نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشگاه تهران

2 دکترای مدیریت دولتی، استاد دانشگاه تهران

3 دکترای مدیریت رسانه، دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

رسانه‌ها علاوه بر کارکردهای ذاتی اطلاع‌رسانی و آموزشی، در سال‌های اخیر، جنبه اقتصادی به خود گرفته‌اند و بویژه، انواع دیجیتال آنها، به عنوان یک منبع درآمد بزرگ و به عبارت دیگر، نوعی کسب‌و‌کار، مطرح شده‌اند. هدف از پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای کسب‌وکار رسانه‌های دیجیتال مبتنی بر اینترنت در ایران است. این پژوهش از نوع کیفی است و با به کارگیری روش نظریه داده بنیاد یا نظریه برخاسته از داده انجام گرفته است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته از میان 12 مؤسسه رسانه‌ای دیجیتال کشور شامل چهار دسته اصلی تولید‌کنندگان محتوا، فروش محصولات/ خدمات، پشتیبانی و نرم‌افزار و تبلیغات جمع‌آوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در چارچوب کسب‌وکار رسانه‌ای، شش عامل رسانه دیجیتال، دولت، شرکت‌ها و سازمان‌ها، عموم (مشتریان)، شرکت‌های تبلیغاتی و سایر رسانه‌ها، بازیگران اصلی محسوب می‌شوند که توازن در تعاملات آنها، موجب دوام و استمرار کسب‌وکار رسانه‌ای خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring Business Model of Internet-based Digital Media

نویسندگان [English]

  • Abbas Niknejad 1
  • Seyyed Mohammad Moqimi 2
  • Taher Roshandel Arbatani 3

1 assistant prof. in media management, Tehran Uni.

2 full prof. in pulbic management, Tehran Uni

3 assistant prof. in media management, Tehran Uni.

چکیده [English]

In addition to their inherent educational and informational functions, media have an economic side, and particularly the digital ones are treated as a great revenue source or a business as a whole. The present study proposes a framework for business in internet-based digital media. This is a quantitative research applying Grounded Theory to reach its objectives. Research data were collected through semi-structured interviews with 12 digital media institutes’ content suppliers, products/services sales persons, IT and technical and advertising staff. Findings indicate that in the media business model, there are six main players, namely, digital media, government, firms and organizations, public (customers), advertising agencies and other media. Establishing balance among these sectors would lead to sustainability of the media business.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Business
  • Digital Media
  • grounded theory
  • The Internet
  • Business Model

 

ادیب حاج باقری، محسن. (1385). روش تحقیق گراندد تئوری. تهران: نشر و تبلیغ بشری.
خواجه‌ئیان، داتیس و جانه، سارا. (1390). ارائه الگوی مدیریتی مطلوب در رسانه برای دستیابی به اهداف سال همت و کار مضاعف با تلفیق اثربخشی الگوهای مدیریت سازمانی.فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی18 (2)، صص 73ـ103.
خواجه‌ئیان، داتیس؛ فرهنگی، علی‌‌اکبر و هادوی‌‌نیا، عباس. (1388). طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فنّاوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی 16 (4)، صص11ـ36.
سازمان فنّاوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات. (1391). ضریب نفوذ اینترنت در ایران. بازیابی شده از: http://www.195.146.59.33/matma
صلصالی، مهوش؛ فخر موحدی، علی و چراغی، محمد علی. (1386). تحقیق گراندد تئوری در علوم پزشکی (فلسفه و اصول کاربردی). تهران: بشری.
مجلس شورای اسلامی. (1389). قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ1390).
معتمدنژاد، محمدکاظم. (1386). وسایل ارتباط جمعی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
مقیمی، سیدمحمد. (1387). کارآفرینی در سازمان‌های دولتی. تهران: فراندیش.
مرکز توسعه فنّاوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال. (1387). کتابچه دومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ویکس، ژان لوبلان و همکاران. (1388). مدیریت رسانه (ترجمه طاهر روشندل‌ اربطانی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
Berthod, O.; Huyskens, O. & Loebbecke, C. (2007). New Media Entrepreneurship: Success Drivers of User-Community-Driven Internet Ventures. Sweden, Jonkoping: JOMBS workshop, March, pp. 23-24.
Carrie, J.; Davis, K.; Flores, A.; Francis, J.M.; Pettingill, L.; Rundle, M. & Gardner, H. (2010). Young People, Ethics and the New Digital Media. Contemporary Readings in Law and Social Justice, Vol. 2, No. 2, pp. 215-284.
Hang, M. & Van weezel, A. (2005). Media and Entrepreneurship: a Survey of the Literature Relating to Both Concepts. Sweden, Jonkoping international business school.
Hang, M. (2007). Media Business Venturing: a Study on Choice of Organizational Mode. Jonkoping International Business School, Ph.D. Dissertation.
Hoag, A. & compaine, B. (2007). Media Entrepreneurship: Missionaries and Merchants. Media Management and Economics AEJMC Conference.
Hoag, A. & Seo, S. (2005). Media Entrepreneurship: Definition, Theory and Context. Paper presented at the NCTA Academic Seminar, San Francisco, April 2, 2005.
Mc Phillips, S. & Merlo, O. (2008). Media Convergence and Evolving Media Business Model: an Overview and Strategic Opportunities. The Marketing Review. Vol. 8, No. 3, pp. 237-253.
Proctor, R.W. (2011). Understanding and Improving Cross-Cultural Decision Making in Design and Use of Digital Media: A Research Agenda. International Journal of Human-Computer Interaction Vol. 27, No. 2, pp.151-190.
Smith, E.H. (2008). Trends in Digital Media 2007. TESL-EJ, Vol. 11, No. 4, pp.1-13.
Truong, Y.; Mc Coll, R. & Kitchen, P. (2010). Perceptions of Advertising Strategies for Digital Media. International Journal of Advertising, Vol. 29, No. 5, pp. 709-725.