نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران، پژوهشگر سازمان صداوسیما

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر، بازنویسی مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی کیفیت در رسانه ملی است. مبنای پژوهش با استفاده از روش دلفی یا نظرخواهی از خبرگان انجام شده است به طوری که در مرحله اول، میزان مقبولیت عناصر برخی از مدل‌های تعالی سازمانی برای ارزیابی عملکرد رسانه ملی از نظر خبرگان بررسی شده و در مرحله بعد، نکات راهنمای مختص ارزیابی عملکرد حوزه‌های تولید و پخش صدا‌و‌سیما تدوین شده و پس از تأیید خبرگان، مدل تعالی بومی رسانه ملی به دست آمده است.برخی نتایج پژوهش عبارتند از: ارزش‌های محوری مدل EFQM فراگیرتر از ارزش‌های محوری فعالیت سازمان صداوسیما در حال حاضر است؛ از نظر مدیران رسانه ملی تکریم کارکنان پراهمیت‌ترین ارزش و توسعه شراکت‌ها کم اهمیت‌ترین ارزش سازمانی است و معیارهای رهبری مهم‌ترین معیار برای تعالی سازمانی رسانه ملی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Domestication of European Foundation for Quality Management Model (EFQM) for National Media

نویسندگان [English]

 • Moluk Abbasi 1
 • Ali Akbar Farhangi 2
 • Hedar Amiran 3
 • Gholamreza Memarzadeh Tehran 2
 • Syyed Vahid Agheli 2

1 Media Management

2 Full Prof. in Communication and Management Azad Uni.

چکیده [English]

The present paper is a rework of EFQM and its application to National Media (IRIB). Delphi method, i.e. asking elites’ viewpoints, forms the basis of this research. First, the level of acceptability of certain factors of EFQM for National Media Performance Assessment are examined, and then, a guideline for Performance assessment of IRIB’s different production and broadcasting divisions is developed and finally, a domesticated model for National Media is proposed.
Some of the research findings are: key values of EFQM are currently more conclusive that IRIB key values; in the view of IRIB managers, respecting staff is the most significant organizational value, expansion of partnerships is the least important organizational value, and the Leader’s criteria are the most important pillars for the organizational improvement of National Media.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media Management
 • performance assessment
 • National Media
 • Domestication of EFQM
 • Key Values
 • Assessment Criteria
اسماعیلی، عبدالله علی. (1388). روش دلفی: تعریف و زمینه تاریخی. بازیابی شده از:
http://www.kasbyar.com
الوانی، سید مهدی. (1386). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
ایرانزاده، سلیمانو برقی، امیر. (1388).الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان. تبریز: فروزش.
بنیاد اروپایی کیفیت. (1387). تعالی سازمان‌ها (به اهتمام محمدرضا گرامی و حمیدرضا نورعلیزاده). تهران: مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی.
حق‌شناس، علی‌محمد. (1387). فرهنگ معاصر انگلیسی فارسی. تهران: فرهنگ معاصر.
حقیقت، صادق. (1387). روش‌شناسی علوم سیاسی. قم: انتشارات دانشگاه مفید.
رضاییان، علی. (1370). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها. تهران: سمت.
رضاییان، علی. (1383). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم. تهران: سمت.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی. (1391). مدل‌های ارزیابی عملکرد.
بازیابی شده از: http://www.nipc.ir                                                                                    
فقهی فرهمند، ناصر. (1385). مدیریت استراتژیک سازمان.تبریز: فروزش.
مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی. (1390).الگوی تعالی سازمانی ویرایش 1390. تهران: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت سازمان صدا‌و‌سیما.(1390). سند افق رسانه: نسخه دوم.تهران: سازمان صداوسیما.
نجمی، منوچهر و حسینی، سیروس. (1389). مدل تعالی سازمانی EFQM ویرایش 2010. تهران: سرآمد.
Evans, J. & Lindsay, W. (2007). The Management and Control of Quality. USA: South-Western College Pub.
The EFQM Excellence Model. (2009). From Belgium Web Site: http://www.Efqm.org