نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات و مدرس دانشکده صداوسیما

2 دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشگاه تهران

چکیده

توانایی بالقوه رسانه‌ها در رهبری افکار عمومی تنها در سایه مدیریت صحیح در آنها و بر آنهاست که می‌تواند به صورت بالفعل درآید. بحران در صورت فقدان مدیریت صحیح می‌تواند آسیب‌های غیرقابل جبرانی پدید آورد. با توجه به این واقعیت، بررسی نقش و کارکرد رسانه‌ها در فرایند مدیریت بحران، بسیار حایز اهمیت است. از آنجا که درخصوص نقش رسانه‌ها در هنگام وقوع بحران و پس از آن بررسی‌های زیادی صورت گرفته است، در مقاله حاضر، با رویکردی پیشگیرانه، به بررسی نقش رسانه‌های جمعی در مرحله پیش از وقوع بحران پرداخته شده است. پیش‌بینی زود هنگام بحران، تلاش برای پیشگیری از وقوع یا کاهش آثار منفی آن و آماده‌سازی جامعه برای مقابله مؤثر، از مهم‌ترین وظایفی است که رسانه‌های جمعی پیش از وقوع بحران، بر عهده دارند. سازمان صداوسیما با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و با استفاده از مدل پروانه‌ای نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران، می‌تواند از طریق رصد و پایش محیط، آموزش و هدایت افکار عمومی، اطلاع‌رسانی و ایجاد همبستگی ملی، به مقابله پیش‌‌گیرانه با بحران بپردازد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

In Supporting Iran’s Media Crisis Management: a Preventive Approach

نویسندگان [English]

  • Siavash Salavatian 1
  • Taher Roshandel Arbatani 2

1 media management

2 assistant prof. in media management of Tehran Uni

چکیده [English]

Media potentials in leading public opinions could be realized only through a proper management. In the absence of an appropriate management, crisis could lead to irrecoverable damage. Given this, examining the role and function of media in crisis management is of paramount significance. Since there is a remarkable literature on the role of media at the time of a crisis, the present article employs a preventive approach to examine the role of mass media in the stage before a crisis occurs. Predicting a crisis in time, taking action to prevent it or to decrease its consequences as well as preparing the society to face it, are among the most important tasks mass media should assume before the occurrence of a crisis. IRIB could adopt a preventive approach and employ the butterfly pattern of media role in crisis management and take a number of other measures including scanning the environment, training and leading public opinions, informing people and creating national solidarity to face crises in advance.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Media
  • Butterfly Pattern
  • crisis management
  • Media Management

 

