construction of Violent White Masculinity, in G. Dines and J. M. Humez (eds.), Gender, Race and Class in Media. London: Sage.
McGregor, J. (2006). The pervasive powerof man - made news. Ppacific Journalism Review, 12, Pp. 21-34.
Melnick, M.J. & Jackson, S.J. (1998). The Villain as Reference Idol:Selection Frequencies and Salient Attributes Among New Zealand Teenagers. Adolescence, 33, Pp. 543-554.
Messner, M.A. & Cooky, C. (2010). Gender In Televised Sport:News and Highlights Shows, 1989-2009. Center for feminist research, University of Southern California.
Rowe, D. (1996). The global love-match: Sport and Television. Media, Culture & Society, 18, Pp. 565-583.
Sabo, D. & Jansen, C.S. (1992). Images of Men in Sport Media: The Social Reproduction of Gender Order, in S. Craig (ed.), Men, Masculinity, and the Media. London: Sage, Pp. 169-184.
Solberg, H.A. (2002). The Economics of Television Sports Rights. Europe and the US - A Comparative Analysis.