نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رفتاری، استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 دکترای مدیریت صنعتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ارزیابی و تعیین اهمیت و جایگاه هر یک از راهبردهای سازمانی، تأثیر به سزایی در تصمیم‌گیری‌های راهبردی، تخصیص منابع و طرح‌های توسعه رسانه ملی دارد، در این میان، اگر چه روش‌ها و الگوهای متعددی برای سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان وجود دارد، مسئله مهمی که در استفاده از آنها مطرح می‌شود، این است که کدام روش نزدیک‌ترین تخمین به واقعیت را در اختیار کاربران و مدیران رسانه قرار می‌دهد. روش سنجش متوازن (بی.اس.سی) را می‌توان از‌جمله روش‌های نوین ارزیابی یکپارچه عملکرد سازمان دانست که با رویکردی متوازن به ابعاد مختلف سازمان‌، راهبردهای سازمانی را به راهکارهای اجرایی ترجمه می‌کند‌. بر همین اساس، در این پژوهش ضمن معرفی مدلی جامع برای سنجش متوازن عملکرد رسانه ملی، ترکیب بهینه‌ای از شاخص‌های کمی ارزیابی عملکرد به روش سنجش متوازن ارائه شده و در چارچوب نظرسنجی از خبرگان، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، شاخص‌های ارزیابی متوازن شبکه خبر سیما رتبه‌بندی شده‌اند. نتایج نشان داد که بین بخش‌های سه‌گانه مدل سنجش ارزش عمومی در ارزیابی عملکرد شبکه خبر تفاوت معنی‌داری وجود دارد‌، در این میان، شاخص‌های مربوط به خلق ارزش عمومی بیشترین اهمیت را دارند‌، شاخص‌های مربوط به ظرفیت عملیاتی در رتبه دوم و در نهایت، شاخص‌های مربوط به توسعه پشتیبانی در رتبه سوم قرار می‌گیرند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Conceptual Model for Balanced Assessment of Performance in National Media: a Case Study of IRINN.

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaiyan 1
  • Abbas Ali Haj Karimi 2
  • Adel Azar 3
  • Hamed Dehqanan 4

1 full prof. in behavior management of Beheshti Uni

2 associate prof. in human resources management of Behshti Uni.

3 full prof. in industrial management of Beheshti Uni.

4 management

چکیده [English]

Assessing and finding out the significance and status of organizational strategies has remarkable effect on strategic decisions, allocating resources and developmental designs of the National Media. Although, there are various models for evaluation and assessment of organizational performance, the key issue is which method provides the users and media managers with the closest estimation to the reality. Balanced Scorecard (BSC) could be considered one of the modern methods of the integrated assessment of organizational performance which employs a balanced approach to an organization’s different dimensions to render organizational strategies into operational ones. Based on  this, the present research introduces a conclusive model to assess the National Media performance and then provides an optimal combination of quantitative indicators for assessing performance based on BSC. It finally employs the results of a survey from experts using hierarchical analysis and categorizes the BSC indicators of IRINN. The findings show that there’s a significant variation between the threefold sections of general value assessment model in assessing IRINN performance. Meanwhile, the indicators of creating general values had the highest value, operational capacity indicators stood at the second point and, finally, the indicators of logistics development stood last.
 

  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conclusive assessment
  • BSC
  • IRINN
  • General value assessment model
  • Performance Management

 

پرویزراد، پیمان. (1381). از اندازه‌گیری عملکرد تا مدیریت عملکرد، سومین همایش بین‌المللی مدیریت کیفیت، تهران.
Bromwich, M., Bhimani, A. (1994). Management Accounting, Pathways to Progress. CIMA Publishing.
Dayal, U. & Catano, V. ( 2002 ). Leader Assessment Evaluation and Development. Kingstone ON : CF Leadership Institute .
Drucker, D.F. (1999). Management Challenges for the 21st Century. Butterworth-Heinemann, Oxford.
Epstein, M.J. & J. Manazoni. (1997). The Balanced Scorecard and Tableau de bord: Translating Strategy in to Action. Management Accounting (Agust): pp. 28-36.
Hirmoto, T. (1988). Another Hiddens Edge- Japanese Management Accounting. Harvard Business Review, July- August, pp. 22-26.
Kaplan, R. & Norton, D. (2003). Putting the Balanced Scorecard to Work at Rock Water. Harward Business Review, 99, pp. 71-79.