نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه اصفهان

2 کارشناس‌ ارشد برنامه‌ریزی فرهنگی، دبیر آموزش و پرورش اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تجارب زیسته مادران و پدران در خصوص آسیب‌های فرهنگی ‌اینترنت بوده است. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدار‌شناسی است. شرکت‌کنندگان در ‌این پژوهش، مادران و پدران دانش‌آموزان دوره متوسطه در شهر سمیرم بوده‌اند. اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری و با روش 7 مرحله‌ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های ‌این پژوهش نشان می‌دهد، ادراک والدین از آسیب‌های فرهنگی اینترنت در سه مؤلفه قابل تقسیم‌بندی است. آسیب‌های ‌اینترنت در زمینه ارزش‌ها؛ شامل دسته‌بندی فرعی ارزش‌های دینی، مذهبی و اخلاقی؛ آسیب‌های‌ اینترنت در زمینه هنجارها شامل دستهبندی فرعی حجاب، ارتباطات، اقتصاد خانواده و آداب و رسوم و آسیب‌های ‌اینترنت در خصوص هویت ملی.در مجموع، مادران و پدران سمیرمی اینترنت را حاوی محتوایی متعارض با فرهنگ جامعه ارزیابی کرده‌اند. به نظر آنها، استفاده از محتوای غیر‌اخلاقی سایت‌های اینترنت بر هویت ملی، هویت فردی و ارزش‌های دینی و اخلاقی فرزندانشان اثر منفی داشته است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experiences of High School Female Students’ Parents on the Possible Internet-Related Cultural Harms: A Case Study of Semirom City

نویسندگان [English]

  • Sorayya Me’mar 1
  • Fatemeh Qorbani 2

1 assistant prof. in sociology,Isfahan Uni.

2 cultural planning

چکیده [English]

The present article aims to examine the lived experiences of students’ parents with regard to the Internet cultural harms inflicted on their siblings. The research employs a qualitative and phenomenological approach to reach its objectives. The participants in the study were mothers and fathers of high school female students from Somirom city. The data were collected through a semi-structured interview and analyzed through the 7-phased Colaizzi approach. The findings indicate that the parents’ understanding of the possible Internet cultural harms could be divided into three categories:
The value-related Internet possible harms which include religious and ethical values; the norm-related Internet possible harms which include dress code, communications, family economy and traditions; and finally national identity-related Internet possible harms.
In sum, Somirom parents viewed the Internet content as conflicting with their society culture. They thought using unethical content of the Internet has a negative effect on their national identity, personal identity and religious and ethical values of their siblings.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural damage
  • The Internet
  • Values
  • Norms
  • Identity

 

