نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیای سیاسی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

با پیشرفت و توسعه رسانه‌های ارتباطی و الکترونیکی، بسیاری از مباحث علمی در حوزه سیاست و مشارکت دستخوش دگرگونی شده و مفاهیمی همچون، دموکراسی الکترونیکی در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر رسانه‌های سنتی و جدید بر مشارکت مردم در امر انتخابات بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی‌ـ تحلیلی است. در این تحقیق، مشارکت مردم در دو بعد رسانه‌های سنتی و جدید مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل 175 نفر ازدست‌اندرکاران انتخابات کشور، ازجمله احزاب و گروه‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران، استانداران، فرمانداران و مسئولان ستادهای انتخاباتی در دوره‌های انتخاباتی مختلف در استان تهران بوده است. نتایج نشان می‌دهد، امکاناتی نظیر پیامک‌های تلفن همراه، تبلیغات اینترنتی و ماهواره‌ای، رأی‌گیری و نظرسنجی الکترونیکی، سیاستگذاری و قانون‌گذاری الکترونیکی، افراد یک ملت را به سرعت از تحولات کشور خود آگاه می‌کند و با بالا بردن آگاهی و درک سیاسی، زمینه مشارکت حداکثری شهروندان را از تمام نقاط کشور فراهم می‌آورد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Position of Conventional and Modern Information-Communication Media in Utmost Public Participation

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadi Pour 1
  • Tahmoureth Heidari Mosolu 2
  • Salmane Ansarizade 3

1 * associate prof. in political geography of Tarbiat Modares Uni

2 political geography

3 political geography

چکیده [English]

As technological advances continue to affect communicative and electronic media, most of the academic discussions on politics and social participation have undergone changes, and such concepts as electronic democracy has become the core of the related research. The present study aims to examine the impacts of conventional and new media on people’s turn-out in general elections.
The research methodology in this study is descriptive-analytical. Public turn-out in general elections has been examined in terms of both old and new media. The subjects in this research consisted of 175 officials in charge of holding general elections, including individuals from different political parties and groups, journalists, provincial governor-generals, governors and head of constituents related to various elections in Tehran province over last years. The findings show that such tools as SMS, Internet and satellite advertisement, electronic voting and survey, electronic policy-making and legislating raise public awareness towards the country’s developments, bringing about a rise in the nation’s political understanding and paving the way for citizens’ utmost participation in elections.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communications
  • democracy
  • Electronic Democracy
  • media
  • Cyber Space

 

خانیکی، هادی. (1383). دموکراسی دیجیتال. فصلنامه رسانه، 15 (3).
رحمت‌اللهی، حسین. (1381). خطوط قرمز رسانه‌ها در قوانین. همایش رسانه‌ها و ثبات سیاسی ـ اجتماعی ایران. تهران: پژوهشکده راهبردی.
کیا، علی‌اصغر و عبدالله، علیرضا. (1388). دموکراسی در فضای وب؛ زمینه‌ها و چالش‌ها. مجله سیاسی‌ـ اقتصادی، 23 (259 و 260).
منتظر، غلامعلی. (1381). توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ محور آینده‌نگری در نظام آموزشی کشور. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 8 (3).
مور، ریچارد. کی. (1383). دموکراسی و فضای سایبر (ترجمه عبدالرضا زکوت روشندل). فصلنامه رسانه، 3، پاییز.
مهندسان مشاور شهر. (1388). دموکراسی الکترونیکی و شهروندی جدید. فصلنامه معماری و ساختمان، 18، بهار.
میناوند، محمد ‌قلی. (1385). اینترنت و توسعه سیاسی: حوزه‌ عمومی در فضای سایبرنتیک. مجله پژوهش علوم سیاسی، 2، بهار و تابستان.
هانتیتگتون، ساموئل. (1373). موج سوم دموکراسی (ترجمه احمد شهسا). تهران: روزانه.
Calenda, D. & Mosca, L. (2007). The Political Use of the Internet Information. Communication & Society, Vol. 10.
Carter, L. & Belanger, F. (2005). the utilization of e-government services: citizen trust innovation and acceptance factors. Information Systems Journal, Vol. 15, N. 1.
Castells, M. (2008). Global Governance and Global Politics. Political Science & Politics. Washington: Jan 2008. Vol. 38, No. 1.
Dahlgren, P. (1995). Television and the Public Sphere. London: Sage.
Davis, F. (2008). perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information technology. MIS quarterly. Vol. 23, N. 3.
Denis, W. (2005). Comparing Political Communication: Theories, Cases, and Challenges. Journalism and Mass Communication Quarterly. Columbia: Autumn 2005. Vol. 82, No. 3.
Ferber, p.; Foltz, F. & Puglies, M. (2005). Syberdemocracy Egovernment: the Degree of interactivity on state legislative Website, European Journal of communications, Vol. 20 (3).
Gerstner, J. (2006). The impact of Internet use patterns on political engagement: A focus on online deliberation and virtual social capital. Information Polity, Vol. 11, N. 1.
Gronlund, R. (2006). Democracy in an IT-framed society. Communications of the ACM, Vol. 44, No. 1.
Hague, B. (2009). Media Information and Digital Democracy. London: Routledge.
Henry, S. (2003). Can remote Internet Voting Increase turnout?, Aslib proceedings, Vol. 55, No. 4.
Histigue, D. (2009). Digital Democracy. London: Routledge.
Holt, R. (2009). Legal issue, policy Issues, and the Future of Democracy. The Bridge, Vol. 37, N. 2.
Hoover, S. (2010). Communication media and its audience. London: Routledge.
Johnson, Abbott. (2008). Democracy & Internet. Third world Quarterly. Vol. 42, No. 4.
Lee Kwan, M. (2006). Cyber Psychology & Behavior. Political Behavior, Vol. 27, N. 2.
Malina, A. (2008). Information literacy for active citizenship. London: Routledag.
Revaliki, L. (2010). Online Forums & The Enlargement of Public space Research Findings from a European Project. The Public, Vol. 12 (4).
Rheingold, H. (1998). The virtual community: Homesteading on the Electoronic Frontier. Mass: Addison-westly.
Robbin, A. & Buente, W. (2008). Internet Information and Communication Behavior during a Political Moment:The Iraq War, March 2003. Journal of the American Society for Information Science and Technology, May 13, 2008.
Samuel, J. & Brian, S. (2008). Analyzing the representativeness of Internet political participation. Political Behavior, 27 (2).
Schaupp, L.C. & Carter, L. (2005). E-voting: from apathy to adoption, the Jornal of Enterprise Information Management, Vol. 18, N. 5.
Smith, A.D. & Clark, J.S. (2005). Revolutionizing the voting process through online strategies. Online Information Review, Vol. 29, N. 5.
West, D.M. (2004). E- government and the transformation of server delivery and citizen attitudes. Public Administration review, Vol. 64, N. 1.