نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

چکیده

نظر به اهمیت مفهوم‌سازی و تبیین خط‌مشی‌گذاری رسانه‌ای و فقدان مطالعات جدی در این زمینه، پژوهش حاضر، با هدف مفهوم‌سازی و ایجاد یک چارچوب نظری صورت گرفت تا تلاشی در جهت درک چیستی خط‌مشی رسانه‌ای و شناسایی عناصر و مؤلفه‌های آن باشد. برای دستیابی به این هدف، پژوهشگر با انجام مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساخت یافته با گروهی از خبرگان شامل پنج عضو هیئت علمی و هجده دانشجوی دکترا که از تخصص در زمینه‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی، رسانه و ارتباطات، مدیریت استراتژیک و علوم سیاسی برخوردار بودند و با تلفیق دیدگاه‌های آنان با ادبیات موضوع، به طراحی چارچوبی نظری برای مفهوم‌سازی خط‌مشی‌گذاری رسانه‌ای پرداخت. بر اساس اطلاعات به‌ دست آمده، ضمن ارائه تعریف جدید و جامعی از خط‌مشی رسانه‌ای، جایگاه آن در سلسله مراتب خط‌مشی‌گذاری‌ها مشخص و گام‌های تدوین آن شناسایی شد. همچنین عناصر و عوامل تشکیل‌دهنده مورد بررسی قرار گرفت و در پایان، پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی و شناسایی ابعاد گسترده‌تر این پدیده ارائه گردید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptualization the Media Policy: Exploration of factors, process and venue

نویسنده [English]

  • Datis Khajeheian

media management

چکیده [English]

Given the significance of conceptualization and clarification of media policy-making as well as the lack of serious studies in this regard, the present research aims to conceptualize the idea of policymaking in media and offer a theoretical framework to shed lights on components and the nature of such policymaking. To reach this goal, the researcher carried out deep interviews with a group of elites including five academic members, 18 Ph.D. students majoring in public policy-making, media and communications, strategic management and political sciences. The data collected from the interviews as well as the related literature were used to design a theoretical framework for conceptualization of media policymaking. According to the findings, a new conclusive definition on media policymaking and its status in the hierarchy of policies was proposed and steps to codify it were identified. The components of the procedure were studied too and, finally, some suggestions for further study were put forward.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Sovereignty
  • Media Policy
  • New Media Policy
  • Policymaking
  • Media Management

 

آلوین، تافلر. (1385). موج سوم (ترجمه شیهن‌دخت خوارزمی). تهران: علم.
الوانی، سید مهدی؛ شریف‌زاده، فتاح. (1386). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
تسلیمی، محمد سعید. (1388). تحلیل فرایندی خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری. تهران: سمت.
خواجه‌ئیان، داتیس، فرهنگی، علی‌اکبر و هادوی‌نیا، عباس. (1388). طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه با فناوری‌های نوین ارتباطی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 60، زمستان 88 .
روشندل اربطانی، طاهر. (1386). چیستی مدیریت رسانه. فصلنامه رسانه. 70.
محمدی، حمید. (1387). سیاستگذاری رسانه‌ای. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 53، بهار 1387.
هاولت، مایکل؛ رامش، ام. (1380). مطالعه خط‌مشی عمومی (ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
Aris, A. and Bughin, J. (2005). Managing Media Companies. New Dehli: Wiley Publications.
Birkland, T. (2001). Scientists and Coastal Hazards: Opportunities for Participation and Policy Change. Environmental Geosciences, Vol. 8, N. 1, pp. 61-67.
Block, P. Houseley, W. Nicholls, T. Southwell, R. (2001). Managing in the Media. Oxford: Focal Press.
Bolter, J.D. Grusin, R. (1999). Remediation: Understanding New Media. Cambridge: MIT Press.
Casey, B.; Casey, N.; Calvert, B.; French, L.; Lewis, J. (2002). Television Studies; The Key Concepts. (2nd ed.), London: Routledge.
Chan-Olmsted, S.M. (2006). Competitive Strategy for Media Firms; Strategic and Brand Management in Changing Media Markets. Lawrence Erlbaum Associates.
Encyclopedia of Communication and Information. (2006). Macmillan Reference Series, New York: Macmillan.
Graham, N. (1992). Capitalism and communications. London: Sage.
Khajeheian, D., Yousefikhah, S., Ahmadi, A., (2010). Remediation for New Media Ecosystem: Policy making for Future of Television. international conference of European media management education association, London: Sage.
Keung, Lucy. (2008). Strategic Management in the Media, Theory to Practice. London: Sage.
Lasswell, H. (1948). The Structure and Function of Communication in Society. In Lyman Brysan (eds.). The Communication of Idea. London: Harper and Row.
Smith, P. (2009). From Government to Governance: the Case for UK Television Policy. London: University of Leister Press.
Turow, J. (2009). Media Today, An Introduction To Mass Communication. (3rd ed.),London:  Routledge.
Van de Donk, W.B.H.J., Hancher, L., Van Lieshout, P.A.H., Meurs, P.L., Pelkmans, J.L.M., Schoonenboom, I.J., Theeuwes, J.J.M., Winsemius, P. (2005). Media Policy for the Digital Age. The Netherlands Scientific Council for Government Policy, Amsterdam: Amsterdam University Press.
Vivian, John. (2008). The Media of Mass Communication. (9th ed.), CA, Glandale: Person.
Ward, D. (2008). Television and Public Policy: Change and Continuity in an Era of Globalization. Lawrence Erlbaum Association.
Wright, C.R. (1986). Mass Communication: A Sociological Perpective. (3rd ed.), Singapore: Graw Hill Higher Education.