نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه در سازمان‌های یادگیرنده و پیشرو، توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک فرایند الزامی و مستمر، دنبال می‌شود. با توجه به تفاوت و تنوع تعاریف و تعابیر موجود در ادبیات حوزه توانمندسازی منابع انسانی، برخورداری از الگویی معتبر و اجرایی، از‌جمله نیازهای اساسی سازمان‌های هزاره سوم به شمار می‌رود. پژوهش حاضر، با هدف طراحی الگویی مناسب برای توانمندسازی منابع انسانی و به منظور ایجاد ارتباط منطقی میان عواملی همچون؛ زمینه‌های محیطی، ارزش‌های اسلامی، ادراکات و نگرش‌ها، زمینه‌های سازمانی، تفاوت‌های فردی، محیط کار داخلی و توانمندسازی روانی انجام شده است. برای طراحی الگوی مفهومی پژوهش، ابتدا ادبیات نظری در حوزه توانمندسازی منابع انسانی مرور شد و سپس با مطالعه مهم‌ترین الگوهای مطرح شده در زمینه توانمندسازی و در نظر گرفتن شرایط بومی رسانه ملی در ایران، با تکیه بر الگوی ارائه شده از سوی رابینز و همکاران، دو رکن اصلی، یعنی زمینه محیطی و ارزش‌های اسلامی به آن افزوده شد. همچنین برای آزمون الگوی یاد شده تأیید عوامل مؤثر و درک چگونگی تأثیر متقابل متغیرها، از تحلیل عاملی تأییدی (با استفاده از نرم‌افزار لیزرل) استفاده شد.
الگوی معرفی شده در این پژوهش می‌تواند نوعی شناخت کاربردی از موانع و احتمالاً مسیرهای فرایند موفقیت‌آمیز توانمندسازی فراهم آورد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Pattern for Human Resources Empowerment in National Media

چکیده [English]

Today in learner and advancing organizations, empowering human resources must be a necessary sustainable process. Given the multiplicity of the current definitions of empowering human resources in the related literature, a valid and practical pattern is one of the requirements of the third-millennium organizations. The researches aims to build a logical bond among such elements (involved in empowerment) as: environmental grounds, Islamic values, perceptions and attitudes, organizational grounds, personal differences, domestic work place and psychological empowerment. To design the pattern, the researcher first reviewed the related literature and then domesticated the concept of human resources empowerment for the National Media. Relying on the pattern proposed by Robbins et. al, two other pillars, i.e. environmental aspect and Islamic values were accounted for. Confirmatory factor analysis (using LISREL software) was used to test the research conceptual pattern, to confirm the influential factors and explain the variables’ effective interactions.
The proposed pattern in this study could give practical insights into potential successful paths as well as obstacles to empowerment.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Values
  • Human resources empowerment pattern
  • National Media

 

ابطحی، س.، و عباسی، س. (1386). توانمندسازی کارکنان. کرج: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
افق رسانه، (1383). معاونت تحقیقات و برنامه‌ریزی صداوسیما
Carrol, A. (1995). Teamwork vs Team talk: Let,s Get Real About Teamwork & Past the hype: team excellence. Interaction design Inc.
Chang, W., & Huang, T. (2005). Relationship between strategic human resource management and firm performance: A contingency perspective. International Journal of Manpower, 26 5, 434- 449.
Hardy, C., & Leiba-O'Sullivan, S. (1998). The power behind empowerment: implications for research and practice. Human Relations, 51(4), 451- 483.
Lee, J. (2001). The empowerment approach to social work practice: Building the beloved community. New York: Columbia University press.
Leverack, G. (2003). Building Capable Communities: Experiences in Rural Fijian Context. Health Promotion International, 18 (2), 99-106.
Robbins, T.L.; Crino, M.D & Frendal, L.D. (2002). An Integrative Model of the Empowerment process. Human Resource Management Review, 12 (3), 419- 443.
Wallace, m., & Stom, j. (2003). Organizational Change in a Regional Local council. Australian Journal of Business & Social Inquiry, 1 (2), 51-64.
Zimmerman, M. A. (1990). Taking aim on empowerment research: on the distinction between individual and psychological conceptions. American Journal of Community Psychology, 18 (1), 169-177.