نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله، با هدف مطالعه عوامل مؤثر بر تدوین راهبرد در سازمان‌های رسانه‌ای تهیه شده است. از آسیب‌های رایج در هنگام تدوین راهبرد، کم توجهی به متغیرهای ‌تأثیرگذاری است که می‌توانند سمت و سوی این مراحل و خروجی نظام تدوین را تغییر دهند. فنون به کار گرفته شده برای تعیین گزینه‌های راهبردی، طرز تفکر مدیران ارشد و ساختار قدرت ازجمله متغیرهای مهمی هستند که می‌توانند تدوین راهبرد را تحت تأثیر قرار دهند. جامعه آماری این پژوهش را استادان دانشگاهی آشنا با مفهوم ‌راهبرد و مدیران ارشد سازمان‌های رسانه‌ای تشکیل داده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک بوده است. برای آزمون روایی و پایایی گویه‌های پرسشنامه از دیدگاه‌های کارشناسان، انجام پیش آزمون و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ (80/0) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، در سازمان‌های رسانه‌ای، به ترتیب، ساختار قدرت و طرز تفکر مدیران ارشد ‌بیشترین‌ ‌تأثیر را بر فرایند تدوین راهبرد دارند و سپس، مؤلفه‌های نحوه پیمایش تحولات محیطی، روش‌های تعیین گزینه‌‌های راهبردی و نحوه تحلیل تحولات راهبردی قرار می‌گیرند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Factors Affecting Strategy Codification in Media Organizations

نویسنده [English]

  • Abdorreza Amiri

assistant prof. in media management of Tehran Uni.

چکیده [English]

This article aims to examine factors involving in the process of working out strategies in media organizations. One of the common slips in codifying a strategy is overlooking influential variables possibly impacting the whole process of the codification as well as its result. The employed techniques for developing strategies, high ranking managers’ mindset as well as power structure are among significant variables which could affect development of strategies. The research subjects are academic members familiar with the concept of strategy and media organizations CEOs. Related documents and evidence as well as a questionnaire were the two tools to gather research data. To test validity and reliability of the items, specialists’ views, pre-test and Cronbach’s Alpha (80/0) were used. The findings indicate that in media organizations, power structure and CEO’s mindset have respectively the biggest impact on the process of developing a strategy. Such factors as the manner of surveying environmental developments, methods used to determine strategies and the way strategic developments are analyzed stand next.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Organizational Environment
  • Decision-making System
  • information system
  • Power structure

 

انسف، ایگور؛ مک دانل، ادوارد. (1389). استقرار مدیریت راهبردی (ترجمه عبدالله زندیه). تهران: سمت.
رحمان‌ سرشت، ‌حسین. (1371). چند روش برای ارزیابی گزینه‌های استراتژیک. فصلنامه مطالعات مدیریت، 5 (2)، صص 131ـ85.
شوانک، چالرز. آر. (1370). مبانی تصمیم‌گیری استراتژیک‌ (ترجمه عباس منوریان). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
غفاریان، وفا؛ عمادزاده، مرتضی. (1383). معانی نوظهور در مفهوم راهبرد. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
Allison, G.T. (1971). The essence of Decision. Boston: Little Brown.
Andrews, K.R. (1971). New Morizons in Corporate Strategy. McKinsey Quartrly.
Boyd, B. & Fulk, j. (1996). Executive Scanning and Perceived Uncertainty; A Multidimensional Model. Journal of Management, Vol. 22 (1), pp. 1-21.
Dutton, J.; Fahey, L. & Narayanan, V. (1981). Toward Understanding Strategic Issue diagnosis. Strategic Management, 2, pp. 61-75.
Hambrick, D.C. (1982). Environmental scanning and organizational strategy, Strategic Management, Vol. 3, pp. 159-174.
Lin, H.C, (2004). Decision Theory and Analysis ; In Futurics, Strategic Management, Vol. 28 (1), pp. 27-46.
Lioyd, A. & Milliner, D. (2006). Decision-Making: A Consideration of Chaos Theory. Griffith Business School, Graduate School of Management.
Lyles, M. (1981). Formulating Strategic problems: Empirical analysis and model development. Strategic Management, pp. 61-75.
Mintzberg, H.; Raisinghani, P. & Theoret, A. (1976). The Structure of Unstructured  decision Processes. Administrative Science Quarterly, 2, pp. 246-275.
Priem, R.L.; Love, L.G. & Shaffer, M.A. (2002). Executives Perceptions of Uncertainty Sources; A Numerical Taxonomy and Underlying Dimensions, Journal of Management, Vol. 28 (6), pp. 725-746.
Silver, M.S. (1991). Systems That Support Decision Makers. London: John Wiley & Sons.
Thompson, J.; Arthur, A. & Strickland, A.J. (1990). Strategic Management. London: Wiley.
Tikkanen, H.; Lamberg, J.A.; Parvinen, & P. Kallunki, J.P. (2005). Managerial Cognition, Action and the Business Model of the Firm, Management Decision, Vol. 43 (6), pp. 789- 809.