نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دکترای جامعه‌شناسی، دانشیار دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

چکیده

حضوردرفضایمجازی شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک،بنابرویژگی‌ها،امکانات و کارکردهایخاص اینفضا وباعنایتبهوضعیت اجتماعی،سیاسی،فرهنگی جوانان در کلان‌شهرهایدر حالگذار، تأثیرات عمیقیبر جنبه‌هایمختلفهویتوبهتبعآن،سبکزندگی کاربران ایرانی بویژهدانشجویان،به مثابه بزرگ‌ترینطیف مخاطبانوفعالاناینفضا، می‌گذارد. از این رو، مقاله حاضر، رابطه حضور و تعامل در شبکه‌ اجتماعی فیس‌بوک را با هویت بازاندیشانه دانشجویان مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش، به روش پیمایشی و از طریق نمونه‌گیری طبقه‌بندی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان کاربر فیس‌بوک دانشگاه تبریز ‌در سال‌ تحصیلی 92ـ1391 تشکیل داده و حجم نمونه 424 نفر برآورد شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آنند که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده‌، میزان مشارکت و فعالیت، نوع استفاده و نوع امکانات و قابلیت‌های شبکه‌ اجتماعی فیس‌بوک رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Facebook and Formation of Rethinking Identity among Tabriz University Students

نویسندگان [English]

  • Samad Adlipour 1
  • Behjat Yazdkhasti 2
  • Faezeh Khaksar 3

1 sociology

2 assistant prof. in sociology, Isfahan Uni

3 social sciences

چکیده [English]

Entering the virtual space of such social networks as Facebook, affects deeply the Iranian students’ identity and their lifestyles due to certain characteristics, options and functions of these media as well as the social, political and cultural status of Iranian students in the transitional context of the country’s metropolitan cities. The present article studies the relationship between using and interacting with Facebook and the students’ rethinking identity. This study is a survey carried out through stratified sampling and the research population consists of Tabriz University students using Facebook. The subjects consisted of 424 students from this university. The findings indicate that there is a significant positive relationship between duration of membership, usage extent, participation extent, the type of facilities, Facebook capabilities and the social media of Facebook.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social media
  • Facebook
  • Identity
  • Rethinking Identity

 

برگر، پیتر و همکاران. (1381). ذهن بی‌خانمان، نوسازی و آگاهی (ترجمه محمد ساوجی). تهران: نی.
تنهایی، ابوالحسن. (1385). بازنگری شرح ذایتلین از چشم‌انداز دیالکتیکی خود، کنش و حال در نظریه جورج هربرت مید. فصلنامه تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، 2 (1).
جنکینز، ریچارد. (1391). هویت اجتماعی (ترجمه تورج یاراحمدی). تهران: شیرازه.
دادگران، محمد؛ ببران، صدیقه و علی‌پور‌تبریزی‌نژاد، زری. (1390). بررسی تأثیر اینترنت بر شکل‌گیری و رشد هویت بازاندیشانه. فصلنامه فرهنگ ارتباطات، 3 (3).
ذکایی، محمد سعید و خطیبی، فاخره. (1385). اینترنت و تغییرات هویتی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 2 (7).
شالچی، سمیه. (1384). هویت بازاندیشانه و رسانه‌ها: بررسی شکل‌گیری هویت بازاندیشانه و ارتباط آن با رسانه‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
عدلی‌پور، صمد. (1391). تبیین جامعه‌شناختی پیامدهای شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان. رساله کارشناسی ارشد. اصفهان: دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
کرم‌الهی، نعمت‌الله. (1390). اینترنت و دینداری. قم: بوستان کتاب.
گیدنز، آنتونی. (1388). تجدد و تشخص (ترجمه ناصر موفقیان). تهران: نی.
گیدنز، آنتونی‌. (1389). پیامدهای مدرنیت (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: مرکز.
Boyd, D. & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. Vol. 133, pp. 210- 230.
Grasmuck, S. (2009). Facebook & Identity. Journal of Computer-Mediated Communication. 15, pp. 158-188.
Kelley, F.L. (2007). Face-Time: The Construction of Identity on Facebook. London: Wadsworth.
Martin, J.; Zhao, S. & Grasmuck, S. (2007). Identity Construction on Facebook: Digital Empowerment in Anchored Relationships. Computers in Human Behavior. 24, pp. 1816-1836.
Moinian, F. (2006). The Construction of Identity on the Internet: Oops! I've Left My Diary Open to the Whole World!. London: Sage Publications.
Pempek, ­T.A.; Yermolayeva, Y.A. & Calvert, S.L. (2009). College Students' Social Networking Experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30‌, pp. 227-238.
Turner, J. H. (2003). The Structure of Sociological Theory.Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
Valkenburg, Patti; Schouten, A. & Jochen, P. (2005). Adolescentʼs Identity Experiments on the Internet. Journal of new media & society. Vol. 7, No. 3, pp. 383- 402.