نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، پژوهشگر سازمان صدا‌و‌سیما

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات، پژوهشگر سازمان صداوسیما

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی دلایل و انگیزه‌های کاربران در استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک بوده است. برای دستیابی به این هدف، از نظریه استفاده و رضامندی استفاده شده است. جمع‌آوری داده‌ها در این مطالعه کمّی، با بهره‌گیری از روش پیمایش و پرسشنامه برخط، به عنوان یکی از روش‌های نوین نظرسنجی که بنیان آن بر استفاده از شبکه جهانی وب استوار است، صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 130 نفر از کاربران شبکه اجتماعی فیس‌بوک در بر می‌گیرد که از طریق نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده‌اند. یافته‌های به دست آمده از آزمون پرسش‌های پژوهش بیانگر آن است که این کاربران از میان نیاز‌های چهارگانه (سرگرمی، شناختی، اجتماعی و کسب هویت شخصی) برای رفع نیازهای اجتماعی و کسب هویت شخصی از شبکه اجتماعی فیس‌بوک استفاده می‌کنند. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی کاربران (جنسیت و تحصیلات) و انگیزه آنان رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Users Motivation for Using Social Media A case study of Facebook users

نویسندگان [English]

  • Hossein Zolqadr 1
  • Morteza Qasemzadeh Araqi 2

1 sociology

2 communication sciences

چکیده [English]

for their usage of the social media. The theory of “uses and gratification” was used in this qualitative research and the data were collected through a survey and online questionnaire as a new polling method based on the Internet. The subjects were 130 Facebook users who were selected through purposeful non-probability sampling. From the quadruple set of needs, i.e. entertainment, cognitive, social and gaining personal identity, the findings show that Facebook users made use of the social media for fulfilling their social needs and gaining personal identity. The results also indicated that there is no significant relationship between users’ demographic attributes (gender and education) and their motivation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Social Network
  • Users’ Motivation
  • Facebook
  • Uses and Gratification Theory

 

افتاده، جواد. (1389). رسانه‌های اجتماعی و کتاب بازگشت عموم و باز نشر کتاب. فصلنامه کتاب مهر، 1.
تانکارد، جیمز و سورین، ورنر. (1384). نظریه‌های ارتباطات(ترجمه علیرضا دهقان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ترلو، کریسپین و همکاران. (1389). ارتباطات کامپیوتر‌ـ واسط (ترجمه سروناز تربتی). نشر: جامعه‌شناسان.
ذوالقدر، حسین و قاسم‌زاده عراقی، مرتضی. (1391).رسانه‌های اجتماعی و نقش آن در کسب و کار. تهران: همایش روز رسانه‌های اجتماعی.
شاه‌قاسمی، احسان. (1385). مروری بر زمینه‌های تأثیر فضای مجازی بر نظریه‌های ارتباطات. مجله جهانی رسانه، 2.
عاملی، سعیدرضا. (1388). پژوهش مجازی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
عاملی، سعیدرضا. (1389). مطالعات انتقادی استعمار مجازی امریکا. تهران: امیرکبیر.
لیتل جان، استیفن. (1384). نظریه‌های ارتباطات(ترجمه مرتضی نوربخش و سیداکبر میرحسینی). تهران: جنگل.
مک کوئیل، دنیس. (1385). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی(ترجمه پرویز اجلالی). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
Angleman, S. (2000). Uses and Gratifications and Internet Profiles: A Factor Analysis. Is Internet Use and Travel to Cyberspace Reinforced by Unrealized Gratifications? Paper presented at the Western Science Social Association 2001 Conference held in Reno, NV. From:
http://www.jrily.com/LiteraryIllusions/InternetGratificationStudyIndex.htm
Bennet, J.; Owers, M. & Tuker, M. (2010). Workplace of Social Networking. property Management. Vol. 28, No. 3, pp. 138.
Eteokleous, N. (2012). Facebook- Asocial Networking Toll for Educational Purposes Develophing Specal Interest Groups. ICICTE 2012 Proceedings. From:
http://www.pewinternet.org/Reports/2011/Why-Americans-Use-Social-Media/Main-report.aspx
Joinson, A. (2008). Looking at, Looking up or Keeping up with’ people? Motives and  uses of Facebook. CHI 2008 Proceedings-Online Social Networks. Florence, Italy. 
Kaplan, A. & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons.
Newberry. (2001). Raising Student Social Presence In Online Classes. Web Net 2001 Proceedings (In Press).
Smith, A. (2011). Why Americans Use Social Media. From:
http://www.money.cnn.com/2012/10/04/technology/facebook-billion-users/index.html
Smith, A. (2012). Laurie Segall and Stacy Cowley.