نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

فنّاوری‌های ارتباطی نوین بویژه شبکه‌های اجتماعی در اقصا نقاط جهان، تحولی کیفی در نحوه ارتباط انسان‌ها با یکدیگر ایجاد کرده‌اند. پژوهش حاضر در پی آن است که عوامل مؤثر بر گرایش و جذب مخاطبان شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر را بررسی کند. در این پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شده است و 360 نفر از کاربران این شبکه‌ها (فیس‌بوک و توییتر) به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده‌اند. یافته‌ها بیانگر این است که عواملی مانند تسهیم اطلاعات و آزادی در ارتباط و جریان آزاد اطلاعات در شبکه‌های فیس‌بوک و توییتر در گرایش به این شبکه‌ها تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در فضای رقابتی رسانه‌ها، نبود شبکه‌های اجتماعی بومی موجب گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی بیگانه خواهد شد. بدیهی است که با توجه به ظرفیت شبکه‌های اجتماعی، این رسانه‌ها زمینه‌های مختلفی همچون نوع و محتوای ارتباط و نیز سبک زندگی و تجربه شخصی کاربران را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Impacts of Facebook and Twitter on Members’ Propensity towards Such Networks

نویسندگان [English]

  • Mohammad Soltanifar 1
  • Shirzad Bakhshi 2
  • Saeed Faramarziyani 2

1 assistant prof. in communication science of Azad Uni

2 communication science

چکیده [English]

Modern communication technologies, social networks in particular, across the globe have brought about a quality transformation in humans’ ties with each other. The present study seeks to examine factors influencing individuals’ tendency and attraction towards such social networks as Facebook and Tweeter. A survey was carried on 360 members of these two websites, using purposeful non-probability sampling. The findings indicate that such factors as sharing information, freedom in communications, and free flow of information in Facebook and Tweeter have effects on individuals’ predisposition towards these social networks. The results also show that in the media competitive environment, lack of indigenous social networks might lead individuals into foreign-sourced virtual social networks. Need not to say that social networks, due to their unique capacities, could have impacts on the type and content of communication as well as the users’ lifestyle and personal experiences.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Facebook
  • Tweeter
  • The Internet
  • user

 

بروگمان، یرون. (1389). درآمدی بر شبکه‌های اجتماعی (ترجمه خلیل میرزایی). تهران: جامعه‌شناسان.
سلطانی‌فر، محمد. (1389). فنّاوری‌های نوین ارتباطی، تهران: انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی.
عاملی، سعیدرضا. (1388). شبکه‌های علمی ـ مجازی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
کاشانی، مجید و زارع، سمیه. (1391). مطالعه جمعیت‌شناختی شبکه‌های اجتماعی مجازی. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره پیاپی 56، صص 78-84 .
ضیایی‌پرور، حمید و عقیلی، سیدوحید. (1388). بررسی نفوذ شبکه‌های اجتماعی در میان کاربران ایرانی.تهران: فصلنامه رسانه، 20 (4).
مولایی، محمدمهدی. (1389). شبکه‌های اجتماعی، فراتر از ابزارهای تکنولوژیکی. پایگاه اطلاع‌رسانی مدیا نیوز.
هالن، هارلی. (1376). راهنمای جامع اینترنت. ترجمه محمدرضا آیت‌الله‌زاده شیرازی. تهران: کانون نشر علوم.
Bradley ,p. (2009). Using Twitter in Libraries. [Online]. Available:
http://www.philbradley.typepad.com/phil_bradleys_weblog/2009/01/using-twitter-in-libraries.html[Accessed 10 July2009]
Catanese, S. (2010).Analyzing the Facebook Friendship Graph, International Workshop on Mining the Future Internet (MIFI 10).
Christofides, E.; Muise, A. & Desmarais, S. .(2009). Information Disclosure and Control on Facebook: Are they Two Sides of the Same Coin or Two Different Processes?Cyber  Psychology & Behavior, Vol. 12, No. 3.
Hansen, D.L.; Shneiderman, B. & Smith, M.A. .(2011). Analyzing Social Media Networks With NodeXL: Insights From a Connected World.
Sibona, C. & S. Walczak. (2011). Unfriending on Facebook Friend Request and Online/Offline Behavior Analysis, 44th Hawaii International conference on System Sciences (HICSS),Kauai,HI.
Stern, L.A. & Taylor, K. (2007). Social Networking on Facebook. Journal of theCommunication, Speech-Theatre Association of North Dakota, Vol. 20, pp. 9-20.
Golder, S.A. & Wilkinson, F. (2011). Rhythms of Social Interraction: Messaging Within a Massive online Network. In c. Steinfeld, B.T. Pentland, M.
Mazer, J.P.; Murphy, R.E. & Simonds, C.J. (2000). The Effects of Teacher Selfdisclosure Via Facebook on Teacher Credibility. Learning, Media and Technology, Vol. 43, No. 2, pp. 175-183.
Valenzuela, S.; Pqrk, N. & Kee, K.F. (2009). Is There Social Capital in a Social Network Site? Facebook and College Student's Life Satisfaction, Trusto and Participation. Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 14, No. 4, pp. 875-901.