نوع مقاله : شبکه اجتماعی

نویسنده

دکترای علوم ارتباطات، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

چکیده

رشد روزافزون شبکه‌های اجتماعی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آنها، مطالعه در خصوص این رسانه‌ها را حایز اهمیت و ضرورت کرده است، بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی آسیب‌های ناشی از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان شهر اردبیل بوده است. جامعه آماری پژوهش را نوجوانان و جوانان 15 تا 30 ساله اردبیل تشکیل می‌دهند که از میان آنها 380 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده و با روش پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی با افت تحصیلی، اعتیاد اینترنتی، بحران هویت، به خطر افتادن سلامت جسمی، گوشه‌گیری و نداشتن تمرکز، همبستگی مستقیم وجود دارد به این معنا که هر اندازه میزان عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بیشتر باشد، این عوارض افزایش بیشتری می‌یابد. همچنین بین میزان عضویت و فعالیت نوجوانان و جوانان در شبکه‌های اجتماعی با عواطف خانوادگی و ارتباطات واقعی کاربران همبستگی معکوس وجود دارد؛ به این معنا که هر‌چه میزان عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بیشتر باشد، میزان عواطف خانوادگی و ارتباطات واقعی آنان کمتر خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Vulnerabilities of Joining and Being Active in Social Networks Affecting Adolescents and Youths in the City of Ardabil

نویسنده [English]

  • Ali J'afari

Assistant Prof. in Communication Sciences, Ardabil Azad Uni.

چکیده [English]

The growing number of social networks and their social and cultural implications has made the study and understanding of these implications important and necessary. The present paper aims to examine the vulnerabilities surrounding joining and using these social networks byaffecting adolescents and youths in the city of Ardabil. The population for this research includes all adolescents and youths between 15 to 30 years of age in the city of Ardabil, among which 380 individuals were selected using multi-stage clustered sampling and consequently surveyed. The findings show that there is a direct correlation between the level of using social networks and such vulnerabilities as poor education performance, getting addicted to the Internet, identity crisis, physical risks, isolation and lack of concentration. In other words, the more the level of membership and activity is, the higher the risk of poor education performance, getting addicted to the Internet, identity crisis, physical risks, isolation and lack of concentration. There is an adverse correlation between the level of membership and activity and users' familial feelings and real communication. In better words, the more the level of membership and activity is, the lesser the users' familial feelings and real communications would be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Vulnerabilities
  • Adolescents and Youths
  • Membership and Activity
  • Ardabil
آقا بابایی، عزیز‌اله و تاجی، محمدرضا. (1391). عوامل مؤثر بر شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی کاربران کافی‌نت‌ها در شهرستان شهرکرد). مجموعه مقالات همایش ملی رسانه و مسائل اجتماعی ایران. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی.
برات دستجردی، نگین و صیادی، سمیه. (1391). بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه‌های پیام‌نور شهر اصفهان. فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، 10 (5) ، صص 341ـ 332.
تمنایی‌فر، محمدرضا؛ صدیقی ارفعی، فریبرز و گندمی، زینب. (1392). رابطه میزان استفاده از اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی کاشان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 2 (17)، صص 82 ـ78.
حسین‌آبادی، مریم. (1391). شبکه‌های اجتماعی معرف سبکی از زندگی (نگاهی به تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی کاربران). روزنامه رسالت، 7692، صص 7ـ6.
ستارزاده، داوود. (1386). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به اینترنت و پیامدهای آن. فصلنامه علوم اجتماعی، 14.
صادقیان، عفت. (1384). تأثیر اینترنت بر کودکان و نوجوانان. مجله الکترونیکی نما، 4.
گیدنز، آنتونی. (۱۳۷۷). جامعه‌شناسی (ترجمه منوچهر صبوری). تهران: نی.
محمدبیگی، ابوالفضل؛ قضاوی، علی؛ محمدصالحی، نرگس؛ قمری، فرهاد و سعیدی، عاطفه. (1388). تأثیر وابستگی به اینترنت بر وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 12 (4)، صص 102ـ95.
معمار، ثریا؛ عدلی‌پور، صمد و خاکسار، فائزه. (1390). شبکه‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران). فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1 (4).
مک‌کوئیل، دنیس. (1385). درآمدی بر نظریه‌های ارتباطات جمعی (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
مهدی‌زاده، سید‌محمد. (1389). نظریه‌های رسانه:اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران همشهری.
ناستی‌زایی، ناصر. (1387). بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت.طبیبشرق، 11 (6)، صص 72ـ56.
Gerbner, G. (1994). Mass Media and Human Communication Theory, in Dance. F.E.X. (ed.), Human Communication Theory, New York: Holt, Rinehart & Winston.
Kraut, R.; Kiesler. S. & Boneva, B. (2002). The Internet Paradox Revisited. Journal of Social, Issuen, 58, Pp. 49-74.
Piatila, V. (1977). on the Effects of Mass Media: some Conceptual ViewGrenaa: GMT.
Sanders, Ch. E.; Tiffany, M.; Field, M. D. & Kaplan, M. (2000). The Relationship of Internet use to Depression and Social Isolation among Adolescents. Journal of Adolescence, 35, Pp. 237-242.
Windahl, S.; Signitzer, B. & Olson, J. T. (1992). Using CommunicationTheory; an Introduction to planned Communication, Sage Publication, Inc.
Young, KS. & Rodgers, RC. (2000). The Relationship Between Depression and Internet Addiction. Cyberpsychol Behav, Pp. 8-25.