آشنا، حسام‌الدین. (1380). اینترنت و امنیت، فرهنگی ـ سیاسی.مجموعه مقالات کمیسیون ملی یونسکو، صص241ـ236.
ابراهیم‌آبادی، حسین. (1388). الگوی استفاده از ‌اینترنت: محیط یادگیری و بافت فرهنگی و اجتماعی. تحقیقات فرهنگی، 2 (3)، صص 118ـ 97.
برج‌علی، امیر. (1382 ). بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع استفاده از ‌اینترنت در دانش‌آموزان. تازه‌های علوم شناختی، 1 (5)، صص 44ـ39.
بل، دیوید. (‌1389‌). درآمدی بر فرهنگ‌های سایبری‌ (ترجمه مسعود کوثری). تهران: جامعه‌شناسان.
پستمن، نیل. (1384). زندگی در عیش مردن در خوشی (ترجمه صادق طباطبایی). تهران: اطلاعات.
تامپسون، جان. (1379). رسانه‌ها و نوگرایی )ترجمه علی‌ ایثاری کسمایی(. تهران: مؤسسه ‌ایران.
ذکایی، محمد سعید. (1386). تحول الگوهای سبک زندگی جوانان در ایران. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی.
رحمت‌آبادی، اعظم. (1385). مطهری و آسیب‌شناسی فرهنگی. بازیابی شده از:
وب‌سایت باشگاه‌اندیشه                                   http://www.bashgah.net
رضایی، محمد. (1384). آسیب‌های اعتیاد مدرن. روزنامه همشهری، 43568، ص 8 .
رضوی، سیدمنصور. (1386). اعتیاد به ‌اینترنت و عوامل مؤثر بر آن در ساکنان منطقه 2 غرب تهران. مجله پایش 3 (6)، صص 272ـ 265.
زنجانی‌زاده، هما و محمدجوادی، علی. (1384). بررسی تأثیر ‌اینترنت بر ارزش‌های خانواده در بین دانش‌آموزان دبیرستانی ناحیه 3 مشهد. مجله جامعه‌شناسی ‌ایران، 2 (6)، صص 146ـ 121.
سلیمی، عظیمه. (1388). ارتباطات ‌اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی. مطالعات روان‌شناختی، 3 (5)، صص 35ـ22.
سهرابی، مهدی. (1385). بررسی اثرات استفاده از ‌اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران ‌اینترنت. مجله جامعه‌شناسی‌ایران،4 (7)، صص 95ـ72.
شایق، سمیه؛ آزاد، حسین و بهرامی‌، هادی. (1388). بررسی اعتیاد به‌ اینترنت و رابطه آن با ویژگی‌های شخصیتی در نوجوانان تهران. اصول بهداشت روانی، 2 (11)، صص 158-149.
فرقانی، محمدمهدی. (1380). ارتباطات و توسعه، چهار دهه نظریه‌پردازی. فصلنامه رسانه، 46، صص 53-46.
فرهمند، مریم. (1387). دختران و کاربرد‌ اینترنت. مطالعات راهبردی زنان، 11 (41)، صص 170ـ 135.
کوئن، بروس. (1370). مبانی جامعه‌شناسی (ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل). تهران: سمت.
لال، جیمز. (1379). رسانه‌ها، ارتباط، فرهنگ، رهیافت جهانی(ترجمه مجید نکودست). تهران: مؤسسه ایران.
لطیفی، فریبا و غفاری، لیلا. (1387). بررسی تفاوت‌های جنسیتی در انگیزه‌های خرید الکترونیکی. مطالعات زنان، 1 (6)، صص 33ـ7. 
متعمدنژاد، کاظم. (1379). وسایل ارتباط جمعی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
منتظرقائم، مهدی و شاقاسمی، احسان. (1387). اینترنت و تغییر اجتماعی در ایران. مجله انجمن جامعه‌شناسی ایران، 9 (3 و 4)، صص 142ـ120.
نحاس، جرج. (1379). جهانی شدن، انسان‌شناسی و آزادی در تربیت (ترجمه طاهره اختری). تهران: مجموعه مقالات بازتاب اندیشه در مطبوعات ایران.
نصرآبادی، علیرضا. (1387). تجربه جوانان از زندگی با ‌اینترنت. مجله علوم رفتاری، 2 (4)، صص 337ـ333.
یوسفی، نریمان. (1383). شکاف بین نسل‌ها، بررسی نظری و تجربی. تهران: نشر پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
Bauserman, R. (2003). Child pornography Online: Myth, Fact, and Social Control. In the Journal of Sex Research: May, Vol. 40, No. 2, p. 219.
Derne, S. (2005). The Effect Of Cultural Globalization in Indiaِِِ. In The Journal of sex Research, Vol. 14, No. 5, p. 118.
Duran, M.A. (2003). Internet Addiction Disorder. Psychology journal, Vol. 7, No. 1, pp. 55-68.
Hamburger, Y.A. & Artzi, E. (2003). Loneliness and Internet use, Computers in Human Behavior, 19, pp.71-80.
Kiesler, S. (2002). Internet Evolution and Social Impact. IT & Society 1 (I), pp. 120-134.
Kraut, R. (1998). Internet Paradox: a Social Technology that Reduces Social Involvement and Psychological Well Being? American psychologist, 53, pp. 1017-1031.
Lim, I.O. (2004).A Learning System for Internet Addition Prevention. Proceedings of IEEE. International Conference on Advanced Learning Technologies.
Montes, J. (2003). Confronting Cyber-Crime in Americas (English Version), Washington.
Morahan, M.J. & Schumacher, P. (2003). Loneliness and Social Uses of the Internet, Computers in Human Behavior, 19, pp. 659 - 671.
Solano, C. & koster, N. (1989). Loneliness and Communications Problems: Subjective Anxiety or Objective Skills? Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 15, pp. 126 -133.
Suler, J. (2007). Psychology of Cyberspace, Science Monitor.