نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، مدیر آموزش و پژوهش صدا‌و‌سیمای مرکز کردستان

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

3 دکترای مدیریت، استادیار دانشگاه کردستان

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل و تبیین رابطه بین عوامل محیطی در شکل‌دهی به مدیریت رسانه و همچنین تبیین رابطه بین مالکیت و مدیریت رسانه صورت گرفته است. بر این اساس، نظام‌های سه‌گانه مدیریت رادیو‌ـ تلویزیون (تجاری، عمومی و دولتی) به روش مقایسه تطبیقی تحلیل شدند و شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه تطبیقی، سازمان رسانه‌ای به مثابه یک سیستم باز در نظر گرفته می‌شود که در تعامل با محیط قرار دارد، بنابراین، دو سیستم شامل سیستم مدیریت، با چهار زیر سیستم؛ مالکیت و نظارت، فلسفه مدیریت، راهبرد تولید و راهبرد پخش و سیستم محیط نیز باچهار زیرسیستم؛ تأمین منابع مالی، مخاطبان، فناوری‌های ارتباطی و جهانی شدن مورد توجه قرار گرفتند. نتیجه کلی پژوهش این است که هر کدام از نظام‌های مدیریت رسانه، از ساختارهای محیطی خاصی تبعیت می‌کنند و عوامل محیطی نقش مهمی در شکل‌دهی به مدیریت رسانه دارند. مالکیت رسانه نیز مدیریت رسانه را شکل می‌دهد، در‌ حقیقت، ساختارهای محیطی بین نقش مالکان و مدیران رسانه همگرایی ایجاد می‌کند و عملکرد آنها را به منظور دستیابی به الزامات ساختاری در مدیریت رسانه در یک راستا قرار می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media Management in the Age of Globalization (A Comparative Study of Media Management Systems)

نویسندگان [English]

  • Shirzad Khancheh Sepehr 1
  • Erfan Naseri 2
  • Fakhreddin Marufi 3

1 media management

2 sociology

3 assistant prof. in management of kordestan Uni.

چکیده [English]

The present study aims to shed lights on the relationship between natural elements shaping media management as well as the relationship between media ownership and management. Thus, triple systems of TV-radio management (commercial, public and governmental) were analyzed using a comparative method. In the comparison, media organization is considered as an open system which interacts with the environment, hence, two systems including management system with four sub-systems, i.e. ownership and supervision, management philosophy, production strategy and broadcasting strategy, and environment system with four sub-systems including, supplying financial resources, audiences, communicative technologies and globalization were addressed. The findings of the research indicate that any media management system assumes certain environmental structures and natural factors play a key role in shaping media management. Media ownership, in turn, will shape media management. In fact, environmental structures bring about the convergence of media owners and managers’ roles and put their performance on the same track to reach structural requirements in media management.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV
  • Radio
  • Open system
  • Ownership
  • Media Management
  • Comparative analysis

 

