نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ارتباطات، دانشگاه صداوسیما

چکیده

مهم‌ترین کارکردی که مبنای تأسیس سازمان رسانه‌های جمعی است، کارکرد خبری و اطلاع‌رسانی آنهاست که با پرداختن به رویدادها و وقایع مختلف، مخاطبان را در جریان رویدادها قرار می‌دهند.در مقاله حاضر، خبر سیما از دید 17 کارشناس اخبار تلویزیون و با استفاده از روش مصاحبه عمیق مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه احصا شده است. مسئله پژوهش این است که چه راهبردهایی به مدیریت خبر تلویزیون کمک می‌کنند تا به جایگاهی مناسب در وضعیت رقابتی کنونی دست یابد؟ نتایج نشان می‌دهدکه بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله وجود دارد و برای کاهش فاصله، اتخاذ راهبردهای رقابتی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.در تعامل فرصت‌ها و نقاط ضعف؛ راهبرد توانمندسازی حرفه‌ای دست‌اندرکاران خبر در کاهش ضعف‌ها تأثیرگذار است؛ در تعامل فرصت‌ها و قوت‌ها؛ راهبرد حمایت و تقویت سازمانی شبکه خبر تأثیر زیادی در تبدیل رسانه ملی به قطب خبری جامعه دارد و در تعامل تهدیدها و ضعف‌ها؛ انتخاب راهبرد ایجاد رقابت در بخش‌های خبری، در کاهش تهدیدها و ضعف‌ها مؤثر است. در نهایت نیز، در تعامل تهدید‌ها و قوت‌ها، راهبرد حفظ مخاطب از طریق توجه به نیازهای خبری او و رفع این نیازها، تهدیدها را کاهش می‌دهد و بر قوت‌ها می‌افزاید.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Expert Analysis of IRIB TV News for Obtaining Competitive Strategies

نویسنده [English]

  • Davoud Ne’mati Anaraki

Associate Prof. in Communications, IRIB Uni.

چکیده [English]

The most important function constituting the rationale behind launching any mass media company is its news function which brings information on the latest events and developments to the audiences.
The present article examines IRIB television news through deep interview with 17 TV news experts and explores weaknesses, strengths, opportunities and threats in this field.
The research statement reads that what strategies could help news managers to improve their status in the current competitive environment. The findings show that there’s a gap between the current and the desired situation. To bridge this gap, adopting competitive strategies is necessary.
The strategy of professional empowerment of news staff is effective in reducing weaknesses; the strategy of organizational support and reinforcement of IRINN is effective in turning National Media into one of the news pole in the society; adopting the competitive strategy in news sections is effective in reducing threats and weaknesses. Finally, the strategy of audience retention through paying attention to their needs and realizing these needs reduces threats and reinforces strengths.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • media
  • Television
  • News Handling
  • Competitive Strategy

 

پورنوروز، منیژه. (1380). ارزش‌های خبری. فصلنامه پژوهش و سنجش،8 (27).
تیرل، رابرت. (1371). ژورنالیسم تلویزیونی (ترجمه مهدی رحیمیان). تهران: سروش.
دفلور، ملوین و دنیس، اورت. ای. ( 1383). شناخت ارتباطات جمعی (ترجمه سیروس مرادی). تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما.
سلطانی‌فر، محمد و هاشمی، شهناز. (1382). پوشش خبری. تهران: سیمای شرق.
شکرخواه، یونس. (1374). خبر. تهران: مرکز گسترش و آموزش رسانه‌ها.
شکرخواه، یونس. (1380). خبر رسانه‌های خبری و کنترل دروازه‌ها. فصلنامه پژوهش و سنجش، ویژه خبر، 8 (27).
عباسی، حجت‌الله. (1383). دروازه‌بانی خبر در تلویزیون (مجموعه مقالات بایسته‌های خبر). تهران: آموزش معاونت سیاسی صداوسیما.
فرهنگی، علی‌اکبر و ببران، صدیقه. ( 1383). بررسی ساختار سازمانی و شیوه مدیریت روزنامه‌های ایران و ارتباط آن با مالکیت آنها پس از انقلاب اسلامی. فصلنامه پژوهش و سنجش، 11 (37).
قربانی، حسن. ( 1385). چگونه گزارش خبری تلویزیونی بسازیم. تهران: سروش.
معتمدنژاد، کاظم. (1371). وسایل ارتباط جمعی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
ویمر، راجردی و دومینیک، جوزف آر. ( 1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی (ترجمه سید کاووس امامی). تهران: سروش.
Certo, S.C. (1992). Modern Management, Allyn & Bacon, U.S.A. Boston.
Demers, D. (1996). Corporate NewsPaper Structure, Editorial Page vigor, and Social Change. Journalism Quarterly, Vol. 73, No. 4.
Fowler, R. (1991). languge in the News. Discourse and Idoeology in the press. UK. Routledge.
Gormly, K.E. (2004). Writing and Producing Television News, New York: Black Well Publishing
Hall, D. (2005). Television Journalism and the Public Sphere .
http: //www.olc. Spsd .sk .ca /DED / journalism studies20/
Hartly, S. (2009). Journalist as Gatekeeper: Is That All There is? [online] Available: http://www.sarahhartley.wordpress.com
Heinrich,  A. (2008).Network Journalism: Moving Towards a Global Journalism Culture. Paper Delivered to the RIPE Conference in Mainz, October 09-11.
Turow, J. (1992). The Organiztional Under pnnings of Contemporary Media Conglomerates, Comminication Resarch, Vol. 19, No. 6.