نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی عمومی، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

4 کارشناسی ارشد روان‌شناسی کودک، دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه با توجه به تغییر و تحولات جوامع مدرن و فراتر رفتن دامنه کنش افراد از حد دوستان و آشنایان به نهادها و سازمان‌ها، مسئله اعتماد اجتماعی اهمیتی خاص پیدا کرده است. اعتماد اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی تقویت یا تضعیف می‌شود که یکی از آنها رسانه‌های جمعی است. از این رو هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه رسانه‌های جمعی در دو شکل داخلی (رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجلات) و برون‌مرزی آن (اینترنت، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی مجازی) با اعتماد اجتماعی و ابعاد آن است‌. پژوهش حاضر، به‌ روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته با حجم نمونه 600 نفر در بین جوانان 18 تا 33 سال کلان‌شهر تبریز در سال 1392 انجام شده است. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که رسانه‌های داخلی باعث افزایش اعتماد اجتماعی و رسانه‌های خارجی باعث کاهش آن می‌شوند. همچنین، بین میزان استفاده از رسانه‌های داخلی و خارجی با اعتماد میان‌فردی رابطه معناداری مشاهده نشد، اما بین میزان استفاده از رسانه‌های داخلی با اعتماد به نظام و اعتماد تعمیم‌یافته رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد، اما بین رسانه‌های خارجی با این دو نوع اعتماد، رابطه معکوسی به چشم می‌خورد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Media Consumption and Social Trust A case study of Tabriz City’s Youths

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah Ahmadi 1
  • Samad Adlipour 2
  • Asiyeh Sepehri 3
  • Mohammad Hasanalizadeh 4

1 assistant prof. in general psychology of shahid Madani Uni

2 sociology

3 educational psychology

4 child psychology

چکیده [English]

Given today’s fast and increasing changes in modern societies as well as the expansion of the scope of individuals’ actions beyond friends and relatives to institutions and organizations, social trust has gained special weight. Social trust gets weakened or reinforced by a number of factors, of which one is mass media. The present research aims to study the relationship between mass media (both domestic and world service) and social trust. A survey was carried out through a researcher-made questionnaire and with a sample of 600 young people aged between 18 and 33 from Tabriz city in 1392 (solar calendar). Multi-staged cluster sampling was used in the research. Findings indicate that domestic media (radio and television, papers and magazines) raise social trust and foreign media do the opposite. There was no significant relationship between media usage and inter-personal trust. However, there was a direct positive relationship between domestic media consumption and generalized trust to the Islamic republic, but there was a reverse relationship between foreign media usage and the two types of trust.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Trust
  • Generalized Trust
  • Inter-Personal Trust
  • Media Consumption

 

ابراهیمی، قربان‌علی و بابازاده‌ بائی، علی. (1390). بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 6 (21)، صص 96-77.
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. (1380). بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان. نامه علوم اجتماعی، 17، صص31-3.
اوجاقلو، سجاد و زاهدی، محمدجواد. (١٣٨٤). بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان. مجله جامعه‌شناسی ایران، 6 (4)، صص ١٢٥-٩٢.
بدیعی، نعیم و عباس‌زاده، هوشنگ. (1374). بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه‌های خبری. فصلنامه علوم اجتماعی، 7 (1)، صص 215-179.
پیرسون، کریستوفر. (1384). معنای مدرنیت (ترجمه علی‌اصغر سعیدی). تهران: کویر.
جواهری، فاطمه و بالاخانی، قادر. (1385). رسانه و اعتماد اجتماعی: تأثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی. مجله علوم اجتماعیدانشگاه فردوسی مشهد، 3 (1)، صص 29-1.
حسین‌زاده، معصومه و همکاران. (1391). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در شکل‌گیری اعتماد اجتماعی در بین ساکنان شهر رشت. مجموعه مقالات همایش ملی رسانه‌ها و مسائل اجتماعی ایران. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه اصفهان.
حسینی، علی‌اصغر. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی. مجله معرفت،
151 (2)، صص 42-21.
رضوی‌زاده، سیدنورالدین. (1377). وانمایی و سلطه در جریان بین‌المللی خبر. مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مطبوعات ایران. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
ستوده، هدایت‌الله. (1384). آسیب‌شناسیاجتماعی. تهران: آوای نور.
فاضل، رضا و همکاران. (1391). بررسی وسایل ارتباط‌جمعی برون‌مرزی بر انواع اعتماد: مطالعه تجربی شهر تنکابن. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی،7 (20)، صص 168-131.
کلمن، جیمز. (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی (ترجمه منوچهر صبوری). تهران: نی.
گنجی، پروین. (1391). بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر خرم‌آباد). مجموعه مقالات همایش ملی رسانه‌ها و مسائل اجتماعی ایران. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه اصفهان.
گیدنز، آنتونی. (1384). پیامدهای مدرنیت (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: مرکز.
نیازی، محسن و کرمانی ‌نصرآبادی، محسن. (1390). تبیین رابطه اعتیاد به اینترنت بر میزان اعتماد اجتماعی. فصلنامه علوم اجتماعی، 57، صص 182-153.
Coleman, J. (1998). Foundation of Socal Theory. Cambridge: Harwaed University Press.
Dweyer, C. & Hiltz, S. (2007). Trust and Privacy Concern Within Social Networking Sites: A Comparison of Facebook and MySpace. Americas Conference on Information Systems. Retrieved from: http://www. aisel.aisnet.org/amcis2007/339.
Gross, K; Aday, S. & Brewer, P.R. (2004). A Panel Study of Media Effects on Political and Social Trust after September 11, 2001. The Harvard International Journal of Press/Politics,Vol. 9 , No.4, pp. 49-73.
Moy, P. (2000). Media Efects on Political and Social Trust. Journalism and Mass Communication Quartery. Vol. 77, No. 4, pp. 744-770.
Putnam, R. (1998). Bowling Alone: Americas Declining Social Capital. Journal of Democracy, Vol. 6, No. 1.
Scheufele, D. A. & Shah, D.V. (2000). Personality Strength and Social Capital: The Role of Dispositional and Informational Variables in the Production of Civic Participation. Communication Research, Vol. 27, No. 2, pp. 107-131.
Shah, D. (1998). Civil Engagement, Interpersonal Trust and TV use. Political Psychology, Vol. 19, No. 3.
Stone, W. (2001). Measuring Social Capital: Towards a Theoretically Informad Measurement Framework for Researching Social Capital in Family and Community life. Austalion Institute of Family Studies Research Paper. Vol. 24, No. 2.
Sztompka, p. (1999). Trust: A Sociology Theory. UK: Cambridge university press.
Thompson, K.; Heinberg, L.; Altabe, M. & Tantleff-Dunn, S. (1999). Exacting Beauty: Theory, Assessment, Treatment of Body Image Disturbance. Washington, DC: American Psycho; ogical Association.
Uslaner, E.M. (1998). Social Capital, Television, and the Mean World: Trust, Optimism, and Civic Participation. Political Psychology, Vol. 19, No. 3, pp. 441- 467.
Welch, M.R. & Et al. (2005). Determinants and Consequences of Social Trust. Sociological Inquiry,Vol. 75, No. 4, pp. 453-473.