استرینانی، دومینیک. (1379). مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه (ترجمه ثریا پاک‌نژاد). تهران: گام نو.
اکبرزاده جهرمی، سید جمال‌الدین. (1388). تلویزیون تعاملی و موانع راه‌اندازی آن در ایران. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 16 (3)، صص 63ـ37.
اینگلیس، فرد. (1377). نظریه رسانه‌ها (ترجمه محمود حقیقت کاشانی). تهران: مرکز تحقیقات صدا‌و‌سیما.
تامپسون، جان ب. (1380). رسانه‌ها و مدرنیته (ترجمه مسعود اوحدی). تهران: سروش.
خواجه‌ئیان، داتیس؛ فرهنگی، علی‌اکبر و ‌هادوی‌نیا، عباس. (1388). طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 16 (4)، صص 36ـ11.
رشکیانی، مهدی. (1386). طراحی الگوی مطلوب نظام مدیریت رسانه ملی (صدا‌و‌سیما) از دیدگاه متخصصان رسانه‌ای کشور. فصلنامه رسانه، 18 (2)، صص 142ـ117.
روشندل اربطانی، طاهر. (1386). چیستی مدیریت رسانه. فصلنامه رسانه، 18 (2)، صص 20ـ9.
زاهدی، شمس‌السادات. (1385). مدیریت فراملیتی و جهانی،نگرش تطبیقی. تهران: سمت.
ساروخانی، باقر. (1384). جامعه‌شناسی ارتباطات. تهران: اطلاعات.
سیلنبرگ، جان ون و مک کوئیل، دنیس. (1386). تغییر پارادایم سیاست رسانه‌ای: به سوی یک پارادایم سیاسی ارتباطی جدید (ترجمه زهرا رضایی و شهرود امیرانتخابی). رسانه، فرهنگ و مدیریت، (13)، صص 112ـ83 .
لال، جیمز. (1378). رسانه‌ها، ارتباطات، فرهنگ: رهیافتی جهانی (ترجمه مجید نکو‌دوست). تهران: ایران.
نات، راگو. (1382). مدیریت تطبیقی (ترجمه عباس منصوریان). تهران: سمت.
وبلیر، روبرت. (1389). رسانه جهانی، نئولیبرالیسم و امپریالیسم (ترجمه ایمان هنرپور). ماهنامه افق رسانه، (85)، صص 81 ـ74.
ویلیامز، کوین. (1386). درک تئوری رسانه (ترجمه رحیم قاسمیان). تهران: ساقی.
Armstrong,‌ M. (2005). Public Service Broadcasting. Fiscal Studies, Vol. 26, N. 3, pp. 281-299.
Bagdikian, B.H. (1997). The New Media Monopoly. Boston: Beacon.
Beth Huntemann, N. (2005). Policy and Culture in the Digital Age: A Cultural Policy Analysis of the US Commercial Radio Industry. doctoral thesis, University of Massachusetts.
Buckley, M. (2008) .Tow Principles of Broadcast Media Ownership for a Democratic Society. Journal of Business Ethics, 82, pp. 821-834.  
Chen, D. & Waterman, D. (2007). Vertical Ownership, Program Network Carriage, and Tier Positioning in Cable Television: An Empirical Study. Review of Industrial Organization, Vol. 30, N. 2, pp. 227-251.
Federal Communications Commission. (2004). Annual Assessment of the Status of Competition in the Market for the Delivery of Video Programming. US: Washigton, D.C.
Fisk, J. (1993). Postmodernism and Television, In J .Curran & M .Gurevitch (Eds.), Mass Media and Society. London: Edward Arnold.
Franklin, B. (2005). Television Policy: The Mac Taggart Lectures. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Golding, P. & Murdock, G. (1993) .Culture, Communications and Political Economy, in J. Curran & M. Gurevitch (eds.), Mass Media and Society. London: Edward Arnold.
Hargreaves, H.S. (2005) .Public Service Broadcasting. Economic Policy, Vol. 20, N. 41, pp 111-157.
Herman, E. & Chomsky, N. (1994) .Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media. London: Vintage.  
McChesney, R.W. (2007). Communication Revolution: Critical Junctures and the Future of Media. NewYork: New Press.
Picard, R.G. (2003a). Assessment of Public Service Broadcasting: Economic and Managerial Performance Criteria. Javnost-the public, Vol. 10, N. 3, pp. 29-44.   
Picard, R.G. (2003b). Media Firms: Structures, Operations, and Performance. Mahwah .N.J: Lawrence Erlbaum Associates.
Picard, R.G. (2003c). Multimedia Strategies in the Age of Globalization.in Bernard W. Wirtz, (Eds.). hrsg: Handbuch Median-und Multimedia Management. Weisbaden: Gabler, pp. 837-851.
Polo, M. (2004). Regulation for Pluralism in the Media Markets. Mimeo: Bocconi University and IGIER.
Prescott T.J. (2009). Media Management Manual: An Handbook for