نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ ارشد معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)

2 دکترای مدیریت تحقیق در عملیات، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

بازمهندسی سازمان‌ها را می‌توان محصول تکامل طبیعی و عملی راهبردهای کاربردی در برخی از رویکردهای مدیریتی اخیر دانست. علاوه بر این، محیط پیچیده و متلاطم سازمان‌های امروزی، بویژه سازمان‌های رسانه‌ای، بازنگری و بهبود فرایندهای کاری را امری اجتناب‌ناپذیر و حیاتی کرده است. یکی از مهم‌ترین اهرم‌های سازمان‌های دنیا برای افزایش بهره‌وری، بازمهندسی فرایند است. برای این منظور، در راهبردهای بیست‌وسه‌گانه افق رسانه ملی، راهبرد دوم به «بازنگری و اصلاح فرایند تولید، تأمین و پخش برنامهها در راستای نظام مدیریت پیام» اختصاص یافته است که یکی از چهار بخش آن، «بازمهندسی فرایند تأمین برنامه» است. بنابراین، هدف مقاله حاضر، طراحی وضعیت موجود و مطلوب فرایند تخصصی تأمین برنامه خارجی شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران به کمک روش‌شناسی بازمهندسی کسب‌‌و‌کار «کندور» است. برای این منظور، بر اساس گام‌های هشتگانه این روش‌شناسی، وضعیت موجود را طراحی و با شناخت اهرم‌های تغییر به کمک زنجیره ارزش «پورتر»، وضعیت مطلوب فرایند امور تأمین برنامه شبکه دوم ترسیم شده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Increasing Profitability through Reengineering Media Organizations’ Processes A Focus on Channel Two’s Foreign Programs Supply Division

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammadreza Seyyedi 1
  • Gholamreza Gudarzi 2

1 islamic studies & management

2 assistant prof. in operations research, Imam Sadeg Uni.

چکیده [English]

Reengineering organizations could be seen as the outcome of natural and practical evolution of applicable strategies in certain recent managerial approaches. Furthermore, today’s complicated and unsteady environment of organizations, particularly media companies, makes revision and improvement of working processes vital and inevitable. One of the most significant levers in global organizations for raising profitability is process reengineering. For this reason, in the 23 strategies specified in the National Media Perspective, the second strategy is allocated to “revising and modification of the process of producing, supplying and broadcasting programs based on Message Management System”. One of the four parts of this strategy is “Reengineering the process of supplying programs”.
Therefore, the present paper aims to develop the best process of supplying foreign programs for Channel Two, using “the Condor business process reengineering model.” Following this approach’s eight steps, the current situation is depicted and the best practices for supplying foreign programs for Channel Two through Porter Value Chain model are proposed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reengineering
  • Profitability
  • media
  • Process of Supplying Program

 

ابلنسکی، نیک. (1374). مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون‌سازی سازمان‌ها (ترجمه منصور شریفی). تهران: آروین.
معاونت سیمای سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران. (1385). افق رسانه ملی و سیما [گزارش]. تهران: مؤلف.
بحرینی، سید صادق. (1385). روش‌شناسی اجرای مهندسی مجدد فرایندها در دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) با تأکید بر فرایندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت. تهران: دانشگاه
امام صادق علیه‌السلام.
بستانچی، مهدی. (1386). روش مناسب مهندسی مجدد در ایران. تدبیر، 18 (5)، صص 26ـ22.
پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه دوم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. (1391). بازیابی شده از:
http://www.ch2.iribtv.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=49
پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. (1391). بازیابی شده از:
http://www.ch1.iribtv.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=459
اداره کل تأمین برنامه‌های خارجی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی. (1389). گزارش سالانه اداره کل تأمین برنامه‌های خارجی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. تهران: مؤلف.
نقیب‌السادات، سیدرضا. (1388). نقش رسانه به عنوان ابزارهای جنگ رسانهای. در: دیدگاههای نظری دفاع غیرعامل (به اهتمام محسن فردرو). تهران: عباسی.
همر، مایکل و شامپی، جیمز. (1375). طرحی نو در مدیریت، بازمهندسی دوباره شرکت‌ها، منشور انقلاب سازمانی (ترجمه عبدالرضا رضایی‌نژاد). تهران: رسا.
همر، مایکل و چمپی، جیمز. (1374). طرح‌ریزی دوباره شرکت، بیانیه انقلاب تجاری (ترجمه ایرج پاد). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
Champy, J. (1995). Reengineering Management: The Mandate for New Leadership. New York: HarperCollins.
Chang, J.F. (2006). Business Process Management Systems: Strategy and Implementation. New York: Auerbach Publications Taylor & Francis Group.
Davenport, T.H. (1993). Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology. Boston: Harvard Business School Press.
Davenport, T.H. & Short, J.E. (1990). The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. Sloan Management Review, Vol. 31, No. 4, pp. 11-27.
Hammer, M. (1990). Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate. Harvard Business Review, Vol. 68, No. 4, pp. 104-112.
Hammer, M. (1996). Beyond Reengineering: How the Process-Centered Organization is Changing Our Work and Our Lives. New York: Harper Collins.
Hammer, M. & Champy, J. (1993). Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. New York: Harper Collins.
Hunt, V.D. (1996). Process Mapping (How to Reengineer Your Business Processes). New York: John Wiley & Sons, Inc.
Mary, K. (2008). Eight ways to boost your career in 2008. Computer world, Vol. 42, No. 2, p. 46.
Obolensky, N. (1994). Practical Business Reengineering; Tools and Techniques For Achieving Effective Change. London: Kogan Page.
Porter, M.E. (1998). The Competitive Advantage of Nations. New York: Palgrave.
Spencer, L.M. (1995). Reengineering Human Resources. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Vakola, M. & Rezgui, Y. (2000). Critique of Existing Business Process Reengineering Methodologies; The Development and Implementation of a New Methodology. Business Process Management Journal, Vol. 6, No. 3, pp. 238-250.
Vakola, M.; Rezgui, Y. & Wood-Harper, T. (2000). The Condor Business Process Re-Engineering Model. Managerial Auditing Journal, Vol. 15, No. 1/2, pp. 42-46.