نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه مازندران

چکیده

مقاله حاضر که به شیوه پیمایشی صورت گرفته، به بررسی رابطه استفاده از رسانه‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، با برخی از ابعاد هویتی پرداخته است. به این منظور 400 نفر از نوجوانان و جوانان 14 تا 29 ساله شهر تبریز، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی سیستماتیک به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌‌‌های آماری همبستگی و آزمون t مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین استفاده از پایگاه‌های اینترنتی و ماهواره با هویت فردی و هویت جهانی، رابطه مثبت و با هویت ملی و دینی، رابطه منفی وجود دارد. بین استفاده از تلفن همراه و هویت فردی، رابطه مثبت و بین استفاده از تلفن همراه و هویت دینی، قومی و خانوادگی رابطه منفی دیده می‌شود؛ همچنین بین استفاده از لوح فشرده و لوح ویدئویی با هویت ملی رابطه منفی و با هویت جهانی رابطه مثبت وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Modern Media Usage and Adolescents Identity

نویسندگان [English]

  • Kamal Koohi 1
  • Mohammadreza Hassani 2

1 assistant prof. in social research Institute of Tabriz Uni.

2 sociology

چکیده [English]

The present research examines the relationship between using information and communications modern media and the multiplicity of young people’s identity. Taking “survey” as its methodological tool, the researcher selected some 400 adolescents and youths, aged between 14-29, from Tabriz city using systematic cluster, random sampling. Research data were processed through the statistical methods of correlation and T-test. Findings indicate that the relationship between the Internet and satellite usage and individual and international identity is a positive one, but the relationship between these media’s usage and national and religious identity is negative. There’s also a positive relationship between mobile phone usage and individual identity, but this relationship with regards to religious, ethnic and familial identity is negative. The relationship between CD and DVD usage with national identity is negative and with global identity is positive.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Media
  • The Internet
  • Mobile Phone
  • National & Religious
  • Individual Identity
  • Adolescents & youth's

 

احمدی­پور، طاهره و حداد رنجبر، سمیه. (1387). مطالعه رابطه استفاده از اینترنت با ابعاد هویت دانشجویان. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 4 (13).
برک، لورا. ای. (1386). روان‌شناسی رشد (ترجمه یحیی سید محمدی). جلد دوم. تهران: ارسباران.
چلبی، مسعود. (1384). جامعه‌شناسی نظم. تهران: نی.
دوران، بهزاد. (1388). تأثیر اینترنت بر هویت همسالان. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 2 (5).
ذکایی، محمد سعید. (1386). جامعه‌شناسی جوانانایران. تهران: آگه.
ربانی، علی و همکاران. (1388).‌ رابطه هویت ملی و قومی در بین دانشجویان آذری، کرد و عرب دانشگاه­های دولتی ایران. فصلنامه مطالعات ملی، 3.
ربانی، علی و همکاران. (1388). رسانه­های جمعی و هویت ملی. فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، 16 (2).
ربیعی، علی. (1387). رسانه‌های نوین و بحران هویت. فصلنامه مطالعات ملی،9، (4).
رفعت‌خواه، مریم و علی شکوری. (1387). اینترنت و هویت اجتماعی. مجله جهانی رسانه، 5.
رمضانی، رحمت. (1381). مقایسه نوع هویت دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی استفاده‌کننده از ماهواره و شبکه‌های خارجی تلویزیون و دانش‌آموزان غیر‌استفاده‌کننده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
سیدمن، استیون. (1386). کشاکش آراء در جامعه‌شناسی (ترجمه هادی جلیلی). تهران: نی.
کاستلز، ایمانوئل. (1380). عصر اطلاعات (ترجمه حسن چاووشیان). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
کوثری، مسعود و همکاران. (1385). کاربرد تلفن همراه برای کاربران ایرانی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 2 (7).
گیدنز، آنتونی. (1387). تجدد و تشخص (ترجمه ناصر موفقیان). تهران: نی.
گیدنز، آنتونی. (1388). جامعه‌شناسی (ترجمه حسن چاووشیان). تهران: نی.
نواح، عبدالرضا و همکاران. (1386). تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و هویت ملی مطالعه موردی: اعراب استان خوزستان. مجله جامعه‌شناسی ایران، 8 (2).
نوچه فلاح، رستم. (1383). مبانی نظری هویت و بحران هویت به اهتمام علی‌اکبر علیخانی. تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
Boonaert, T. & Vettenburg, N. (2011). Young people's Internet use: Divided or Diversified?. Childhood,Vol.18, No. 1, pp. 54-66. from:
http://www.chd.sagepub.com
Caronia, L.; André, H. & Caron, A.H. (2004). Social Performance Constructing a Specific Culture: Young Peoples Use of the Mobile Phone as a, Social Performance. Convergence. Journal of Research into New Media Vol. 10, No. 2, pp. 28-61.
Castello, E. (2009).The Nation as a Political stage; A Theoretical Approach to Television Fiction and National Identities. The International Communivation Gazette, Vol. 71, No. 4.
Chan, B. (2005).Imagining the Homeland: The Internet and Diasporic Discourse of Nationalism. Journal of Communication Inquiry, Vol. 29. No. 4, pp. 336-386.
Copeland, M.P.; Reynolds, K.J. & Burton, J.B. (2008). Social Identity, Status characteristics and Social Networks: Predictors of Advice Seeking in a Manufacturing Facility. Asian Journal of Social Psychology, Vol. 11, pp. 75-87.
Fortunate, l. (2001). The Mobile Phone: an Identity on the Move, university of Trieste, pordenon. Italy, springer-verlag, londan.
Glina, L. (1997). Media and Identity. Psychological Bulletin, Vol. 108, pp. 450-499.
Hecht, M.L. (1993). A Research Odyssey Toward the Development of a Communication Theory of Identity. Communication Monographs, 60, pp. 76-82.
Lechner, F.J. (2007). Redefining National Identity: Dutch Evidence on Global Patterns. International Journal of Comparative Sociology, Vol. 48, No. 4, pp. 355-368.
Newhagen, J.E., & Rafaeli, S. (1996). Why Communication Researchers Should Study the Internet: A Dialogue. Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 1, No. 4.
Sassenberg, K.; Boos, M. & Rabung, S. (2005). Attitude Change in Face-to-Face and Computer-mediated Communication: Private self-awareness as Mediator and Moderator. European Journal of Social Psychology, Published online in Wiley InterScience, from:
 http://www.interscience.wiley.com
Scott, J. (2006). Social Theory: Central Issues in Sociology, London: sage.
Simpson, B. (2006). Social Identity and Cooperation in Social Dilemmas, Rationality and Society, Vol. 18, No. 4, pp. 443-470.
Tutt, D. (2005). The Living Room Mobile Performances of a Teenager: A Study of Situated Mobile Phone Activity in Technologies. Journal of Research into New Media Convergence, Vol. 11, No. 2.