انسف، اچ. ایگور و ادوارد جی. مک دانل. (1375). استقرار مدیریت استراتژیک (ترجمه عبدالله زندیه). تهران: سمت.
بشیر، حسن. (1387). رسانه‌ها و معنا‌شناسی بحران. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 15 (55).
پورعزت، علی‌اصغر و همکاران. (1382). طراحی سیستم بسیج امکانات ملی برای مواجهه مناسب با بحران‌های طبیعی و اجتماعی. فصلنامه کمال مدیریت، 2 (4 و 5).
پورعزت، علی‌اصغر و همکاران. (1387). کاربرد نظام برنامه‌ریزی سلولی چند‌لایه در رسانه ملی برای مدیریت بحران در نظام‌های اجتماعی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 15 (55).
تاجیک، محمد‌رضا. (1379). مدیریت بحران: نقدی بر شیوه‌های تحلیل و تدبیر بحران در ایران. تهران: فرهنگ گفتمان.
خجسته، حسن. (1384). بحران بلایای طبیعی و نقش ویژه رادیو در کنترل آن. فصلنامه پژوهش و سنجش، 12 (42 و 43).
رابینسون، جیمز. (1375). بحران، در گزیده مقالات سیاسی و امنیتی (ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی). ج 1، تهران: مترجم.
روشندل اربطانی، طاهر. (1387). نقش مدیریت رسانه در تحول بحران از تهدید به فرصت. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 15 (55).
روشندل اربطانی، طاهر. (1388). تدوین الگوی جامع مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت. فصلنامه دانش انتظامی، 10 (2).
صلواتیان، سیاوش. (1389). رسانه‌ها و مدیریت بحران (پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
طاهریان، مریم.(1388).نقش رسانه در هدایت، فرو‌ نشاندن و مدیریت بحران، مجموعه مقالات بحران و رسانه (2)، تهران: مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام.
فقیهی، ابوالحسن. (1382). مدیریت بحران: آموزه‌هایی از تجارب دیگران. فصلنامه کمال مدیریت، 2 (4 و 5).
قلی‌پور، آرین و همکاران. (1387). وضعیت‌شناسی بحران با رویکرد نظم و امنیت. فصلنامه امنیت و نظم.2 جدید (20)، 163ـ141.
کاظمی، علی‌اصغر. (1366). مدیریت بحران‌های بین‌الملل. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.
کاظمی، علی‌اصغر. (1378). اصول روابط بین‌الملل. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.
لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران. (1385). بازیابی، 25/8/1385 از:
www.mehrnews.com
Aryanpour, A. H. (2000.( Progressive Dictionary: Oversea Version.
Barnes, M.D.; Hanson, C.L.; Len, N.; Meacham, A.T. & McIntyre, E. (2008). Analysis of Media Agenda Setting during and after Hurricane Katrina, American Journal of Public Health, 98, 4, 604-610.
Birkland, T. (1997). After Disaster: Agenda setting, public policy, and focusing events, Washington, DC: Georgetown University Press.
Burnet, J. (1998). A Strategic Approach to Managing Crisis, Public Relation Review, 24, 4.
Cate, F.H. (ed). (1994). The Role of the Media in Disaster Mitigation: Roundtable on the Media, Scientific Information and Disasters, International Disaster Communications: Harnessing the Power of Communications to Avert Disasters and Save Live. Reterived from: www.annenberg.northwestern.edu
Cosgrave, J. (2007). Synthesis report: expanded summary: joint evaluation of the international response to the Indian ocean Tsunami. Reterived from: www.tsunami-evaluation.org
Epstein, E.J. (1973). News From Nowhere. New York: Random House.
Gans, H.J. (1979). Deciding What's News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and Time. New York: Pantheon.
Hermann, C.F. (1963). Some Consequences of Crisis Which Limit the Viability of Organizations, Administrative Science Quarterly, 8, 61-82.
International Federation of Red Cross Societies. (2000). Introduction to Disaster Preparedness. Reterived from: www.ifrc.org
Kaklauskas, A.; Amaratunga, D. & Haigh, R. (2009). Knowledge Model for Post-Disaster Management. International Journal of Strategic Property Management, 13, 117-128.
Kitzinger, J. & Reilly J. (1997). The rise and fall of risk reporting: media coverage of human genetics research. European Journal of Communication, 12, 319-350.
Letukas, L. & Barnshaw, J. (2008). A world-system approach to post-catastrophe international relief. Social Forces, 87, 2, 1063-1087.
Mitroff, I. & Shrivastava P. (1978). Effective Crisis Management. Academy of Management Executive Journal, No 1.
Moeller, S.D. (2006). Regarding the pain of others: Media, bias and the coverage of international disasters. Journal of International Affairs, 59, 2, 173-196.
O’Brien, G. (2006). UK Emergency Preparedness: A Step in the Right Direction? Journal of International Affairs, 59, 2, pp 63-85.
Perrow, C. (1984). Normal Accident, N.Y.: Basic Books.
Quarantelli, E.L. (1991). Lessons from Research: Findings on Mass Communications System Behavior in the Pre, Trans and Postimpact Periods. In Seminar Report on Crises and the Media, Easingwold, England: The Emergency Planning College, 1-60.
Robert, J. (1988). Decision-making during international crisis. London: Macmillan.
Scanlon, J. (2005). Research about the mass media and disaster: never (hardly ever) the twain shall meet. Disasters and Emergency Management: The Convergence of Concepts Issues and Trends from the Research Literature.
Snider, J.H. (2006). How Mass Media Use Crisis Communications for Political Gain: The Broadcast Industry, 9/11, and Hurricane Katrina. Political Communications Section of the 2006, Annual Meeting of the American Political Science Association Conference.
Telg, R. & Raulerson, B. (2000). Firefighter Public Information Officers’ Communication Effectiveness with the Media during the 1998 Florida Wildfires. A Paper Presented to the Southern Association of Agricultural Scientists Agricultural Communications Section, Lexington KY.
Tierney, K. (2007). From the Margins to the Mainstream? Disaster research at the Crossroads. Annual Review of Sociology, 33, 1, 503-25.